خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه

الف) در صورتی که متعلق اجاره نتیجه و عنوانی باشد که از اتمام عمل حاصل می شود مانند این که اجاره برای رساندن فرد توسط اجیر به مقصد معین باشد یا رساندن نامه به دست کسی باشد و اجیر بعد از شروع در انجام کار و در اثناء عمل، از اتمام آن متعذّر شود اجاره باطل شده و اجیر مستحق چیزی از اجرت المسمی نخواهد شد. علت حکم این است که با تعذر اجیر از ادامه کار معلوم می شود که از ابتدا، قدرت به انجام عمل نداشته و به واسطهی فقدان شرط قدرت بر تسلیم عمل، از اول مالک اجرت نشده است تا این که بخواهد آن را تملیک نماید .
اما نسبت به استحقاق اجرت المثل در قبال کار انجام شده دو قول است:
عده ای قائل به عدم استحقاق اجرت هستند با این استدلال که عمل انجام گرفته مورد اجاره نبوده و به جهت امر مستأجر انجام نشده است بلکه آنچه مورد اجاره بوده نتیجه ی حاصل از اتمام عمل بوده است.
از کلمات برخی دیگر استفاده می شود که اگر اخلال به بعض عمل مستند به اختیار اجیر نباشد، مستحق اجرت المثلِ آن مقدار کاری که انجام گرفته خواهد بود. با توجه به این که انجام بعضی از کار به جهت ایفاء تعهد و انجام عمل صورت گرفته و قصد وی از انجام کار مجانی بودن، نبوده پس حرمت عمل وی باید حفظ شود و مستحق اجرت المثل گردد .
ب) در صورتی که متعلق اجاره، مجموع عمل من حیث المجموع باشد مثل این که اجاره برای خواندن نماز از طرف میت باشد.
حکم این صورت نیز مانند صورت اول است و اجیر مستحق چیزی از اجرت ا لمسمی نخواهد شد یا به این جهت که عمل انجام گرفته شده، مورد اجاره نبوده است یا به دلیل اینکه برای اجزاء در حالت انفرادشان مالیتی وجود ندارد.
در خصوص استحقاق اجرت المثل نسبت به مقدار کار انجام شده نیز، دو قول مذکور در صورت اول تکرار میشود.
حکم مذکور برای دو صورت فوق مربوط به زمانی است که انجام مجموع عمل متعذر شود و اجیر قدرت بر ارائهی انجام کار نداشته باشد اما در صورتی که اجیر عمداً از انجام بعضی عمل تخلف نماید؛ در مسأله سه قول است 1- ابطال اجاره 2- ثبوت خیار فسخ برای مستأجر 3- تفصیل بین اجاره بر عمل خارجی و بر عمل کلی فی الذمه با این توضیح که هرگاه متعلق اجاره کلی فی الذمه باشد با اختیار در بعض عمل، برای مستأجر حق فسخ ایجاد میشود و هرگاه مورد اجاره عمل خارجی باشد و اجیر در انجام بعض آن عمداً تخلف نماید اجاره باطل می شود .
در فرضی که تخلف اجیر از انجام بعض عمل عمداً باشد مستأجر ضامن مقدار عمل انجام شده نخواهد بود زیرا اجیر با اختیار خودش باعث تفویت حرمت عملش شده است.
ج) در صورتی که متعلق اجاره، عمل مرکب از اجزاء باشد با این توضیح که هر جزء از عمل مشروط به ترکیب و اجتماع با سایر اجزاء باشد و به عبارت دیگر یک اجاره به لحاظ متعلق منحل به اجزاء میشود.
در این صورت، هرگاه اجیر، اختیاراً بعض کار را ترک کند، دو قول در مسأله هست:
عده ای قائل به بطلان اجاره شده اند منتها برخی به جهت اخلال در بعض عمل، عقد اجاره را مطلقاً باطل دانسته اند و برخی دیگر گفته اند: اگر عقد اجاره متعلق به عمل خارجی باشد اجاره در جزء متروک فقط باطل می شود.
در صورت بطلان اجاره خواه به طور مطلق یا در جزء متروک، اجیر به نسبت مقدار عملی که انجام داده است مستحق اجرت المسمی خواهد بود.
قول دیگر در مسأله این است که مستأجر خیار تبعض صفقه پیدا می کند حق فسخ و خیار به جهت این که از شئون عقد است، مربوط به اصل عقد می شود نه جزء متروک؛ و در صورت فسخ، اجیر مستحق اجرت المثل می شود.
اما اگر عدم وفا به مقتضای عقد، در اختیار اجیر نباشد حکم به بطلان اجاره در مقدار متعذر می شود زیرا با این تعذر کشف می شود که اجیر از ابتدا مالک اجرت آن نشده است.
اما در خصوص این که آیا برای مستأجر حق خیار تبعض صفقه حاصل می شود یا نه؟ اختلاف است.

3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار)
از جمله تعهدات اجیر و مستأجر تسلیم منفعت و اجرت در مقابل یکدیگر می باشد که لازمهی معاوضه است. اجیر در راستای انجام تعهدات خود باید مورد اجاره را به مستأجر تسلیم نماید؛ اما در این که تسلیم عمل کی محقق می شود بین فقها اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند تسلیم با اتمام عمل محقق میشود. در حالی که عده ای دیگر معتقدند صفت تسلیم زمانی محقق می شود که علاوه بر انجام کار، منفعت مورد اجاره نیز تسلیم شود تا تسلیم حقیقی صورت گرفته باشد و لذا صرف انجام عمل کفایت نمی کند مگر آن جا که مورد اجاره نفس عمل است نه منفعت عمل مانند نگهبانی از میوه های باغ. در این میان برخی نیز بین حالتی که انجام عمل در ملک مستأجر صورت گیرد یا در ملک اجیر، تفصیل قائل شدهاند، بر اساس این تفصیل اگر عمل اجیر در ملک مستأجر باشد تسلیم منفعت لازم نیست ولی اگر عمل در ملک اجیر یا ملک خنثی و مباح باشد تسلیم منفعت لازمهی تحقق تسلیم حقیقی است. در حالتی که مورد اجاره نفس عمل باشد تردیدی نیست که تحقق تسلیم با انجام عمل است. از میان اقوال سه گانهی موجود در مسأله، راه حل قابل قبول قانون مدنی، قول دوم است یعنی علاوه بر انجام کار باید آن را تسلیم نماید.
حال اگر طرفین اجاره در تسلیم متعلق اجاره اختلاف نمایند به طوری که مستأجر عمل مورد اجاره را مطالبه نماید و اجیر مدعی باشد که عمل و کار، تسلیم مستأجر شده است، از آن جهت که قول اجیر مخالف با اصل است وی به عنوان مدعی باید با آوردن بینه ادعای خود را اثبات نماید وگرنه قول مستأجر به ضمیمه ی سوگندش مقدم می شود و بر علیه اجیر حکم می شود. در صورتی که مورد اجاره نفس عمل باشد و یا عمل اجیر در اشیایی انجام شود که در تصرف مستأجر است مانند اجیر شدن برای نماز یا روزه یا زراعت در زمین مستأجر، حکم صادره بر علیه اجیر همان است که در اختلاف اجیر و مستأجر در انجام کار گذشت و همان فروعات در این جا نیز ذکر می گردد. از جمله اینکه در اعمالی مانند نماز و روزه، انجام کامل آن باعث فراغ ذمه میشود. به عبارت دیگر، اتمام عمل مساوی با تسلیم آن است؛ در حالی که در اعمالی چون نگهبانی، اگر مدت آن طولانی باشد با اخلال در بعض کار، اجیر به نسبت کار انجام شده مستحق اجرت المسمی است.
اما در صورتی که متعلق اجاره نفس عمل نباشد یا به مال مستأجر در دست اجیر ارتباط داشته باشد و بین طرفین اختلاف در تسلیم عمل بروز نماید، همچنان که گفته شد قول مستأجر به عنوان منکر موافق با اصل بوده و به ضمیمهی سوگندش مقدم می شود. در صورتی که انجام عمل، تسلیم تلقی نگردد، طبق ماده ی 377 قانون مدنی، مستأجر نیز می تواند از حق حبس خود که مبتنی بر اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای معوض است استفاده نماید .
3-1-3- اختلاف در حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
کالایی به دست صنعتگر سپرده می شود تا روی آن کاری انجام دهد و یا این که به دست باربر داده می شود که آن را به جایی حمل کند اما اجیر اظهار می دارد که علیرغم تلاش های لازم در مراقبت از کالا،کالای مورد نظر (بدون تعدی و تفریط) تلف شده است و مستأجر (مالک کالا) با انکار اظهارات اجیر، یا به طور کلی تلف مال را انکار می کند و یا تلف بدون تعدی و تفریط وی را انکار می کند و خواهانِ ضمان اجیر می گردد. در نزاع حاصله تکلیف چیست؟
اختلاف مذکور، به دو اختلاف منحل می گردد. 1- اختلاف در تلف 2- اختلاف در تعدی و تفریط و ضمان حاصل از آن. هر یک از اختلافات مذکور را به تفکیک مورد بحث قرار می دهیم.
الف) اختلاف در تلف

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~