دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

03/0
حل مشکل
17/0
04/0
24/0
79/3
01/0
همراهی عاطفی
29/0
10/0
21/0
90/2
01/0
کنترل رفتار
16/0
07/0
21/0
23/2
02/0
جدول ضرایب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را به تفکیک در دو گروه دختران و پسران در پیش بینی متغیر ملاک (سازگاری دانش آموزان) نشان می‎دهد. در گروه دختران خرده مقیاسهای عملکرد (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر ملاک سازگاری دانشاموزان را پیش‎بینی کنند. خرده مقیاس ارتباط با مقدار بتای 47/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان دختر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس ارتباط 47/0 در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. هم‎چنین خرده مقیاس آمیزش عاطفی با مقدار بتای 41/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان دختر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس آمیزش عاطفی 41/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس ایفای نقش با مقدار بتای 36/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان دختر محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس ایفای نقش، 36/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس عملکرد کلی با مقدار بتای 29/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان دختر محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس عملکرد کلی ، 29/0در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس حل مشکل با مقدار بتای 07/0در سطح آلفای 55/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان دختر نیست. خرده مقیاس همراهی عاطفی با مقدار بتای 20/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان دختر محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس همراهی عاطفی، 20/0در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس کنترل رفتار با مقدار بتای 30/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان دختر محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس کنترل رفتار، 30/0در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود.
در گروه پسران خرده مقیاسهای عملکرد (آمیزش عاطفی، ایفای نقش، حل مشکل، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر ملاک سازگاری دانشاموزان را پیش‎بینی کنند. خرده مقیاس ارتباط با مقدار بتای 09/0 در سطح آلفای 30/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان پسر محسوب نمیشود. هم‎چنین خرده مقیاس آمیزش عاطفی با مقدار بتای 20/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان پسر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خده مقیاس آمیزش عاطفی 20/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس ایفای نقش با مقدار بتای 19/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان پسر محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس ایفای نقش، 19/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس عملکرد کلی با مقدار بتای 15/0در سطح آلفای 03/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان پسر محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس عملکرد کلی ، 15/0در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس حل مشکل با مقدار بتای 24/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان پسر محسوب می شود. . به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس حل مشکل، 24/0در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس همراهی عاطفی با مقدار بتای 21/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان پسر محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس همراهی عاطفی، 21/0در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس کنترل رفتار با مقدار بتای 21/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان پسر محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس کنترل رفتار، 21/0در انحراف معیار متغیر سازگاری تغییر ایجاد می‎شود.
هنگامی که خرده مقیاس های عملکرده خانواده به تفکیک در دو گروه دختران و پسران مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد که در گروه دختران همه خرده مقیاسهای عملکرد خانواده (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) به جز خرده مقیاس حل مشکل پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانش آموزان دختر محسوب می شوند. در گروه پسران همه خرده مقیاسهای عملکرد خانواده (آمیزش عاطفی، ایفای نقش، حل مشکل، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) به جز خرده مقیاس ارتباط پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانش آموزان پسر محسوب می شوند.
فرضیه پنجم: بین سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان به تفکیک جنسیت رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
جدول 21-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی
جنسیت

مطلب مشابه :  پیاده سازی مدیریت دانش