روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه

حسن پور (1390) طی تحقیقی با عنوان «تاثیر سبک مدیریت مشارکتی و آمرانه بر خلاقیت، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس راهنمایی شهر رشت» به بررسی رابطه و تاثیر سبک رهبری بر متغیرهای خلاقیت، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان پرداخته است. این پژوهش از نظر روش تحقیق، علی – مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی بوده است. همچنین جامعه آماری کلیه کارکنان مدارس راهنمایی شهر رشت در دو منطقه آموزشی این شهر (810 نفر) و مدیران مدارس راهنمایی شهر رشت (42 نفر) بودند. جهت تعیین حجم نمونه (کارکنان) در هر منطقه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد و بر این اساس حجم نمونه برابر با 386 نفر محاسبه گردید و ضمن آنکه جامعه مدیران سرشماری شد. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق فوق پرسشنامه 24 سوالی آلن و مایر (تعهد سازمانی) پرسشنامه گریکسون (رضایت شغلی)، پرسشنامه 50 سوالی رندسیپ (خلاقیت) و همچنین جهت سنجش سبک مدیریت از پرسشنامه 32 سوالی حسنی (1375) بود. جهت بررسی پایانی پرسشنامه از آزمون آلفای کرانباخ استفاده شد. برای مقایسه دو گروه و آزمون فرضیه های ویژه و اصلی از آزمون T مستقل استفاده شده و نتایج بیانگر معنی دار بودن میزان رضایت کارکنان در دو سبک رهبری مورد بررسی بوده است.
قلیزاده و دیگران (1389) طی تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر سبک های مدیریت رهبری بر رضایت شغلی کارکنان ناجا» به بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی پرداخته است. آنان رضایت شغلی را از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب نموده و تحقق اهداف سازمانی را بدون رضایت شغلی امکان پذیر ندانسته اند. قلیزاده و دیگران در این پژوهش برای ارتباط بین شیوه رهبری مدیران (سبک و LPC رهبری فیدلر) و رضایت شغلی کارکنان، اقدام به تکمیل پرسشنامه های سبک رهبر ی و پرسشنامه های رضایت شغلی نمودند. آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین دو متغیر مورد استفاده قرار گرفته و تجزیه و تحلیل نشان داد که بین سبک رهبری و رضایت شغلی یک رابطه معنی دار وجود دارد. هم چنین بین سبک رهبری رابطه گرا و رضایت شغلی یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
فایی (1378) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان مقطع متوسطه استان سمنان» بین سبک مدیریت مشارکت جویانه و امکان ابداع و خلاقیت آموزشی و ایجاد و استحکام روابط انسانی مطلوب و رضایت شغلی رابطه معناداری به دست آورد.
زکی (1380) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی نقش عوامل شخصیتی، سازمانی و اجتماعی در نوآوری مدیران آموزشی» به یافته های ذیل دست یافته است: 1- مدیران دارای میزان زیادی از نوآوری هستند اگرچه نوآوری زنان بیشتر از مردان است و میان نوآوری مردان و زنان تفاوت معناداری مشاهده می شود. 2- سبک رهبری مدیران آموزشی به طور قابل توجهی مربوط به سبک رهبری ضابطه مدار است و کمتر از یک سوم آنها دارای سبک رهبری رابطه مدارند.
بشیر (1388) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر سبک های مدیریت مشارکتی و سنتی بر تعهد سازمانی کارکنان دبیرستانهای شهر کرمانشاه» به نتایج ذیل دست یافته است: 1- رابطه مثبت معنی داری بین سبک مدیریت و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد. 2- مدیرهای زن دارای تأثیر بیشتری در تعهد سازمانی کارکنان، نسبت به مدیران مرد هستند. 3- هرچه مدیران از ارتباطات دو طرفه و باز، رابطه دوستانه و صمیمی و تفویض اختیار به کارکنان استفاده کنند، میزان تعهد سازمانی نیز افزایش مییابد.
غفوری (1388) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران تربیت بدنی با خلاقیت معلمان» چنین نتیجه گرفته است که همبستگی بین سبک رهبری و خلاقیت موجود بوده و معنی دار است. وی نتیجه گرفته است که سبک رهبری به عنوان عامل تسهیل کننده و برانگیزنده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر خلاقیت افراد اثر گذار است.
فیضی (1388) در نتایج پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت مدیران با خلاقیت کارکنان دبیرستانها شهر سنندج» چنین ذکر نموده که بین سه سبک مدیریت (مشارکتی، متعادل، سنتی) با خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و معنی داری است. همچنین وی نشان داده است که سبک مدیریت مشارکتی نسبت به سایر سبکها (سنتی و متعادل) پیش بینی دقیق تری برای خلاقیت کارکنان ارائه کرده است.
2-13-2- تحقیقات خارجی
مقصود (2013) طی تحقیقی به بررسی سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان در بخش مخابرات ایالت پنجاب پاکستان پرداخته است. وی در این پژوهش، به این موضوع اشاره نمود که سبک رهبری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان اعلام شده و به منظور جمع آوری اطلاعات، 100 پرسشنامه در میان کارکنان بخشهای مختلف مخابرات ایالت پنجاب پاکستان پر شده است. سبک رهبری غالب مدیران در این مطالعه بخشنامهای، دموکراتیک و بوروکراتیک بوده است. و تنها رابطه مثبت بین رضایت شغلی و سبک رهبری دموکراتیک قابل مشاهده بوده است.
شیخ علی (2013)، در پژوهشی با عنوان «سبک رهبری و رضایت شغلی: شواهد تجربی از دانشگاه موگادیشو» به بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی در میان استادان شاغل در سه دانشگاه انتخاب شده در موگادیشو سومالی پرداخته است. جامعه آماری بدلیل محدود بودن (60 نفر) مورد سرشماری قرار گرفته و روش گردآوری اطلاعات از طریق ابزار پرسشنامه بوده است. نتایج حاکی از رابطه مند بودن رضایت شغلی و سبک رهبری تحول گرا بوده است. همچنین نتایج بیانگر ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و سبک رهبری تراکنشی بوده است.
ابابنه (2013) طی پژوهشی با عنوان « تاثیر سبک رهبری مدیریت بر رضایت شغلی کارمند هتلهای اردن» به بررسی رابط بین نوع مدیریت هتلها و رضایت شغلی کارکنان پرداخته است. داده ها بر مبنای اطلاعات 220 پاسخ دهنده از کارکنان خط و 110 مدیر جمع آوری شده است. یافته ها نشان داد تفاوت قابل توجهی در رضایت شغلی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان مشاهده می شود. همچنین مشخص شد که شایع ترین سبک مدیریت، مدیریت دموکراتیک بود، در عین حال نتایج داده این فرضیه را که رابطه مستقیم بین سبک رهبری و رضایت شغلی میباشد، نه تایید و نه رد می کند.
قریبوند (2012) طی تحقیقی با عنوان «رابطه بین فرهنگ سازمانی مالزی، سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی در میان کارکنان صنعت نیمه هادی مالزی» به بررسی رابطه بین دو متغیر مستقل (فرهنگ سازمانی، سبک رهبری مشارکتی) و دو عامکل تعدیل (جنسیت مدیران و شهرستانهای محل کار) و یک متغیر وابسته (رضایت شغلی کارکنان) پرداخته است. جمعیت هدف این مطالعه کارکنان در بخش نیمه هادی در پنگانگ کوالالامپور بوده و 300 پرسشنامه از 180 شرکت معتبر دریافت شد. تجزیه و تحلیل مورد استفاده برای آزمون فرضیات از طریق رگرسیون بوده است. نتایج حاصله نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگ سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی وجود دارد. این مطالعه همچنین بین جنسیت مدیران و شهرهای محل کار و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت یافت.

مطلب مشابه :  دوگانگی‌های فرهنگ، توسعهی اقتصادی، علوم اجتماعی

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت می گیرد.
در طی فرآیند تحقیق با به کار گیری ابزارهای جمع آوری، داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهده بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد (خاکی، 1382: 88). با این اوصاف روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد،ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها،کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات دانست،اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است.
در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند تحقیق یعنی روشهای مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روشهای نمونه گیری و حجم نمونه، همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده خواهیم پرداخت. روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن خواهیم پرداخت.
3-2- نوع و روش تحقیق
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم بندی می شود (حافظ نیا: 1381، 50) تحقیقات با در نظر گرفتن هدف به سه گروه عملگرا، بنیان گرا و کاربردی تقسیم می شود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از نظر هدف کاربردی است.
3-3- واحد تحلیل
واحدی است که از آن اطلاعات به دست می آوریم و خصوصیاتش را توصیف می کنیم در این تحقیق واحد تحلیل فرد می باشد.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رشت می باشند که جمعیت آن برابر با (279 نفر) است.
3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری

مطلب مشابه :  تمرینات ثبات مرکزی