روش یادگیری مشارکتی

دانلود پایان نامه

عزت نفس را در دانش‏آموزان می‏پروراند (جانسون و جانسون، 2006)
با تجارب یادگیری بیشتر، رضایت خاطر دانش‏آموزان را بهبود می‏بخشد.
نگرش مثبت را به مواد آموزشی افزایش می‏دهد.
چالش برانگیزی بیشتر بدون این که میزان کار در مدت معین را نامعقول سازد (فلور، 2007)
فراهم سازی درک عمیق تر برای دانش‏آموزان (فلور، 2009)
منجر به تولید بیشتر و بهتر به سوالات (فلور، 2009)
محدودیت‏های کاربرد روش مشارکتی (جیگ ساو)
به اعتقاد بعضی از صاحبنظران این رویکرد برای همه شاگردان به یک اندازه نمی تواند سودمند باشد و دانش‏آموزانی که عملکرد بالایی دارند از روش یادگیری رقابتی بیشتر از یادگیری مشارکتی بهره می‏برند (انویوبازی، 2011؛ به نقل از قهرمانی، 1390).
در رابطه با این اعتقاد صاحبنظرن بسیاری پاسخ گفته اند: مثلا وب می‏گوید: “دانش‏آموزان قوی به اندازه دانش‏آموزان ضعیف سود می‏برند چون آنها به خاطر موقعیتشان از سوی گروه تشویق می‏شوند و اعتماد به نفس پیدا می‏کنند (وب، 2011، ص147، به نقل از قهرمانی، 1387).
فلور می‏گوید: دانش‏آموزان قوی از طریق این رویکرد به درک عمیق تر مطالب درسی نائل می‏شوند (فلور، 2011)
بیشتر صاحب نظران این عقیده را مورد تأکید قرار داده اند این که روش مذکور می‏تواند برای همه دانش‏آموزان با توانایی‏های مختلف مفید باشد مثلا اگر معلم نقش و وظیفه‏ی هر یک از دانش‏آموزان را دقیقا در داخل گروه مشخص نماید، محدودیت‏هایی که انوویوبازی، کوهن یا دیگران مطرح می‏کنند به حداقل می‏رسد.
یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) تنها داروی حل مشکلات آموزشی کلاس درس نیست و به همین منظور بهتر است در کنار آن از سایر روش‏های آموزشی استفاده شود، این روش در تمام رشته‏های درسی قابل اجراست و بدون تردید معلم پس از اجرا باید نقاط قوت و ضعف اجرای روش را شناسایی نماید تا در آینده نقاط ضعف را کاهش و نقاط قوت را افزایش دهد. (شافر، 2012؛ به نقل از قهرمانی، 1387).
زمانی که در یک پایه تحصیلی رویکرد یادگیری مشارکتی برای اولین بار اجرا می‏شود دانش‏آموزان به دلیل این که به روش‏های توضیحی، عادت کرده اند و بیشتر شنونده منفعل بوده اند هر تغییر یا ضعیف غیرعادی در کلاس در آنها گردید ایجاد می‏کنند به ویژه اگر در وضعیت‏های قبلی در قالب همان روش سخنرانی و توضیحی خوب کار شده باشد، در این صورت باید به آنها حق داد که هر تغییری را زیر سوال ببرند یا دچار تردید و نگرانی شوند هم چنین در ابتدای کاربرد این روش دانش‏آموزان تصور می‏کنند که همه کارها را آنها انجام می‏دهند معلم هیچ اقدامی انجام نمی دهد اما پس از گذشت مدتی این روش جای خود را باز کند و تصور دانش‏آموزان تا حدود زیادی تغییر می‏کند و به مرور که معلم در کاربرد این مهارت بیشتر کسب می‏کند دانش‏آموزان اعتقاد بیشتری به سودمندی آن پیدا می‏کنند (هرید،2012؛ به نقل از قهرمانی، 1387).
اجرای موفقیت آمیز این روش مستلزم همکاری خانواده با مدرسه است بنابراین والدین دانش‏آموزان باید در زمینه‏ی فواید کاربرد آن آگاه شوند (بروفر و دیگران، 2012؛ به نقل از قهرمانی، 1387)
برخی بر این باورند که یادگیری مشارکتی احساس مسئولیت شاگردان را در زمینه یادگیری خودشان کاهش می‏دهد. (کول و چان، 2012) اما نظرگاه‏ها و پژوهش‏ها نشان دادند که طراحی و اجرای درست یادگیری مشارکتی احساس مسئولیت را در قبال یادگیری خود و سایرین افزایش می‏دهد.
اجرای موثر این روش مستلزم توانایی معلم در زمینه برنامه ریزی و اداره موثر کلاس درس است. (بروفر و دیگران، 2012؛ به نقل از قهرمانی، 1387).
برخی از معلمان بر این باورند که نمی توانند روش یادگیری مشارکتی را در کلاس‏های پرجمعیت به کار ببندند و لازمه اجرای این رویکرد این است که دانش‏آموزان کلاس کمتر از 30 نفر باشد (هرید، 2012) در حالی که می‏معتقد است این رویکرد را در کلاس‏های پرجمعیت تجربه کرده و نتایج مثبت گرفته است (می، 2012). همچنین گزارش شده که این روش برای کلاس‏های بیش از صد نفر هم موثر واقع شده است.
چنانچه این روش به خوبی اجرا نشود انگیزه دانش‏آموزان قوی هم نسبت به انجام دادن تکالیف و ارائه گزارش‏ها کاهش می‏یابد (کوهن، 2012). آموزش موثر معلمان کارآمدی اجرای این رویکرد را افزایش می‏دهد (قهرمانی، 1391، ص47)
دانش‏آموزانی که از نظر پیشرفت تحصیلی در سطح پایین قرار دارند ممکن است تلاش و فعالیت کمتر داشته باشند (کوهن، 2012) نظارت معلم و تعیین دقیق و وظایفه دانش‏آموزان در هر گروه این محدودیت‏ها را کاهش می‏دهد.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
کنعانی (1378) به “بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی در مقایسه با آموزش سنتی (سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر و پسر پایه اول متوسطه شهرستان مرودشت” پرداخت. این پژوهش بر روی 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) از دانش‏آموزان انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که یادگیری مشارکتی بیشتر از یادگیری سنتی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان می‏شود. همچنین یادگیری مشارکتی تأثیر یکسانی بر پیشرفت تحصیلی پسران و دختران دارد و به علاوه دانش‏آموزان قوی، متوسط، ضعیف به یک میزان از یادگیری سود می‏برند.
پژوهشی تحت عنوان «تأثیر یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دارای اختلال یادگیری در درس ریاضی و خواندن دانش‏آموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر کرج» توسط مریم امین‏زاده تبریزی در سال تحصیلی 81-1380 انجام شده است که فرضیه‏های پژوهش عبارتند از:
آموزش از طریق روش مشارکتی به دانش‏آموزان دچار اختلال یادگیری در خواندن به افزایش پیشرفت تحصیلی این دانش‏آموزان در درس خواندن (قرائت فارسی) منجر می‏شود.
آموزش از طریق روش مشارکتی به دانش‏آموزان دچار اختلال یادگیری در حساب به افزایش پیشرفت تحصیلی این دانش‏آموزان در درس ریاضی منجر می‏شود.
جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل تمام دانش‏آموزان دختر دچار اختلال یادگیری در خواندن و حساب مدارس ابتدایی شهرستان کرج بود و گروه نمونه‏ای شامل 64 نفر از ناحیه 3 آموزش و پرورش شهرستان کرج (انتخاب این ناحیه به شکل تصادفی از بین 4 ناحیه بوده است) به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. نتایج بررسی آماری نمره‏های پیش‏آزمون و پس‏آزمون گروه‏های آزمایش و گواه نشان داد که پس از آموزش فوق، تفاوت معناداری بین نمره‏های گروه ها وجود دارد. یعنی آموزش به روش مشارکتی منجر به افزایش پیشرفت تحصیلی گروه‏های آزمایشی شده و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است (بذرگری، 1381).

مطلب مشابه :  حمایت سازمانی ادراک شده