دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

47- خدایاری فرد، محمد ؛ شهابی، روح ا… و اکبری زردخانه، سعید (1386) . رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متاهل،فصلنامه خانواده پژوهی، سال سوم، شماره10، صص 620-611
48- خلیلی ، مرضیه السادات (1388) . مقاله طلاق عاطفی .
49- خوارزمی ، شهیندخت (1382). بهبود کیفیت زندگی و آموزش خرد زندگی ، ماهنامه تدبیر ، سال چهاردهم ، شماره 132 ، صص 49-47.
50- جوزف پی، فورگاس (1373). روان شناسی تعامل اجتماعی (رفتار میان فردی) ، ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی تهران: ابجد.
51- جلالی، داریوش و جلالوند، لادن (1385) . بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج ها.چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی .
52- جلیلی ، فریبا (1375). بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضامندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار از زندگی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی .
53- جهرمی، علی اصغر (1385). رابطه بین باورهای مذهبی و رضایت زناشوئی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان جهرم. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
54- ﭼﻠﺒﻲ،ﻣﺴﻌﻮد(1375).ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲﻧﻈﻢ،ﺗﺸﺮﻳﺢوﺗﺤﻠﻴﻞﻧﻈﺮیﻧﻈﻢاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، انتشارات ﻧﻲﺗﻬﺮان.
دژکام، محمدرضا (1390).روان شناسی ازدواج، تهران، لاله امید.
55- دهخدا، علی اکبر(1335). لغتنامه دهخدا ، ص 392.
56- دهقان، فاطمه.مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی (غیر متقاضی طلاق). پایان نامه ی کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم، 1380.
57- دهگانپور، محمد(1377). بررسی کارایی خانواده های کودکان دچار اختلال سلوک و بهنجار و تأثیر آموزش مادران بر کاهش اختلال رفتار کودک. پایان نامه کارشاسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
58- راس ،آلن (1373). روانشناسی شخصیت (ترجمه سیاوش جمالفر )،انتشارات مثبت.
59- رسولی ، نرگس (1387). مجله خانواده سبز،ص45 .
60- رحیمی، ناهید (1385). بررسی رضایت زناشوئی در زنان وسواس و مقایسه آن با زنان عادی. پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
61- رحیم، محبوبه (1386). رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان در سال 1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، تابستان 1386.
62- رهنما، اکبر (1381). “بررسی تاثیر آموزش های حین ازدواج بر رضایت زناشویی گروهی از زوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، ” دانشور43 (10)، 73-80.
63- ریحانی،طیبه و عجم، محمود(1381) .بررسی علل طلاق در شهر گناباد .
64- زمانی، منفرد (1376). بررسی رابطه سطح رضامندی زناشویی و سطح توانایی ابراز وجود در گروهی از زوج های ساکن شهرک صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
65- سادوک، بنیامین. سادوک، ویرجینیا (2003).خلاصه روانپزشکی.ترجمه پورافکاری،نصرتاله، تهران، انتشارات شهرآب.
66- ساروخانی، باقر (1370). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش.
67- ساروخانی، باقر(1376). طلاق – پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص128.
68- سالار ،علی رضا؛ احمدی، فضل الله وفقیه زاده ، سقراط (1382).تاثیر الگوی مشاوره مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی سالمندان شهر زاهدان .طبیب شرق ، سال پنجم شماره4 .صص 267-261.
69- سلیمانیان، علی اکبر (1373). بررسی تاثیر تفکرات غیرمنطقی (براساس رویکرد شناختی) بر رضایت زناشوئی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه تربیت معلم.
70- سید محمد جواد، ذهن تهرانی(1370). راهنمای فارسی شرح لمعه (لجاجا، انتشارات مولف، چاپ دوم ،1370) ص 4.
71- سید میرزایی (1376). جمعیت و کیفیت زندگی ، فصلنامه علمی – پژوهشی جمعبت ، شماره 21 و 22 ، صص 81-99 .

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~