راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

 • راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی:

با توجه به اهمیت مسئله تعهد سازمانی، تعدادی از راهکارهای مهم برای افزایش تعهد سازمانی بیان می شود:

 

 1. بالا بردن پیوستگی عاطفی کارمندان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان
 2. بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار
 3. مشارکت کارمندان در تصمیم گیری
 4. ارزیابی عملکرد کارمندان به منظور ایجاد بازخورد کاری
 5. تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی
 6. حذف موانع کاری
 7. تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود
 8. ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه
 9. حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار
 10. استقلال نسبی برای انجام وظایف
 11. زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری (رنجبریان، 1375).
 12. اعطای تسهیلات.

محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت برای انجام شغل (استرون، 1377).

مطلب مشابه :  جنبه های مثبت و منفی فشار روانی