خروجی های نرم افزار

خروجی های نرم افزار

خروجی های نرم افزار

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل فرضیه ها به تفکیک
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول:
فرضیه اول :بین قیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه های آماری ذیل ارائه می گردد:
همبستگی معنا داری بین قیمت سهام و بازده غیرعادی سالانه، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین قیمت سهام و بازده غیرعادی سالانه ، وجود دارد.
جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرقیمت سهام و بازده غیرعادی سالانه
دوربین- واتسون خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
619/1 74387/14 201/0 209/0 457/0 1
طبق جدول شماره (3-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیرقیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه457/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیرقیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sigکمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد201/0 را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیرعادی سالانه توسط متغیر قیمت سهام عرضه شده ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (3-4) 619/1می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه
ANOVA b
سطح معنی داری Fآماره Mean Square درجه آزادی Sum of Squares مدل
000/0 725/26 588/5809 1 588/5809 رگرسیون
382/217 102 550/21955 Residual
103 137/27765 جمع
جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر قیمت سهام عرضه شده به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرعادی سالانه به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. با این حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرقیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه
سطح معنی داری tآماره ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده مدل
Beta Std. Error B
000/0 830/4
006/2 688/9 (Constant)

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~