روشهای آماری مورد استفاده

دانلود پایان نامه

رفعتی ،شریف،احمدی و شفیعی(1383)،در تحقیق خود تحت عنوان تاثیر وضعیت بهداشت روانی دانشجویان بر پیشترفت تحصیلی آنان نشان داده اند که از نظر وضعیت سلامت روانی ،8/25 درصد واحدها دارای سلامت روانی خوب ،3/49 درصد متوسط و 8/24 درصد وضعیت سلامت روانی نامناسبی داشته اند.همچنین تفاوت معدل پایان ترم گروهی که سلامت روانی خوب داشته اند در مقایسه با گروهی که وضعیت روانی آنان نامناسب ارزیابی شده است،معنی دار می باشد(p=./05).
ادهم وهمکاران (1387)،در تحقیق خود تحت عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 87-86دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به این نتیجه رسیده اند که در بعد نشانه های جسمانی 7/1%،اضطراب و بی خوابی 3/2%،عملکرد اجتماعی 3/4%و افسردگی شدید 2%دانشجویان مشکل داشتند.همچنین بر اساس نقطه برش 23، 7/22% دانشجویان مشکوک به اختلال روانی بوده اند .
به منظور یافتن متغیرهای پیش بینی کننده افتراقی برای عملکرد تحصیلی دانشجویانی که با پیشینه های متفاوت اجتماعی به دانشکده وارد می شوند،پژوهشی در استرالیا انجام شده است.نتایج پژوهش مذکور نشان دادند که بین نوع دبیرستان انتخاب شده برای تحصیل و عملکرد تحصیلی در سال اول دانشکده ارتباط وجود دارد،اما بین عملکرد دانشجو براساس نوع شغل پدر و کشور محل تولد ارتباط معنی داری یافت نشد(وست لئو1985).
در پژوهش دیگری بهمنی گزارش کرده است که کیفیت زندگی دانشجویانی که معدل درسی آنها «د» می باشد از واجدین معدل های «الف» و«ب»طور معنا داری کمتر است. در رابطه با عملکرد تحصیلی او دریافت که در بین گروه نمونه ،وضعیت دانشجویان مجرد از متاهل ،غیرشاغل از شاغل ها ،دخترها از پسرها ،دانشجویان سهمیه آزاد از سایر سهمیه ها بهتر بوده است. در عین حال او گزارش کرده است که رابطه مثبتی بین عملکرد تحصیلی و جایگاه اقتصادی و اجتماعی گروه دانشجویان مورد بررسی اش وجود داشته است.
در پژوهش بهمنی گزارش شده است که نگرش دینی دانشجویان گروه نمونه (3700نفر)بر اساس مقیاس مورد استفاده در حد متوسط بوده و نسبت نمرات خیلی بالا و یا بسیار پایین در مجموع کمتر از 25%افراد را تشکیل داده اند .در عین حال او گزارش کرده است که نمرات نگرش دینی دانشجویان متاهل از مجردین و شاغلین از غیر شاغلین بیشتر بود .اگر چه در پژوهش مذکور رابطه معنی داری بین نگرش دینی با مقیاس کلی کیفیت زندگی مشاهده نشد.لیکن همبستگی بین نگرش دینی و یکی از خرده مقیاس های کیفیت زندگی به نام خرده مقیاس کیفیت زندگی به نام خرده مقیاس «رشد فردی»مثبت گزارش شده است .
فصل سوم:
روش تحقیق

3-1.مقدمه
دراین فصل، نخست طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و روش نمونه گیری معرفی می شود. پس از آن ابزارهای به کاربرده شده جهت گردآوری داده های پژوهش به همراه روشها و ویژگیهای روان سنجی آنها به طورکامل معرفی شده و در نهایت، مراحل اجرای پژوهش حاضر و روشهای آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند.
3-2-روش تحقیق:
طرح تحقیق توصیفی است که به شیوه ای پیمایشی اطلاعات جمع آوری شده است.معمولا تحقیق پیمایشی به منظور کشف واقعیتهای موجود یا آن چه که هست انجام می شود.به عبارت دیگر، این روش پژوهش به منظور توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می شود(دلاور،1385).تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی روشی برای بررسی ماهیت ویژگیها وادراک های شخصی (نگرشها- باورداشتهاو عقاید ) مردم از طریق تجزیه وتحلیل پاسخ به پرسشهایی است که تدوین شده اند(پاشا شریفی،1386).در این گونه تحقیقات هدف از انجام پژوهش ،توصیف عینی واقعی ومنظم خصوصیات یک موقعیت یایک موضوع می باشد؛ به عبارت دیگر پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می کند تا “آنچه هست” را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد(نراقی،1376). به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری رامی توان با توجه به دو ملاک الف) هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد (سرمد و بازرگان 1387). بر این اساس هدف پژوهش حاضر کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی(غیر آزمایشی) از نوع همبستگی می باشدکه در آن رابطه ی میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. روش همبستگی بدین معناست که پژوهشگر با حداقل دو متغیر سروکار دارد و علاقمند است که رابطه بین آن ها را مورد بررسی قرار دهد. شیوه همبستگی نشان می دهد که تغییر در یک متغیر، تا چه اندازه به تغییر در متغیر دیگر بستگی دارد. بررسی های همبستگی با تعیین رابطه های موجود بین متغیرها سروکار دارد. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود. این شاخص ها در فصل تحلیل داده ها تشریح شده است.
از آنجا که در اکثر تحقیقات همبستگی چند متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال چند متغیری برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است. در این پژوهش به بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی ،با استفاده از سوالات پرسشنامه هاو معدل دانشجویان پرداخته شده و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری در فصل های بعدی عنوان شده است.
در این طرح، جهت گیری مذهبی و سلامت روان ، متغیر مستقل (متغیر پیش بین)، و کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی، متغیر وابسته (متغیر ملاک) است. در این پژوهش، نقش جهت گیری مذهبی و سلامت روان را در پیش بینی کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفته است.
3-3-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته های گروه پزشکی(پزشکی ودندانپزشکی) ،ورودی های مهرماه91به قبل مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(شهر بندرعباس و قشم-شعبه بین الملل) می باشد که درمهرماه سال تحصیلی 92-1391و قبل از آن به تحصیل اشتغال داشته و نمونه تحقیق از این جامعه انتخاب شده است.جهت برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. از این جدول در مواردی استفاده می شود که واریانس جامعه واحتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر مشخص نباشد، در نتیجه نتوان ازفرمول های آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد.این جدول بیش ترین حجم نمونه را تولید می کند که حجم برآورد شده توسط فرمول کوکران است.برای استفاده از این جدول باید به تعداد زیر گروه ها و یا گروه های مقایسه ای در تعیین کردن اندازه نمونه کافی، توجه شود. بدین معنی که اندازه نمونه برای هر زیر گروه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا به یک تخمین قابل قبول دست پیدا کرد. در نتیجه لازم است در این فرمول، با هر زیر گروه به عنوان یک جمعیت رفتار شود و برای معین کردن اندازه نمونه پیشنهاد شده برای هر زیر گروه از جدول استفاده شود. سپس از تکنیک نمونه گیری تصادفی درون هر زیرگروه استفاده شود (مورگان و کرجسی ، 1970).
با توجه به حجم دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(933نفر) و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برآورد شده با پذیرش (P<0>جهت نمونه گیری در دانشکده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی استفاده شده است. نمونه گیری به این صورت انجام گرفته است که ابتدا از میان سه دانشکده پزشکی،دندانپزشکی و شعبه بین الملل قشمبه صورت تصادفی از بین 933نفر شاغل به تحصیل که از ترم دوم به بعد (ورودی مهر 91به قبل) انتخاب صورت گرفته است. حجم نمونه 295 نفر می باشد.دانشجویانکه در محل کلاسهای تئوری و زمان حضور در بالین در محل بیمارستانها در طی شش ماه از آذرماه92 لغایت اردیبهشت ماه93 به روش نمونه گیری تصادفی ؛توزیع و جمع آوری پرسشنامه های پژوهش صورت گرفته است. تمام نمونه ها بدون محدودیت از نظر سن، جنس، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، و سابقه بیماری جسمی و روانی در طرح پذیرفته شدند. برخی از پرسشنامه ها که کامل نبوده و احتمال بی دقتی در تکمیل آنها می رفت از پژوهش حذف گردیده و مابقی نمونه ها به تعداد 295 نفر در تحلیل قرار گرفتند.32 پرسشنامه به دلیل عدم پاسخگویی مناسب از تجزیه و تحلیل نهایی حذف شدند.
3-4-ابزار تحقیق
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی جهت گیری مذهبی آلپورت وراس (،1950)، پرسشنامه ی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر(GHQ)-فرم 28 سوالی و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی-25سوالی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF) که مشخصات هر یک از پرسشنامه های یاد شده و ویژگیهای روانسنجی هر یک در ادامه مطالب فصل ارائه شده است.
1-4-1-پرسشنامه جهت گیری مذهبی :
اندازه گیری رابطه بین مذهب و پدیده های روانشناسی به آغاز قرن اخیر برمی گردد(گورساج ،1989 به نقل از مختاری ، 1379) در سالهای اخیر محققین حوزه روانشناسی مذهب در تلاش بوده اند تا الگوهای مناسبی برای اندازه گیری پدیده های روانشناختی در ارتباط با بعد معنوی انسان بیابند (گورساچ ،1989 ).
مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت:آلپورت و راس در سال 1950برای اندازه گیری جهت گیری های مذهبی یک مقیاس 20گزینه ای ساخت که 11گزینه آن به جهت گیری بیرونی و9گزینه آن به جهت گیری درونی اشاره می کند، تهیه کردند.بعد از آن روانشناسی به نام فگین یک نسخه21گزینه ای از مقیاسE(برونی)وI(درونی) از روی مقیاس آلپورت ساخت.برای سنجش روایی این آزمون در ایران ،این آزمون در سال 1378ترجمه و هنجاریابی شد و سپس توسط متخصصان مختلف بازنویسی های متعدد بر روی آن انجام گرفت تا متناسب با بافت فرهنگی و مذهبی ایران باشد.گزینه های این آزمون برحسب مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است .در این پرسشنامه سوالات 1تا12جهت گیری مذهبی بیرونی و سوالات13الی 21 جهت گیری مذهبی درونی را می سنجند .نمره گذاری برای جهت گیری مذهبی بیرونی بدین شرح است:کاملا مخالفم(0)تقریبا مخالفم(1)تقریبا مخالفم(2)و کاملا مخالفم(3)می باشد.برای جهت گیری درونی نیز مانند جهت گیری بیرونی کدگذاری شده و گزینه های در مورد من کاملا نادرست است(0)،در مورد من تقریبا نادرست است(1)،در مورد من تقریبا درست است(2)،در مورد من کاملا درست است(3)؛گزینه تقریبا همیشه(4)،اغلب موارد(3)،بعضی مواقع(2)،بندرت(1)؛گزینه های هرگز(0)بندرت(1)،معمولا(2) واغلب (3) .
جان بزرگی(1387)که این پرسشنامه را ترجمه و آماده اجرا کرد ،ضریب آلفای کرونباخ آن را برابر با 73/0 گزارش نموده است.

مطلب مشابه :  پایگاه های اطلاعاتی، پایداری زیست محیطی، توسعه پایدار شهری