روانشناسی اجتماعی

دانلود پایان نامه

……………..،1382، نامه های صادق هدایت، تهران، انتشارات نگاه.
پارسی نژاد، ایرج، 1380، روشنگران ایرانی و نقد ادبی، تهران، نشر سخن.
پارکینسون، جی،1375 ، لوکاچ و جامعه شناسی ادبیات، ترجمه هاله لاجوردی، در فصلنامه ارغنون، سال سوم، شماره 9و10، بهار و تابستان 1375.
پرستش، شهرام، 1373، افسانه و جستجوی تباه ارزش های متعالی، در ماهنامه فوهنگی هنری کلک، دوره جدید، شماره3، شهریور1373، تهران.
پورنامداریان، تقی، 1377، خانه ام ابری است، تهران، انتشارات سروش.
پوپر،کارل ریموند،1368، حدس ها و ابطال ها، ترجمه احمد آرام، تهران، شرکت سهامی انتشار.
……………………، 1369 ، جستجوی ناتمام ، ترجمه ایرج علی آبادی ، تهران ، سازمان انتشلرات و آموزش انقلاب اسلامی .
تیلر ، چالرز ، 1378 ، عقلانیت ، ترجمه مراد فرهاد پور ، تهران ، مجله ارغنون ، شماره 15.
تریگ ، راجر ، 1378 ، عقلانیت و اتنومتدولوژی ، ترجمه هاله لاجوردی ، تهران ، مجله ارغنون ، شماره 15 .
تودروف ، تزوتان ، 1377 ، منطق گفتگوی میخائیل باختین ، ترجمه داریوش کریمی ، تهران ، نشر مرکز .
تورن ، آلن ، 1380 ، نقد مدرنیته ، ترجمه مرتضی مردیها ، تهران انتشارات گام نو.
جلالی پندری، یدا…، 1374، گزینه اشعار نیما یوشیج، تهران، انتشارات مروارید.
جمشیدی، اسماعیل، 1373، خودکشی هدایت، تهران، انتشارات زرین.
چادویک ، ه . مونرو ، و چادویک ، ن . کرشاو ، 1376 ، رشد ادبیات ، ترجمه فریدون بدره ای ، تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .
چالمرز ، آلن اف ، 1379 ، چیستی علم ، ترجمه سعید زیبا کلام ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) .
دکارت ، رنه ، 1372 ، گفتار در روش ، ترجمه محمد علی فروغی ، در سیر حکمت در اروپا ، تهران ، انتشارات زوار .
دریفوس ، هیوبرت و رابینو ، پل ، 1376 ، میشل فوکو : فراسوی ساختار گرائی و هرمنوتیک ، ترجمه حسین بشیریه ، تهران نشر نی .
دست غیب، عبدالعلی، 1382، خورشیدی در جامه تاریک، در محمد قاسم زاده، 1382، روی جاده نمناک، تهران، انتشارات کاروان.
دوچ ، مورتون و کراوس ، روبرت ، 1374 ، نظریه ها در روانشناسی اجتماعی ، ترجمه مرتضی کتبی ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .
دورکیم ، امیل ، 1368 ، قواعد روش جامعه شناسی ، ترجمه علیمحمد کاردان ، تهران ، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران .
دورکیم ، امیل ، 1369 ، درباره تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، تهران ، کتابسرای بابل
دورکیم ، امیل ، 1378 ، خودکشی ، ترجمه نادر سالار زاده امیری ، تهران انتشارات دانشکده علامه طباطبائی .
دورکیم ، امیل ، 1383 ، صور بنیانی حیات دینی ، ترجمه باقر پرهام ، تهران ، انتشارات مرکز .

مطلب مشابه :  سازمان همکاری اقتصادی