پایان نامه – رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی

اگر چه بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بر روی ادبیات این موضوع انجام شده است، اما تحقیقات جدید در این زمینه اخیرا برروی  پیامدها و نتایج رفتار شهروند سازمانی متمرکز شده اند، بالاخص بر وی روی دو موضوع و مسئله کلیدی یعنی:

الف- تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزشیابی عملکرد

ب-تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمانی

مکنزی، بودساکوف و همکاران[1] (1993)، چندین دلیل عمده در  نظر گرفتن رفتار شهروندی سازمانی درارزیابی عملکرد کارکنان از سوی مدیران را به شرح زیر بیان می کنند:

الف- قاعده مقابله به مثل

گولدنر(1964) بیان می کند که افراد سعی دارند کمک های دیگران به خود را جبران کنند و به آنان توجه و ملاطفت نمایند و با آنان منصفانه برخورد کنند.بنابراین در صورتی که رفتارهای شهروندی سازمانی دارای تاثیر مثبت برای مدیران و سازمان باشد، مدیران نیز این گونه فتارها ا در ارزیابی عملکرد کارکنان در نظر می گیرند.

ب) نظریه عملکرد ضمنی

برمن و کنی[2] (1976) بیان می کنند که ارزیابان معمولا درباره ی رخدادهای همزمان حوادث و یا رفتارها، دارای نظریه ضمنی هستند. بنابراین اگر یک مدیر به طور ضمنی اعتماد پیدا کند که رفتار شهروندی و عملکرد کلی سازمان با یکدیگر در ارتباط  اند و مدیر اغلب رفتارهای شهروندی را از کارکنان مشاهده کند به طور ضمنی استنباط می کند کارمندان دارای عملکرد بالایی هستند (Berman&Kenny، 19676).

ج) تاثیر رفتاری و قابلیت دسترسی

دینسی، کافرتی و مگلینو[3](1984) بیان می کنند که مدیران هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان به دنبال اطلاعات مجزایی هستند و از آنجایی که رفتارهای شهروندی سازمانی جزء رفتارهای رسمی مورد نیاز سازمان نیستند، ممکن است این رفتارها شکل های مجزایی از رفتار باشند که مدیران در ارزیابی عملکرد به دنبال آنها هستند.

مطلب مشابه :  نظریه تعامل گرایی نمادین، دلبستگی در دوران کودکی، نظریه یادگیری اجتماعی

2-7)اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان

رفتار شهروندی سازمانی می تواند به طرف زیر به موفقیت سازمان کمک کند:

  • افزایش بهره وری همکاران و مدیریت
  • آزاد کردن منابع و در نتیجه استفاده از آنها برای اهداف سودمندتر
  • کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب برای فعالیت های نگهداری
  • کمک به هماهنگ کردن فعالیت ها در بیرون و هم در داخل گروه کاری
  • افزایش ثبات در عملکرد سازمان

توانمند کردن سازمان جهت انطباق و هر چه موثرتر با تغییرات محیط سازمان علیرغم مقبول بودن این فرض، رفتار شهروندی سازمانی به اثربخشی سیستم های کاری و سازمان ها کمک می کند. پژوهش های بسیار کمی بر روی این مسئله انجام گرفته است.

شاید اولین پژوهشی که ارتباط این گونه رفتارها را با اثربخشی سازمان یا گروهی بررسی نمود، پژوهش کارامبایا(1990) باشد. او دریافت که کارکنان بخش های دارای عملکرد بالا در مقایسه با کارکنان دارای عملکرد پایین، رفتارهای شهروندی ساز مانی بیشتری از خود بروز می  دهند.

کاتز و کاهن در کتاب خود با عنوان “روانشناسی اجتماعی سازمان ها”، بیان داشتند که سازمان ها به منظور انجام اثربخش وظایف خود نیازمند کارکنانی هستند که ماورای الزمامات و نیازمندی  نقش های اصلی خود در سازمان عمل کنند. آنها اشاره کردند که در داخل هر گروه کاری در یک کارخانه، در داخل هر بخش از یک سیستم دولتی و یا حتی در داخل هر واحدی از یک دانشگاه، فعالیت های مشارکتی بی شماری وجود دارد که تعداد محدودی از آنها جزو رفتارهای خارج از نقش (رفتارهایی که در شرح شغل صورت رسمی و مکتوب موجود نیستند) می باشند که برای رسیدن به اثربخشی سازمانی، توجه به آنها ضروری به نظر می رسد (kahz, kadz، c1978).

مطلب مشابه :  نظریه گفتمان لاکلاو موفه، مولفه های دیپلماسی عمومی، نظریه تاثیر سی ان انی

در تحقیق انجام شده چن و همکاران (1998)، مشخص شد که بروز رفتارهای شهروندی سازمانی با ترک خدمت رابطه معکوس دارد. به عبارت دیگر مشاهده  شد که افرادی که رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتری از خود بروز می دهند، کمتر سازمان را ترک می کنند. از سوی دیگر طبیعی است که کاهش نرخ ترک خدمت در هر سازمانی می تواند سبب عملکرد بهتر و اثربخش تر سازمان باشد و به این ترتیب می توان یکی از مکانیسم های عمل رفتارهای شهروندی سازمانی در افزایش عملکرد و اثربخشی سازمان را کاهش نرخ خدمت دانست (kark، 2004).

مسئله دیگری که برخی از محققان (از جلمه بارساکف،2000) ، به عنوان یک پیامد مهم رفتارهای شهروندی سازمانی به آن اشاره می کنند، افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد است(winer،2001). بالا بودن سطح  رفتارهای شهروندی در یک سازمان سبب می شود تا سازمان به محیطی جذاب برای کار و فعالیت تبدیل شود و از این رو سازمانهایی که سطح رفتارهای شهروندی در آنها بالاست، با جذب نیروهای کارآمدتر، عملکرد بهتری خواهند داشت (schappe، 1998).

[1]Mackenzie, podsakoff&et al

[2] Berman&kenny

[3] Denisi, Cafferty&Meglino

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری (M.A.)

رشته مدیریت  بازرگانی،   گرایش : مدیریت تحول سازمان

 

پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان