خودپنداره تحصیلی، مهارت های شناختی، مهارت های مطالعه

دانلود پایان نامه

اهمیت و ضرورت پژوهش و جمع بندی فصل
عصر حاضر، عصر انفجار اطلاعات نامگذاری شده و بدیهی است که در این عصر نمی توان با تکیه بر شیوه های سنتی و سعی در انباشتن ذهن، افزایش محفوظات یادگیرندگان را به عنوان نقطه مطلوب در نظر گرفت. در عصری که لحظه به لحظه اطلاعات جدید منتشر می شود و بیشتر مشاغل، نوآوری های سریع و مداوم را تجربه می کنند، اهداف نهایی و جهت کلی تعلیم و تربیت باید متناسب با نیازهای فرد و جامعه تغییر کند. واضح است در چنین شرایطی معلم نمی تواند یادگیرندگان را به مثابه مخزن اطلاعات تصور کند، بلکه باید در افزایش مهارت و تفکر و استدلال شاگردان خود بکوشد و آن ها را از مرحله حفظ کردن مطالب به سوی تفکر سوق دهد.
همچنین مهارتهای نادرستی که هنگام مطالعه افراد بروز می دهند باعث کاهش بازده مطالعه می شود. از جمله این عادات نادرست می توان به بلند خوانی، راه رفتن هنگام مطالعه و بازگشت غیرلازم به عقب هنگام مطالعه را نام برد. این عادت سبب می شوند که افراد خیلی سریع از مطالعه خسته شوند و درک لازم را از مطالعه مطلب نداشته باشند. حتی کاهش سرانه مطالعه در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته نیز می تواند تا حدوی ناشی از عدم آگاهی از مهارت های مطالعه باشد. زیرا یکی از عوارض مطالعه غلط، به طور کلی کاهش علاقه افراد به مطالعه و دلزدگی است.
بنابراین رفع این کاستی ها و آموزش مهارت های راهبردی مطالعه و یادگیری می تواند به موفقیت دانش آموزان و دانشجویان و نظام آموزشی کل کشور کمک کند. چرا که موفقیت در تحصیل یکی از دغدغه های مهم نظام های آموزشی و خانواده هاست. موفقیت تحصیلی تا سالیان قبل به عامل هوش نسبت داده می شد، اما پژوهش های انجام شده در این رابطه حکایت از این دارند که هوش تنها 25 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند و مابقی آن به عوامل دیگری وابسته است(سیف،1381). یکی از مهمترین عاملهای شناخته شده، داشتن مهارت های شناختی و فراشناختی است. افرادی که از مهارت های شناختی و فراشناختی آگاهی دارند و در موقعیتهای یادگیری از آنها استفاده می کنند، موفقیت های چشمگیری را نصیب خود می سازند. این رساله در صدد ساختن ابزاری است که بتواند میزان وجود این مهارت ها را در افراد شناسایی کند و افراد فاقد این مهارت ها را قبل از آنکه تجارب مکرری از شکست در تحصیل کسب نمایند شناسایی کند. شناسایی این مهارت ها در دانشجویان می تواند مانع از شکست های تحصیلی آنان در دانشگاه شود و میزان اعتماد به نفس و خودپنداره تحصیلی آنان را نیز بهبود بخشد، زیرا کسی را که فاقد این مهارتهاست می توان با هزینه و زمان نسبتاً کوتاهی آموزش داد تا از این مهارتها استفاده نماید.
فصل سوم
روش پژوهش
طرح پژوهش
طرح پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش و توسعه، از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع پژوهشهای توصیفی(غیرآزمایشی)، و از لحاظ اینکه به بررسی رابطه متغیرها می پردازد از نوع پژوهش های همبستگی است.
جامعه آماری و گروه نمونۀ مورد مطالعه
جامعه آماری این پژوهش عبارت از همۀ دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 88-1387 دانشگاه های استان تهران بود. برای بررسی روایی سازه با روش تحلیل عاملی، حجم نمونه 1000 نفر درنظر گرفته شد، که باروش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. این روش درمقیاسی گسترده برای تهیه واستانداردکردن آزمونهای روانی به کارمی رود(هومن،1380). عوامل سهمیه بندی شامل شهر و جنس بود. نمونه گیری در سطح دانشگاه های استان تهران صورت گرفت که مراحل آن به شرح زیر است. ابتدا تمام دانشگاه های مستقر در استان تهران به تفکیک نوع دانشگاه شناسایی شد که به شرح جدول 3-1 است.
جدول 3 – 1
فهرست مقدماتی عناوین دانشگاه‌های استان تهران به تفکیک نوع دانشگاه
وزارت علوم
الزهرا، تربیت مدرس، تربیت معلم، تهران، شاهد، شهیدبهشتی، صنعت آب و برق، صنعتی امیرکبیر ، صنعتی خواجه نصیر ، صنعتی شریف ، علامه طباطبایی ، علم و صنعت ، بهزیستی ، هنر
وزارت بهداشت
علوم‌پزشکی ایران ، علوم بهزیستی و توانبخشی ، علوم‌پزشکی تهران ، علوم‌پزشکی شهید بهشتی
دولتی
تربیت معلم
شهید رجایی ، امیرکبیر کرج ، بلال حبشی ، حضرت معصومه ، فردوسی کرج ، زینبیه پیشوا ، شهید باهنر ، شهید بهشتی ، شهید ثانی ، شهید شرافت ، شهید صدوقی ، شهید مدرس ، شهید مفتح شهرری ، شهید منتظری ، شهید موسوی ، عترت واوان ، نسیبه
علمی کاربردی
علمی کاربردی
دانشگاه‌های استان تهران
دیگر

مطلب مشابه :  نگرانی بیمارگونه و اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی بهنجار و نگرانی بیمارگونه، اختلال اضطراب فراگیر