حقوق بین الملل بشر

حقوق بین الملل بشر

حقوق بین الملل بشر

3.بند1.به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی در مورد اتباع دولت فرستنده.
الف.مأموران کنسولی آزاد خواهند بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آن ها دسترسی داشته باشند.اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتباط با مأمورین دولت کنسولی خود و دسترسی داشتن به آن ها از همان آزادی برخوردار خواهند بود.
ب.در صورتی که در حوزه کنسولی یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد.مراسلات و مکاتبات شخص توقیف یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تأخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد.مقامات مذکور، حقوقی را که شخص ذینفع به موجب این بند داراست به اطلاع خواهند رسانید.
ج.مأموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند.مأموران کنسولی همچنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رأی دادگاه در حوزه کنسولی آن ها زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات کنند.لیکن هرگاه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحا نسبت به اقدام مأموران کنسولی از طرف مخالفت ورزد مأموران کنسولی از این کار خودداری خواهند نمود.
بند2.حقوق مذکور در بند 1 این ماده در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده اعمال خواهد شد.معهذا قوانین و مقررات مزبور باید هدف هایی را که حقوق مندرج در این ماده برای نیل به آن پیش بینی شده میسر سازد.
1.Civilians Protected under International Humanitarian Law, Available in: http//www.ICRC.org, at 1393/5/5
2.Hors de Combat
3.ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشردوستانه، ص 111
4.گاسر، هانس پیتر، حمایت از جمعیت غیرنظامی، ترجمه هاجر سیاه رستمی، در فلک، دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ص 284
5.اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و عادات و رسوم خود می باشند.در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و من جمله در مقابل همه گونه عمل خشونت آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهند گردید.زنان مخصوصا در مقابل هرگونه تخطی به شرافت من جمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشا و هرگونه تجاوز به عنف حمایت خواهند شد.
1.ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم،1386، ص 137
1.هنکرتز، ژان ماری و دوسوالدبک، لوئیس و دیگران، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ، جلد اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول،1387، ص 679
2.دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آن را طور ی بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
3.زخمداران، بیماران و همچنین معلولین و زنان باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار خواهند گرفت.
4.زنانی که آزادی آن ها به دلایل مربوط به مخاصمه مسلحانه سلب شده است باید در محل هایی جدا از محل استقرار مردان نگهداری شوند.آن ها تحت نظارت مستقیم زنان خواهند بود.با وجود این در مواردی که خانواده ای بازداشت شده یا تحت نظر قرار گرفته است، باید در صورت امکان در محل واحدی نگهداری شده و به عنوان واحد خانوادگی اسکان داده شود.
5.زنان باید مورد احترام خاص قرار گیرند و به ویژه در برابر هتک ناموس، فحشای اجباری و اشکال دیگر حمله غیر محترمانه حمایت خواهند شد.
1.ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشردوستانه، ص 125 و 126
2.از جمله قطعنامه های شماره (1991) 1261، (2000) 1314، (2003) 1460، (2004) 1539، (2005) 1612، (2009) 1882
3.هنکرتز، ژان ماری و دوسوالدبک، لوئیس، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، ص 685
1.کمیته حقوق کودک، گزارش اجلاسیه دوم CRC/C/15 ،19 اکتبر 1992، بند 73
2.بصیر، منوچهر، «بچه های زندانی نسلی که رویای خود را از دست داده اند»، دانش و مردم، سال هشتم، شماره 10، ص 668

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~