حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

7-بروجردی لوی، مهدخت، ازادی همراه با مسئولیت مجله مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی سال هفتم شماره 4 مرکز رسانه ها بهار 1375
8- جعفرزاده میرقاسم «مبانی مسئولیت حقوق فکری» فصلنامه الهیات و حقوق مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره 19 سال ششم بهار 1385
9-دهلوی،اسمعیل «چگونه مطبوعات اجرای عدالت را سد می کنند اقتباس از مجله آمریکن مرکوری نیویورک، ژوئیه 1950 مجله کانون وکلا، شهریور و مهر 1329 شماره 16 و 17
10- شکرخواه، یونس؛ تبلیغات تلویزیونی چه اهدافی را دنبال می کند، کیهان شماره 16715سال 05/11/1387
11- کریمیان راوندی، مهدی، عملکرد یک خبرنگاراز دیدگاه حقوقی،هفته نامه رسانه سال اول شماره 9 نیمه دوم مرداد 1382
12- محمدی، مجید «حقوق رسانه ها»مجله رسانه ها سال 11 شماره دوم تابستان 79
13- معتمد نژاد، کاظم، گرجی، ابوالقاسم و اردبیلی، محمد علی «میزگرد جرایم مطبوعاتی» مجله پژوهش های حقوقی سال اول شماره 1 بهار وتابستان 1381
14- معتمدنژاد،کاظم، «شورای مطبوعات و اصول حل اختلاف حرفه ای روزنامه نگاری« رسانه سال 11 شماره 3، 1379
15- مقدم فر، حمید، «حقوق مطبوعات در شانزده کشور جهان » رسانه سال ششم شماره 2، 1374
16- نعمتی، کریم «بررسی حقوق مطبوعات در ایران» مجله شماره 1 سال 1381
17- نمکدوست تهرانی، حسن «اخلاق حرفه ای حریم خصوصی و حق دسترسی به اطلاعات » فصلنامه رسانه شماره 66، 1385
ج: پایان نامه ها
1-حسنی،جعفر،حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی سال 1385
2- کرمی،محمد باقر، تحلیلی بر جرایم مطبوعاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران واحد مرکز 1370
3- موالی زاده، باسم، برررسی حق حریم خصوصی در اسناد بین المللی و ایران پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی 1385
4-میرحسینی، لایق،جرایم مطبوعاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1372
2-منابع عربی
1-ابواللیل ابراهیم والالفی، محمد،المدخل الی نظریه القانون و نظریه الحق،منشورات جمعیه الدعوه الاسلامیه العالمیه ط 1 بنغازی 1998
2- الاعوجی، مصطفی، القانون مدنی (المسئولیه المدنیه) منشورات المجلسی الحقوقیه بیروت و ج 2، 1999
3- بدوی حنا،جرایم مطبوعات، منشورات المجلسی الحقوقیه بیروت 2008
4-حافظ،حسین،ا لتشریعات الصحفیه دارالامین للطباعه و النشر القاهره 1999
5-الخطیب، محمد، القیود القانونیه علی حریه الصحافه ، منشورات الحلبی الحقوقیه الطبعه الاولی بیروت 2006
6- رافی،اوستن، قنوات السلطه او تاثیر التلفزیون فی السیاسه، ترجمه موسی جعفر، ط 1 منشورات دارالفنون الثقافیه العامه، بغداد؛،؛ عراق 1986
7-رمضانی، ابوالسعود؛،مصادر الالتزام فی القانون المصری و اللبنانی،دارالجامعیه 190
8-السماک؛، محمد، تبعیه الاعلام الحر،الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع بیروت 1991
9- السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط،الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع الطبعه العاشره، بیروت، لبنان الجز ، 1988

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~