دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

منابع و مآخد
1- آرون تی، بک (1369). عشق هرگز کافی نیست، ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران، انتشارات نیوند.
2- آسانی یداله(1381-1382) .بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان 14- در دو گروه در معرض طلاق و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، داشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
3- آﻗﺎﺑﺨﺸﻲ،ﺣﺒﻴﺐ(1379). اﺛﺮاتاﻋﺘﻴﺎدﭘﺪرﺑﺮﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎیﺧﺎﻧﻮاده. ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ علوم اجتماعی ، شماره 10 .
آقایی، اصغر (1383) . رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افرادعادی. مجله دانش و پژوهش، سال ششم، شماره 21 22، 172-171.
4- آیت اللهی ، محمد تقی ؛ رفیعی ، محمد (1383) ، بررسی کیفیت زندگی (بعد روانشناختی)پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1382 ، فصلنامه اصول بهداشت عاطفی ، سال ششم ،شماره 22-21 ، صص 70-63 .
5- ابراهیمی، سمیه .بررسی اثربخشی برنامه کاربرد مهارت های روابط صمیمانه (Pairs) بر افزایش میزان رضایتمندی زناشویی و تعدیل ابعاد دلبستگی دختران شاهد. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال دفاع1387.
6- ابراهیمی،ز(1391). بررسی رابطه ناسازگاری روانی باطلاق عاطفی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکدهروانشناسیدانشگاهآزاداسلامیارسنجان.
7- اجتماعی،ف. (1389). بررسی رابطه طلاق عاطفی با کیفیت زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.
8- احمد پور ، زهرا (1382) . رضایت زناشویی و سلامت روان . فصلنامه مجله بهداشت روانی.سالپنجم ، شماره 20.
9- احمدی، خدابخش؛ مرزآبادی، اسفندیار و همکاران (1384). ” بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه.” طب نظامی 7(2)،141-152.
10- احمدی، خدابخش ؛ فتحی آشتیانی، علی و عرب نیا، علی رضا (1385) . بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی.فصلنامه خانواده پژوهی، سال دوم، شماره5،صص 67-55.
11- اخوانتفتی،مهناز (1382). پیامدهایطلاقدرگذارازمراحلآن،مطالعاتزنان،سال 1،ش3.
12- ادیب، محمد حسین(1374).جامعه شناسی ایران، نشر هشت بهشت،اصفهان، ص87.
13- اسپنس،سوزان(1386).درمان اختالالت جنسیترجمۀحسن توزنده جانی، مسعود محمدی، جهانشیرتوکلیزاده، دهگانپور. تهران: پیکفرهنگ.
14- اسلامی نسب،علی (1373). روانشناسی اعتماد به نفس،تهران، انتشارات رشد.
15- اصلانی، خالد(1383). نقش مهارت های ارتباطی برکارایی خانوادگی دانشجویان متأهل. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 14، 136-115.
16- اعتمادی، عذرا ؛نوابی نژاد، شکوه ؛ احمدی، سیداحمد و فرزاد، ولی اله، (1385). بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده بهمراکز مشاوره در شهر اصفهان.مجله مطالعات روان شناختی، سال 2، شماره 1و2، صص 87-69 .
17- اعتمادی، عذرا. و مرادی، مهتا (1387). ” بررسی رابطه سبک های وابستگی و میزان صمیمیت زوجین شهر اصفهان.” مقاله ارائه شده در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده: دانشگاه شهید بهشتی.
18- افخمی، ایمانه؛ بهرامی، فاطمه و همکاران (1387). “بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد.” مقاله ارائه شده در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده: دانشگاه شهید بهشتی.
19- اﻓﺸﺎریﻣﻨﻔﺮد،ژاﻟﻪ(1379). ﺑﺮرﺳﻲآﺛﺎرروانﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻃلاق و ازﻫﻢﮔـﺴﻴﺨﺘﮕﻲﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮرویﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان، ﺧلاﺻﺔ ﻣﻘﺎلات ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺳﺮاﺳـﺮی ﻋﻠـﻞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃلاق، اﺻﻔﻬﺎنﺳﺎزﻣﺎنﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲاﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن.
20- اکبری، ابوالقاسم(1381).مشکلات نوجوانان و جوانان، چاپ دوم، نشر ساوالان، تهران، سال ۱۳۸۱، ص۱۹۷و۱۹۸
21- امامی،سید حسن(1374). حقوق مدنی، (تهران، انتشارات اسلامیه ، چاپ دهم، 1374)، جلد 5 ص 1.
22- امان الهی فرد، عباس و فروتن، مینا (1387).” بررسی رابطه بخشش و اعتماد بارضایت زناشویی در کارکنان زن اداره های دولتی شهر اهواز.” مقاله ارائه شده در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده: دانشگاه شهید بهشتی.
23- اورعی، غلامرضا(1366).بررسی مسائل اجتماعی ایران،انتشارات خوشه، ص 64.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~