ریشه یابی اختلال سلوک

به علت اینکه رویکرد زیستی در تبیین کامل سبب شناسی این اختلال موفق نبوده است، عوامل روانشناختی و عوامل محیطی مختلفی در این زمینه معرفی شده است که یا در ترکیب با درون داده های زیستی و یا به صورت مستقل، رفتارهای پرخاشگرانه را دامن می زنند و در این میان ویژگیهای شخصیتی والدین در بروز این اختلالات نقش اساسی دارد.

مطلب مشابه :  وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب