دانشجویان دانشگاه شیراز

دانلود پایان نامه

3-4-1-1-اعتبار و پایایی
در پژوهش یرفی (1380)پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب آلفایی معادل719%به دست آمد.در پژوهش لیلا بازگیر(1382)نیز ضریب پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ و تنصیف که بر روی 100نفر از بیماران بیمارستان سوانح سوختگی اهواز انجام گردید،به ترتیب 65% و65%به دست آمد.پایایی پرسشنامه اعتقادات و باورهای مذهبی نیز با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر75%و52% ،برای اعتقادات و باورهای مذهبی بیرونی 69%و70% و برای اعتقادات و باورهای مذهبی درونی 63% و45%می باشد که به طورکلی بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول پرسشنامه مذکور است .برای تعیین اعتبار پرسشنامه یاد شده نیز نمره آن را با نمره پرسشنامه تفکر دینداری همبسته نموده و مشخص گردید که رابطه معناداری بین پرسشنامه های یاد شده وجود دارد(0.006p= و0.22r=).
همچنین نسابه(1384)ضرایب پایایی همسانی درونی ،تنصیف و بازآزمایی آن را به ترتیب 70/0 ،94/0 و88/0 گزارش کرده است.نمره بالاتر در این مقیاس به معنای جهت گیری مذهبی درونی تر است.
3-4-2-پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر(GHQ):
در تحقیق حاضر از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)-فرم 28 سوالی- برای ستجش میزان سلامت عمومی دانشجویان استفاده شد .پرسشنامه سلامت عمومی اولین بار توسط گلدبرگ (1972) تنظیم گردیده و فرم اصلی آن دارای 60سوال است و فرمهای کوتاه آن از12تا 28 سوالی نیز تهیه و تاکنون به 38 زبان مختلف ترجمه شده و مطالعات روان سنجی بر روی آن در 70کشور جهان به انجام رسیده است.آزمون ،علائم مرضی فرد را از یک ماه قبل تا زمان اجرای آزمون مورد ارزیابی(خود سنجی)قرار می دهد .این پرسشنامه شامل 4 خرده مقیاس می باشد که هر کدام از آنها دارای 7سوال است .رایج ترین شیوه نمره گذاری بر اساس مقیاس 4 درجه ای لیکرت به صورت 0، 1، 2 ،3 می باشد ونمره کمتر در این آزمون بیانگر بهداشت روانی بهتر است(نوربخش، 1387).
مطالعات روان سنجی نسخه های مختلف آزمون سلامت عمومی نشان می دهد ،نسخه28سوالی (GHQ-28)نسبت به سایر نسخه ها دارای بیشترین اعتبار،حساسیت و ویژگی است.
گلدبرگ و ویلیامز (1989)ویژگی های روان سنجی نسخه های مختلف را در 43مطالعه در کشورهای مختلف جهان بررسی نمودند و نشان دادند نسخه 28سوالی دارای میزان اعتبار بیشتر و حساسیت و ویژگی مناسب تری است .این نسخه مطابق با تحلیل عوامل که توسط گلدبرگ و هیلر (1979)انجام شد ،4عامل اساسی شامل مقیاس های علائم جسمانی ،علائم اضطراب و اختلال خواب ،اختلال کارکرد اجتماعی و مقیاس افسردگی استخراج گردید.
در خصوص ساختار عاملی پرسشنامه GHQ-28 تاکنون مطالعات زیادی در سراسر جهان صورت گرفته است.از طریق مطالعات متعدد دیده شده است که GHQ-28یک شاخص واحد است ولی تعدادی عوامل زیربنایی از نسخه های مختلف آن استخراج گردیده است.شاخص ترین این عوامل مربوط به عوامل اضطراب ،افسردگی،شکایت های جسمانی ،کارکرد اجتماعی است .
توسط گیبونز ،ساختار عاملی ،روایی و پایایی GHQ-28 در السالوادور بررسی گردید.نمونه شامل732نفر از دانشجویان بوده و از نمره گذاری لیکرت و تحلیل مولفه های اساسی و چرخش واریماکس استفاده شده بود.4عامل علائم جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی شناسایی شد.عوامل بطور کامل مستقل نبودند و بیشترین همبستگی بین عامل علائم جسمانی ،اضطراب و بی خوابی وجود داشت.9تا از 28 آیتم این پرسشنامه علاوه بر اینکه روی یک عامل بار عاملی بالایی داشته ،روی 2عامل دیگر نیز بار شده بودند.با روش بازآزمایی ،ضریب پایایی74/0 بوده و با در نظرگرفتن نقطه برش 7/6 حساسیت آزمون 88/0 و ویژگی آن2/84 به دست آمد.
توسط مولینا ساختارعاملی نسخه های GHQ در محیط های مراقبت های اولیه بهداشتی در اسپانیا مطالعه شد .یافته ها نشان داد عامل اختلال خواب و اضطراب بیشتر از سایر مقیاسه روایی دارد .
آدربیگ ساختار عاملیGHQ-28 را در نمونه ای از زنان باردار نیجریه بررسی کرد .نتایج ،چهار عامل قبلی را تایید نمود.تفاوت عمده با چهار عامل قبلی این بود که علائم اضطراب و جسمانی در عامل جسمانی طبقه بندی گردید و اضطراب با افسردگی بارعاملی مشترکی داشته و به عنوان یک عامل استخراج شدند.مطالعه مذکور توصیه کرده ،بررسی ویژگی های روان سنجیGHQدر فرهنگهای مختلف تکرار شود.
گریفتوس رواییGHQ-28 در بیماران سرپایی آسیب نخاعی را همراه با جدول مصاحبه بالینی بررسی نمودند .با نقطه برش 4/3 ،حساسیت 81/0 و ویژگی 82/0 به دست آمد .هابز ویژگی های روان سنجی GHQ-28را با نمونه 382 نفری در نیوزلند بررسی کردند.حساسیت آزمون 7/95 ،ویژگی 7/69 و اشتباه تشخیصی 1/13 به دست آمد .بنکس ،شاخص های اعتبار سنجی 30 ،28 ،و 12 سوالی GHQ-28 را با استفاده از جدول معاینه و وضعیت روانی مورد ارزیابی قراردادند ،در بهترین نقطه برش (6/5)حساسیت آزمون 100درصد ،ویژگی 84درصد و خطای کلی طبقه بندی 15درصد به دست آمد.همبستگی بین نموذه کل و 4مقیاس علائم جسمانی ،اضطرابی ،کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب برابر 80/0 ،88/0 ،65/0 و79/0 به دست آمد.در ایران ،مطالعات روان سنجی اندکی در خصوص کیفیت روان سنجی و ساختارعاملی GHQ انجام شده است.تقوی ویژگی های روان سنجی GHQ-28 را با نمونه 92نفری دانشجویان دانشگاه شیراز انجام داد .ضرایباعتبار بازآزمایی،تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب70/0 ،93/0و 90/0به دست آمد.ضریب روایی همزمان با پرسشنامه میدلکس 55/0 و روایی سازه بین 72/0تا 87/0 محاسبه شد .همچنین وی با تحلیل عوامل چهار عامل :افسردگی ،اضطراب،اختلال کارکرد اجتماعی و جسمانی را استخراج نمود که 58/0واریانس توسط این چهار عامل تبیین گردید. در این پژوهش نیز ،چهار عامل استخراج شده و نمره کل دارای همبستگی از 35/0تا 87/0بودند.
پالاهنگ ،ارزیابی مقدماتی GHQ-28 را به منظور آماده سازی آن برای یک مطالعه همه گیرشناسی در کاشان با نمونه 80نفری انجام دادند.با نقطه برش 22 ،حساسیت ،ویژگی ،کارآیی ،میزان کلی اشتباه طبقه بندی آزمون به ترتیب برابر88/0 ،74/0، 80/0 ،20/0 به دست آمد.
مولوی ،روایی ،پایایی و ساختارعاملی GHQ-28 را با نمونه 116نفری از دانشجویان دانشگاه اصفهان در حیطه غیربالینی همراه با پرسشنامه «مشکلات زندگی دانش آموز»و چک لیست «مشکلات تحصیلی»ارزیابی نمود.تحلیل عوامل با چرخش ابلیمین و بارعاملی حداقل 30/0همان چهارعامل گلدبرگ را تایید نمود.
حقیقی و همکاران در پژوهش خود ،پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ وتنصیف به ترتیب زیر برای چهار حیطه (92/0و88/0 ؛91/0و83/0 ؛77/0و69/0 ؛88/0و89/0) وضریب اعتبار را با استفاده از نمره کل فهرست تجدیدنظر شده علائم روانی (SCL90-R) ،(86/0 ،85/0، 72/0 ،82/0) به دست آورده اند(حقیقی و همکاران1387)
فرم28 سوالی این پرسشنامه ،یک پرسشنامه «سرندی »مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند ،مورد استفاده قرار می گیرد.
این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس نشانه های جسمانی ،اضطراب و بی خوابی ،نارسایی در عملکرد اجتماعی وافسردگی است .از طریق این پرسشنامه ،5نمره برای هر فرد بدست می آید که 4نمره آن مربوط به خرده مقیاس ها و یک نمره از مجموع نمرات خرده مقیاس ها بدست می آید ،که نمره کلی می باشد.
برای کیفی کردن نمرات به دست آمده برای هر زیر مقیاس نمره7-0در حد پایین(هیچ) ،14-8 در حد متوسط ونمره درحد بالا و برای مقیاس کلی نمره 22-0 در حد پایین ،40-23 در حد متوسط و 41 به بعد در حد بالا می باشد.بنابراین نمره 15 به بالا در هر زیر مقیاس و نمره41 به بالا در مقیاس کلی وخامت وضع آزمودنی را نشان می دهد.
3-4-2-1-اعتبار و پایایی
ضریب اعتبار این پرسشنامه به روش همبسته کردن آن با آزمون SCL90-R ،80/0 و برای تعیین پایایی این پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای کل مقیاس به ترتیب ضرایب96/0و94/0به دست آمد .در یک بررسی ،گلدبرگ و ویلیامز ،اعتبار تصنیفی برای این پرسشنامه را 95/0 گزارش کردند.چان ،ثبات درونی این پرسسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0گزارش نمود .در مطالعه کی یس ،ضریب آلفای این پرسشنامه 93/0بدست آمد .در مطالعه رابینسون و پرایس ،با استفاده از روش بازآزمایی ،در دو نوبت به فاصله 8ماه ،ضریب اعتبار90/0 را بدست داد .
در ایران در مطالعه تقوی ،اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی ،72/0 گزارش شده است .پالاهنگ با روش بازآزمایی با فاصله زمانی 7تا 10 روز به میزان 91/0 برآورد نمود و یعقوبی ضریب اعتبار کلی این آزمون را 88/0و ضریب اعتبار خرده آزمون ها را بین 50/0تا 81/0 گزارش کرده است.
همچنین به منظور برآورد روایی پرسشنامه سلامت عمومی در یک فراتحلیل ،متوسط حساسیت پرسشنامه ،برابر با 84%(بین77%تا89%)و متوسط ویژگی آن برابر 82%(بین78%تا85%)گزارش شده .یعقوبی نیز حساسیت این پرسشنامه را86% و وییگی آن را82% گزارش کرده است .
3-4-3-مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی :
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت هانی همزان با ارئه تعریف کلاسیک سازمان بهداشت جهانی از سلامت طراحی شد.براساس تعدادی از مفهوم سازی های موثر از کیفیت زندگی و حیطه های مربوز به آن ،ساختاری سلسله مراتبی مطرح شدکه شامل کیفیت زندگی کلی ،مجموعه ای از حیطه های خاص و سطوح کوچک معین می شودکه منعکس کننده جنبه های مختلف هر یک از آن حیطه ها هستند ؛کارتجربی بر روی داد ها چنین ساختاری را به خوبی تائید کرده است.(لوپز واشنایدر ،2004)

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی مصوب