رگرسیون چند گانه

رگرسیون چند گانه

رگرسیون چند گانه

مدل رگرسیون خطی مرتبط با متغیر های تحقیق بازده غیر عادی سالانه
قیمت سهام 00/ ie +X1 0/201+9/688 =у 201/ H1
بازده غیر عادی سالانه حجم سهام عرضه شده 00/ ie +X1 3/706+13/171=у 168/ H1
بازده غیر عادی سالانه زمان عرضه سهام 00/ ie +X1 0/104+-25/289 =у 163/ H1
بازده غیر عادی سالانه درجه تمرکز مالکیت 00/ ie +X1 0/251+0/825- =у 152/ H1
مدل رگرسیون چند گانه Enter y=26/503+0/001 X1+0/003 X2+0/0261 X3 +0/123 X4 +ei 657/

H1
جدول 24-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter
مدل ضرایب استاندارد
نشده ضرایب استاندارد شده
آماره t سطح
معنی داری
شاخص
وضعیت Collinearity Statistics
B Std.Error
VIF Tolerance
(Constant) 503/21- 961/7 – 398/1 001/0 000/1 – –
قیمت سهام 001/0 000/0 196/0 353/2 021/0 032/2 197/1 836/0
حجم سهام 026/0 000/0 278/0 423/3 001/0 232/2 134/1 882/0
زمان عرضه 003/0 001/0 296/0 026/3 000/0 552/2 112/1 899/0
تمرکز مالکیت 123/0 052/0 248/0 197/2 004/0 733/3 218/1 821/0
با توجه به جدول شمارۀ( 24-4) وسطح معنی داری(sig<%5) مربوط به آماره فیشر (560/18F=) که از سطح خطای 5% کمتر است؛ در نتیجه معنی داری مدل رگرسیونی برازش شده، تأئید گردیده و در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری(sig) تصمیم گیری شده است.
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری (sig) آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیرهای مستقل،کوچکتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد و معادله رگرسیونی چند گانه برازش شده در جدول (23-4) آمده است. هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک مدل بالا باشد بدین معنی است که بین متغیر های مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالابودن r2 مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. شاخصهای وضعیت با مقدار بیشتر از 15 نشان دهنده آن است که احتمال هم خطی بین متغیر های مستقل می باشد و مقدار بیشتر از 30 بیانگر منمودار جدی در استفاده از رگرسیون می باشد و با توجه به اینکه مقدار شاخص وضعیت مربوط به متغیر های مدل، کمتر از 15 است و نشانگر این است که :احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و نباید از مدل کلی حذف شوند؛ هر چقدر تلورانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر ها کم بوده و منموداراتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود ؛اما همانطوریکه مشاهده می شود ، مقدار تلورانس متغیر های مدل بیش از821/0است و این مقدار در حد قابل قبول می باشد و بیانگر این مطلب است که اطلاعات مربوط به متغیر ها کم نبوده و منموداری در استفاده از رگرسیون وجود ندارد. در نتیجه مشکلی در استفاده از رگرسیون چند گانه پدید نمی آید.و مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~