دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عابدی، احمد؛ ملکپور، مختار ( 1389). اثربخشی مداخلات زودهنگام آموزشی – روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانیهای یادگیری عصب – روانشناختی. مجله رویکردهای نوین آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال پنجم، شماره 1، پیاپی 11، صفحات: 86 – 65.
عابدی، احمد؛ کجباف، محمدباقر؛ لعلی، محسن؛ رضایی، مریم؛ حیرت، عاطفه (1390). مقایسه نیمرخ هوشهای چندگانه دانشآموزان در دو گروه با ناتوانی یادگیری و بدون ناتوانی یادگیری ریاضی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال بیست و هفتم، شماره 2، شماره مسلسل 106،صفحات: 80-67.
عابدی، احمد؛ پیروزیجردی، معصومه؛ یارمحمدیان احمد (1391). اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ناتوانهای یادگیری، دوره 2، شماره 1، صفحات: 106 – 92.
عبدالحسین زاده، عباس (1382). بررسی و مقایسه الگوی پاسخدهی دانشآموزان دختر دارای اختلالات یادگیری ویژه ریاضیات و دانشآموزان عادی به آزمون بندر گشتالت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
عرفانی، نصرالله (1376). بررسی تنوع اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان دوره ابتدایی استان کردستان. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 52، صفحات: 86-59.
علیپور، احمد؛ شقاقی، فرهاد؛ احمدی ازغندی، علی؛ نوفرستی، اعظم؛ حسینایی، علی (1391). شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال هشتم، شماره 32، صفحات: 353 – 343.
غنائی چمن آباد، علی؛ گروسی فرشی، میرتقی؛ عشایری، حسن؛ باباپور، جلیل؛ مقیمی، علی (1387). بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه عددی دانشآموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره 9، شماره 2، صفحات: 166 – 149.
کارگر شورکی، قنبر؛ ملکپور، مختار؛ احمدی، غلامرضا (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختلالات یادگیری ریاضی پایه سوم تا پنجم شهرستان میبد. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 3، صفحات: 126 – 105.
کجباف، محمد باقر؛ لاهیجانیان، زهرا؛ عابدی، احمد (1389). مقایسه نیمرخ حافظه کودکان عادی با کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری در املا، ریاضی و روخوانی. مجله تازههای علوم شناختی، سال دوازدهم، شماره 1،صفحات: 25 – 17.
کریمی، یوسف (1384). اختلالات یادگیری، نشر ساوالان، تهران، چاپ پنجم.
لطیفی، زهره؛ امیری، شعله؛ ملکپور، مختار؛ مولوی، حسین (1388). اثربخشی آموزش حل مساله شناختی- اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی تغییر رفتارهای اجتماعی و ادراک خودکارآمدی دانشآموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. مجله تازههای علوم شناختی، سال یازدهم، شماره 3، صفحات: 84 – 70.
محمد اسماعیل، الهه؛ هومن، حیدرعلی (1381). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایرانی کی-مت. تهران: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور.
محمدی، رقیه؛ بهنیا، فاطمه؛ فرهبد، مژگان (1388). کاردرمانی و مهارتهای ادراکی- حرکتی در اختلالات ویژه یادگیری. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 93 و 94، صفحات: 51 – 44.
مسعودنیا، لیلی (1387). تأثیر بازی در درمان اختلالات ریاضی کودکان دارای اختلالات ریاضی پایه اول تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان میبد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی. دانشگاه اهواز .
معافی، محمود (1370). زبانآموزی و اختلالات یادگیری. مجله رشد معلم، شماره 80، صفحات: 16 – 12.
معتمدی، عبدالله؛ برقی ایرانی، زیبا؛ کریمی، بهروز (1391). مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر وترکیبی بر کاهش مشکلات دانشآموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره دوم، شماره 2، صفحات: 100 – 76.
ملک پور، مختار (1381). برنامههای مداخله به موقع برای کودکان خردسال با نیازهای خاص: نظریه و کاربرد- مدلی برای ایران. پروژه تحقیقاتی فرصت مطالعاتی، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان.
مهری نژاد، سید ابوالقاسم (1385). مقایسه تواناییهای هماهنگی دیداری- حرکتی، دقت و توجه، هوش، اختلالات یادگیری و اختلالات رفتاری کودکان نارس و عادی. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال 13، شماره 19،صفحات: 10-1.
موحدی، یزدان؛ علیزاده گورادل، جابر؛ محمود علیلو، مجید (1392). مقایسه بیحوصلگی در افراد مبتلا به اختلال ریاضی، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد عادی. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره دوم، شماره 3، صفحات:90 – 73.
میلانی فر، بهروز (1385). روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. نشر قومس، چاپ هفدهم. تهران.
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی؛ صمدی خوشخو، حسن (1390). بررسی کارآمدی مراکز ناتوانیهای یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره اول، شماره 1، صفحات: 128 – 109.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول (1392). مقایسه اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره دوم، شماره 4، صفحات: 176 – 154.
نریمانی، محمد (1391). اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواسپرتی دانشآموزان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره دوم، شماره 2، صفحات: 122 – 101.
نریمانی، محمد؛ سلیمانی اسماعیل (1392). اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای
اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی، مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 2، شماره 3،صفحات: 115-91.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~