دانشجویان خوابگاه، انگیزش پیشرفت، سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه

جدول6-6- فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب تحصیلات مادر 68
جدول شماره 7: تعداد، میانگین و انحراف معیار سرمایه فرهنگی متجسم شده و انگیزش پیشرفت 69
جدول شماره 8: همبستگی بین سرمایه فرهنگی متجسم شده و انگیزش پیشرفت 69
جدول شماره 9: یافته های توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی متجسم شده 70
جدول شماره 10: تحلیل واریانس یک راهه مربوط به سرمایه فرهنگی متجسم شده 70
جدول شماره 11: تعداد، میانگین و انحراف معیار سرمایه فرهنگی عینیت یافته و انگیزش پیشرفت 71
جدول شماره 12: همبستگی بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و انگیزش پیشرفت 71
جدول شماره 13: یافته های توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی عینیت یافته 71
جدول شماره 14: تحلیل واریانس یک راهه مربوط به سرمایه عینیت یافته 72
جدول شماره 15: تعداد، میانگین و انحراف معیار سرمایه فرهنگی نهادینه شده و انگیزش پیشرفت 72
جدول شماره 16: همبستگی بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و انگیزش پیشرفت 72
جدول شماره 17: یافته های توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی نهادینه شده 73
جدول شماره 18: تحلیل واریانس یک راهه مربوط به سرمایه فرهنگی نهادینه شده 73
جدول شماره 19: آزمون T مستقل برای مقایسه دانشجویان مرد و زن در سرمایه فرهنگی 74
جدول شماره 20: یافته های توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی متجسم شده 75
جدول شماره 21: تحلیل واریانس یک راهه مربوط به سرمایه فرهنگی متجسم شده 75
جدول شماره 22: یافته های توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی عینیت یافته 76
جدول شماره 23: تحلیل واریانس یک راهه مربوط به سرمایه عینیت یافته 76
جدول شماره 24: یافته های توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی نهادینه شده 77
جدول شماره 25: تحلیل واریانس یک راهه مربوط به سرمایه فرهنگی نهادینه شده 77
جدول شماره 26: آزمون T مستقل برای مقایسه دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی در سرمایه فرهنگی 78
جدول شماره 27: آزمون T مستقل برای مقایسه دانشجویان مرد و زن در انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی 78
جدول شماره 28: یافته های توصیفی مربوط به انگیزش پیشرفت 79
جدول شماره 29: تحلیل واریانس یک راهه مربوط به انگیزش پیشرفت 79
جدول شماره 30: آزمون T مستقل برای مقایسه دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی در انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی 80

مطلب مشابه :  دیدگاه های اساسی در زمینه انتخاب محتوا، محتوای برنامه های درسی، محتوای برنامه درسی