روش کتابخانه ای

روش کتابخانه ای

روش کتابخانه ای

الف- محرومیت از آزادی
ب- در تحقیقات، رسیدگی و محاکم
ج- محرومیت قضات از دسترسی اطلاعات مورد نیاز
د- انتشار حکم
ه- اعتراض به بازداشت موقت و سایر جبران های قضایی
11- رژیم زندان نظامی باید تابع استانداردهای بین الملل باشد. غیرنظامی ها نباید در زندان نظامی ها باشند.
12- امکان اعتراض به قرار اعتراض بازداشت موقت وجود داشته باشد.
13- حق برخورداری از محاکم صالح، مستقل و بی طرف.
14- رسیدگی علنی.
15- تضمین حقوق دفاع و حق دادرسی منصفانه.
16- دسترسی اشخاص مجنی علیه به محاکم.
17- احکام این دادگاه ها قابل اعتراض در دادگاه های غیرنظامی باشد. این اصل به نظر نگارنده، بسیار ناصواب است. زیرا قضات دادگاه های نظامی در کار خود نوعی تخصص پیدا کرده اند که قضات دادگاه های عمومی از آن بی بهره اند.
18- امر آمر در جرایم جدی علیه حقوق بشر که مثال های آن در اصل 9 آمده، نباید موجب رفع مسؤولیت کیفری فرد شود. در چنین جرایمی در صورتی که مافوق هم کوتاهی کرده باشد او هم مجازات می شود.
19- منع مجازات اعدام. این اصل ناشی از آن است که این تمایل در محافل حقوق بشری وجود دارد که مجازات اعدام به کلی منسوخ شده و به همین جهت تلاش در راستای حذف تدریجی آن وجود دارد که به نظر چنین دیدگاهی صحیح به نظر نمی رسد. حذف کلی اعدام در جرایم سنگین صحیح نیست.
20- بازنگری پیاپی و مکرر در قوانین نظامی جهت تطبیق آن با مسایل روز (www.imj.ir)
فصل چهارم
روش شناسی تحقیق
4-1- نوع و روش تحقیق
در این پژوهش به منظور دستیابی به اطلاعات ازدو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است در روش کتابخانه ای ؛اطلاعاتی که از طریق کتاب، مقاله واینترنت در زمینه حقوق شهروندی و ابعاد وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد ودرتحلیل میدانی داده های پرسشنامه پس از کدبندی وارد رایانه می شود وبا استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد
در تحلیل داده ها از روش پیمایشی استفاده کردیم این روش به منظور کشف اطلاعات داده هابه کار می رود که از طریق آنها می توان روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار داد.در واقع تحقیق زمینه یابی برای تبیین روابط علت ومعلولی به طور قطعی استفاده نمی شود بلکه این روش بیشتر به منظور کشف روابط ومستندسازی فرضیه هایی که به صورت علت ومعلولی صورت بندی شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. به همین منظور با استفاده از اطلاعات اولیه وپیش فرض های تحقیق؛ فرضیه ها یا سوالهای تحقیق مطرح شده که در فصل اول بیان شد مورد ارزیابی قرار می گیرد ودر نهایت تجزیه وتحلیل می شود.
آزمون ابزاری است جهت به دست آوردن نمونه ای از رفتارهای فرد که با هدف های متفاوت طرح ریزی شده است آزمون ها را می توان بری گزینش افراد، طبقه بندی وارزشیابی به کاربرد یک آزمون مفید یک ویژگی یا رفتار را به دقت اندازه گیری می کند وارزشیابی می نماید در یک آزمون نیازمند بیان دقیق وتعریف کلمه اندازه گیری هستیم:اندازه گیری عبارت است از اینکه اعداد مطابق شیوه های دقیق وقابل تکرار به افراد تخصیص داده می شوددر این پژوهش به منظور سنجش نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند از روش پیمایشی یا همان پرسشنامه استفاده شده است.
4-2- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجعه کنندگان به سازمان قضایی اعم از مجرمین، وکلاوشاکیان است که در جهت رسیدگی پرونده های قضایی در مقطع زمانی مهر1391به سازمان قضایی مراجعه کردند.
4-3- حجم نمونه
در این پژوهش شعب دادسرا ودادگاه به عنوان مکان اجرای پژوهش در نظر گرفته شد وکلیه کسانی که در مهر سال1391 به شعب فوق مراجعه کردند به عنوان افراد نمونه انتخاب وپرسش نامه را تکمیل می کردند بنا بر این نیازی به نمونه گیری نبود.ودر مجموع100نفرازمراجعه کنندگان پرسشنامه را پرکردند.
4-4- فرضیه ها

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~