دانش آموزان دختر

دانش آموزان دختر

دانش آموزان دختر

48/0-
15/0
22/0-
08/3-
01/0
جدول ضرایب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را به تفکیک در دو گروه دختران و پسران در پیش بینی متغیر ملاک نشان می‎دهد. همان‎طورکه در جدول فوق مشاهده می‎شود در گروه دختران خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی(ایمن، دوسوگرا و ناایمن) می‎توانند به صورت معناداری متغیر ملاک سازگاری دانشاموزان را پیش‎بینی کنند. خرده مقیاس ایمن با مقدار بتای 21/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان دختر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس ایمن 21/0 در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. هم‎چنین خرده مقیاس دوسوگرا با مقدار بتای 15/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان دختر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس دوسوگرا 15/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس ناایمن با مقدار بتای 17/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان دختر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خده مقیاس ناایمن 17/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود.
در گروه پسران خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی(ایمن، دوسوگرا و ناایمن) می‎توانند به صورت معناداری متغیر ملاک سازگاری دانشاموزان را پیش‎بینی کنند. خرده مقیاس ایمن با مقدار بتای 15/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان پسر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس ایمن 15/0 در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. هم‎چنین خرده مقیاس دوسوگرا با مقدار بتای 15/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان پسر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس دوسوگرا 15/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس ناایمن با مقدار بتای 22/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان پسر به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خده مقیاس ناایمن 22/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود.
هنگامی که خرده مقیاس های دلبستگی به تفکیک در دو گروه پسران و دختران مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد که در گروه ختران همه خرده مقیاسهای دلبستگی پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانش آموزان دختر محسوب می شوند. در گروه پسران نیز همه خرده مقیاسهای دلبستگی پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانش آموزان پسر محسوب می شوند.
فرضیه ششم: بین مؤلفههای عملکرد خانواده و سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان به تفکیک جنسیت رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
جدول 24-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده
جنسیت
متغیرهای پیش بین
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
زن
سبکهای دلبستگی و عملکرد خانواده
57/0
33/0
مرد
سبکهای دلبستگی و عملکرد خانواده
55/0
30/0
برای تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش هم‎زمان استفاده شد. برای دو گروه دختران و پسران دانشاموز معادله رگرسیونی جداگانه محاسبه شد. همان‎طور که در جدول فوق مشاهده می شود، در گروه دختران ضریب همبستگی چندگانه بین خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی (ایمن، دوسوگرا و ناایمن) و خرده مقیاسهای عملکرد خانواده (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) با متغیر سازگاری دانشآموزان برابر با 57/0 می‎باشد و ضریب تعیین آن برابر با 33/0 می‎باشد. به عبارت دیگر 33 درصد از تغییرات واریانس متغیر سازگاری دانشآموزان دختر به وسیله خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی و خرده مقیاسهای عملکرد خانواده تبیین می‎شود.
در گروه پسران ضریب همبستگی چندگانه بین خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی (ایمن، دوسوگرا و ناایمن) و خرده مقیاسهای عملکرد خانواده (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) با متغیر سازگاری دانشآموزان برابر با 55/0 می‎باشد و ضریب تعیین آن برابر با 30/0 می‎باشد. به عبارت دیگر 30 درصد از تغییرات واریانس متغیر سازگاری دانشآموزان پسر به وسیله خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی و خرده مقیاسهای عملکرد خانواده تبیین می‎شود.
جدول 25-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~