خروجی های نرم افزار

دانلود پایان نامه

جدول شماره (11-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول فوق می باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه استفاده کرد.
جدول شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه

(5-4)
i e+
R Square = 0/168
جدول شماره (12-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم :بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه های آماری ذیل ارائه می گردد:
همبستگی معنا داری بین زمان عرضه سهام و بازده غیرعادی سالانه وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین زمان عرضه سهام و بازده غیرعادی سالانه وجود دارد.
جدول شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه
دوربین- واتسون خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
722/1 09333/15 163/0 171/0 414/0 1
طبق جدول شماره (13-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیرزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه 414/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیرعادی سالانه نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sigکمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 163/ 0 را نشان می دهد که برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیرعادی سالانه توسط متغیر زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازارارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (13-4) 722/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه
ANOVA b
سطح معنی داری Fآماره Mean Square درجه آزادی Sum of Squares مدل
000/0 879/20 473/4756 1 473/4756 رگرسیون
809/227 102 664/23008 Residual
103 137/27765 جمع

مطلب مشابه :  اختلال شخصیت وابسته، اختلال های یادگیری، نشانه های جسمانی