رفتارهای ضد اجتماعی

رفتارهای ضد اجتماعی

رفتارهای ضد اجتماعی

ـ ضعف در کنترل عصبی و مهارت های اجتماعی.
ـ ناتوانی در یافتن جایگاه مناسب در گروه همسالان.
ـ فقدان توانایی همدلی و حساسیت نسبت به احساسات دیگران.
که تمامی این ها، از طریق طرد شدن کودک توسط همسالان و مربیان، صدمات جدی بر عزت نفس وی وارد می سازند. لذا برنامه آموزشی و عاطفی برای موفقیت در پرورش افراد آگاه، مسئول، ضد خشونت و دلسوز یکی از مؤثرترین آموزش هایی است که باید در مدارس به آن پرداخت.
آموزش هوش عاطفی و مهـارت های ارتباطی – اجتــماعی در مدارس به منظور کاستن از رفتارهای پرخطر خشونت گرایی، مصرف مواد مخدر، الکل و رفتار جنسی بیش از موعد و کلیه رفتارهای ضد اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(الیاس،2002).
2-2-3. عملکرد
عملکرد تعاریف متفاوتی دارد و هر یک از صاحب نظران به جنبه های خاصی از آن اشاره کرده اند. آمسترانگ(1994) عملکرد را این چنین تعریف کرده است(دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آن ها تعیین شده است). فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان(اجرا، به کار بستن، انجام هر چیز منظم یا تعهد شده) تعریف می کند(آمسترانگ،1994،ص7). این تعریف علاوه بر این که در ارتباط با ستاده ها و بروندادها است، بلکه نشان می دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و همچنین نتایج حاصله می باشد. بنابراین عملکرد را می توان به عنوان رفتار تلقی کرد.
صاحب نظر دیگری عملکرد را این چنین بیان کرده است(عملکرد عبارتست از تابع مشترک تلاش، توانایی و ادراک نقش)(ترنس،1376،ص22). (کنی، 1996)استدلال می کند که عملکرد فرایندی است که فرد به آن توجهی ندارد و در واقع جدا از هدف است. برنادین(1995) معتقد است که باید عملکرد را به عنوان نتایج کاری تعریف کرد، زیراکه این نتایج قوی ترین رایطه را با اهداف راهبردی سازمان، رضایت مشتریان و مشارکت اقتصادی برقرار می کنند. براماچ(1988) دیدگاه جامع تری از عملکرد را ارائه می دهد که در بر گیرنده رفتار و نتایج است. وی مطرح می کند که(عملکرد به معنی رفتار ها و نتایج می باشد، رفتار ها از عامل نشأت می گیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل می کند). رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود پیامدهایی می باشند که از محصول فعالیت های ذهنی و فیزیکی گرفته شده اند و می توان آن ها را جدا از نتایج دانست(آمسترانگ،1386،ص12).
جدول2-7. تعاریف مختلف عملکرد را که صاحب نظران بیان نموده اند را به ترتیب زمانی آورده است.
جدول2-7. تعاریف عملکرد(محقق)
نویسنده
سال
تعریف
براماچ
1988
عملکرد عبارت است از رفتار و نتایج.
رابینز
1989
عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در وظایف محوله.
کمپل
1990
فرایندی است که اعم از رفتار است و از نتایج مجزا می باشد.
آمسترانگ
1994

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~