زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

1. تحلیل آماری یافته های تحقیق:
تحلیل آماری داده
های پایان
نامه حاضر بر دو بخش می
باشد.
تحلیل توصیفی
تحلیل استنباطی
در بخش 1 به بررسی توصیفی و جداول فراوانی متغیرها پرداخته شده است و در بخش 2 به تحلیل استنباطی فرضیات براساس تئوری آمار و احتمالات می
پردازیم.
1-1- تحلیل توصیفی
جداول شماره 1 تا 10 شامل تحلیل توصیفی و جداول فراوانی متغیرهای موجود می
باشد که در پیوست آمده است.
همانطور که در این جداول مشاهده می
شود فراوانیها و درصدها و مقادیر قابل قبول و گمشده مشخص شده است.
در جدول شماره 11 آمارهای مربوط به مقدار وام، میانگین وامها 25/403906 تومان، بیشترین تکرار در مبلغ وام 000/500 تومان و دامنه مقادیر وامها 000/900 تومان می
باشد که بیشترین مقدار 000/000/1 تومان و کمترین مقدار 000/100 تومان است.
در جداول شماره 12 تا 19 فراوانیها و درصدهای مربوط به متغیرها به تفکیک سال نشان داده شده است.
در جدول شماره 1 موجود در پیوست منابع مختلفی که زنان سرپرست خانوار از طریق آن امرار معاش می
کنند، آورده شده است که شامل خوداشتغالی، طرح زینب کبری (س)، طرح شهید رجائی برای زنان بالاتر از 60 سال، خوداشتغالی و طرح زینب کبری (س)، خوداشتغالی و طرح شهید رجائی، طرح شهید رجائی و طرح زینب کبری (س) و خوداشتغالی، طرح شهید رجائی و زمین می
باشد. از آنجا که مقدار اعتبارات پرداختی به زنان سرپرست خانوار و امکانات اولیه زنان سرپرست خانوار قبل از تحت پوشش قرار گرفتن طرح حضرت زینب کبری (س) بر نوع فعالیت انجام شده توسط زنان سرپرست خانوار مؤثر است تعدادی از زنان که از امکانات اولیه ای برای انجام فعالیت دامداری برخوردارند به فعالیت
های تولیدی پرداخته و تعدادی که فاقد آن هستند به علت مکفی نبودن مقدار اعتبارات به فعالیت مصرفی پرداخته
اند که در جدول شماره 2 نشان داده شده است.
در جدول شماره 3 نیز فراوانی سن زنان سرپرست خانوار در فاصله
های سنی 40-30، 50-40، 60-50، 70-60، 80-70، 90-80 سال مشخص شده است.
در جدول شماره 4، که فراوانی تحصیلات زنان سرپرست خانوار مشخص شده است که تعدادی از آنها بیسواد، عده ای دارای سواد قرآنی و یا سواد در سطح دبستان و نهضت سوادآموزی و تعدادی نیز در سطح مقطع راهنمایی هستند.
در جدول شماره 5 به فراوانی تعداد افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار پرداخته شده است و در جدول شماره 6 فراوانی تعداد محصلین تحت تکفل آنها نشان داده شده است.
در جدول شماره 7 فراوانی مربوط به علت بی سرپرستی زنان سرپرست خانوار مشخص شده است که شامل فوت شوهر، زندانی بودن شوهر یا معتاد بودن شوهر می
باشد.
از آنجا که تعدادی از زنان سرپرست خانوار در روستاهای بوئین زهرا به دلیل تسویه حساب اقساط وامهای دریافتی
شان موفق به دریافت چندباره تسهیلات در طول سالهای مختلف (83-79) شده
اند جدول فراوانی مربوط به تعداد دفعات دریافت وام توسط زنان سرپرست خانوار در جدول 8 آورده شده است. همانطور که قبلاً عنوان شد به دلیل مکفی نبودن مقدار تسهیلات و عدم وجود امکانات اولیه برای زنان سرپرست خانوار همه این تسهیلات، منجر به راه
اندازی فعالیت
های تولیدی نشده
اند و تعداد زیادی از این زنان، آن را در فعالیت
های مصرفی بکار بسته
اند که فراوانی مربوط به نوع فعالیت انجام شده اعم از مصرفی و تولیدی توسط آنان در جدول شماره 9 آورده شده است.
در جدول شماره 10، نیز فراوانی مقدار وام دریافتی آمده است که کمترین مقدار آن 100000 تومان و بیشترین مقدار آن 000/000/1 تومان می
باشد.
در جداول 19-12 فراوانی
های سن، تحصیلات، تعداد افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار، تعداد محصلین، علت بی سرپرستی، منابع تأمین معاش، تعداد وام پرداخت شده و نوع فعالیت به تفکیک سال آمده است.
1-2- تحلیل استنباطی:
در این بخش فرضیات موردنظر بررسی می
گردد:
ابتدا به بررسی این که آیا متوسط مقدار وام در دو گروه افراد با فعالیت تولیدی و مصرفی با یکدیگر تفاوت دارد یا خیر می
پردازیم. روش آماری مناسب با توجه به استقلال دو گروه و این که تعداد نمونه های هر گروه (37 نفر و 20 نفر) نسبتاً زیاد است، آزمون، آزمون t مستقل می
باشد.
آزمون t

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~