زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

مدت تسهیلات: مدت تسهیلات به نوع فعالیت و درآمد حاصل از آن بستگی دارد و حداکثر تا 5 سال در نظر گرفته می
شود.
سود تسهیلات: حداکثر سود تسهیلات 4% در سال است.
برای دریافت وام، زنان سرپرست خانوار ملزم به دادن وثیقه نیستند و فقط از طرف یکی از روستاییان مالک زمین باید تضمین گردند.
2-4- تعاریفی از توانمندسازی زنان:
تعاریف متعددی از تواناسازی عنوان شده است که به تعدادی از آنها که در علوم اجتماعی مطرح است پرداخته می
شود.
توانمندسازی فرایند پویایی است که طی آن زنان سعی می
کنند تا ساختارهایی را که آنها را در حاشیه نگاه می
دارد دگرگون سازند. (Ugbomeh,2001,293) به نقل از (وهابی و دیهیم، 1382، 63).
تواناسازی فرایندی است که طی آن افراد جامعه برای غلبه بر موانع پیشرفت، فعالیت
هایی انجام می
دهند که باعث تسلط آنها در تعیین سرنوشت خود شود. (یونیسف، 1376، 14) به نقل از (صفری شالی، 1381، 114).
بر طبق نظر ابوت و والاس (1380) توانمندسازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی.
در تعریفی دیگر توانمندسازی فرایندی تعریف شده است که طی آن زنان از نیازها و خواسته
های درونی خودآگاه می
شوند، جرأت دستیابی به هدف را در خود تقویت می
کنند و از توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته
های خود برخوردار می
شوند. توانمندسازی زنان از دو طریق میسر می
شود: حذف عواملی که مانع فعالیت زنان می
شود و افزایش توانایی و قابلیت آنان. (کتابی و دیگران، 1382، 6 و 5).
در تعریفی دیگر بر امکان انتخاب تأکید بیشتری شده است و توانمندسازی را این گونه تعریف کرده است که مردم باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخاب براساس خواستهای خود را بدهد. (شادی طلب، ب. 1381، 54) گاهی در تعاریف توانمندسازی زنان، نقطه توجه بر روی شناخت استعدادها و آگاهی از محدودیت
های درونی زنان گذاشته می
شود و توانمندسازی این گونه تعریف می
شود که:
توانمندسازی زنان به این معنی است که آنها بر شرم بی
مورد خود فائق آیند، کردار و گفتارشان حاکی از اعتماد به نفس و اطمینان خاطر باشد، قادر به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی خویشتن باشند و در رفع آن بکوشند، از اهداف موردنظر و توان عملی ساختن آن شناختی دقیق داشته باشند. از توانایی و قابلیت نیل به هدف
های خویش برخوردار باشند و بتوانند با افزایش توانمندی خویش به هدف
های موردنظر دستیابی حاصل کنند. (فرخی، 1376، 76).
کبیر(Kabeer, 2001) توانمندی را ارتقاء توانایی انسان
ها برای انتخاب
های استراژیک زندگی در زمینه
هایی که قبلاً از این توانایی محروم شده بودند، تعریف می
کند. بدین ترتیب فرایند توانمندی تغییر از شرایط عدم توانایی و با اراده و انتخاب انسانی است. به دلیل پویا بودن فرایند «توانمندی» برخی از نظریه
پردازان برای فهم بهتر این مفهوم از طریق تفکیک این فرایند به اجزا اصلی آن پیش رفته
اند. سارا لانگ (Sara Longue, 1994) آن را به پنج مرحله رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل تقسیم کرده است. (به نقل از شادی طلب و دیگران، 1383).
رفاه
در این مرحله به امکانات رفاهی و اولیه و کمبودهایی که وجود دارد توجه می
شود، مانند تأمین آموزش و انرژی و … در این مرحله، نقش زنان به عنوان تولیدکننده، سازنده یا غیرفعال اقتصادی اهمیتی ندارد. این مرحله، مرحله صفر توانمندسازی است.
دسترسی
منظور دسترسی به منابع و تسهیلاتی برای بهبود وضعیت زندگی است، مانند دسترسی به آب برای افزایش تولید، یا دسترسی به اعتبارات برای خرید نهاده
ها و ….
دسترسی به منابع نقطه پایان توانمندسازی زنان تلقی نمی
شود و دسترسی نداشتن به منابع تنها دلیل وجود نابرابریهای جنسیتی به شمار نمی
آید. بلکه یکی از اشکال تبعیض جنسیتی است که گاه ریشه در آداب و رسوم و عرف جامعه دارد، گاه نیز مقررات و قوانین زنان را از دستیابی به منابع باز می
دارد. به اعتقاد طرفداران توسعه اجتماعی، با دسترسی زنان به اعتبارات رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی همراه می
شود. درنتیجه توانمندسازی زنان از راه افزایش دسترسی آنها به عوامل تولید، از جمله اعتبارات می
تواند نقص اساسی نظریه
های رشد اقتصادی را تا اندازه
ای رفع کند.
پذیرش اهمیت عدالت اجتماعی همراه با رشد اقتصادی به معنای درک توان نهفته زنان برای کارآفرینی در صورت دسترسی به اعتبارات و فعال کردن بخش کارآفرینان خرد (یا بزرگ) در اقتصاد است.
این امر موجب ایجاد فرصت
های شغلی بیشتر در جامعه و خوداتکایی زنان می
شود. بنابراین، لازم است که ساختارهای سازمانی نهادهای رسمی برای ارائه اعتبار به زنان انعطاف
پذیر شود و ظرفیت آنها همراه با انگیزه توزیع اعتبار ارتقاء یابد.
تأکید بر کارآفرینی زنان و ایجاد اشتغال با دسترسی به اعتبار و درنتیجه کاهش فقر، رهیافت نسبتاً جدیدی است که در همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به آن توجه شده است توزیع اعتبارات خرد از طریق سازمانهای گوناگون و … از برنامه
هایی است که موفقیت تحسین
برانگیزی در بسیاری از کشورها داشته است. در عین حال، نارسایی
هایی مانند مسائل اداری و مدیریتی از یک سو و همبستگی ضعیف میان دسترسی به اعتبارات و نیازهای عملی جنسیتی زنان مانند آموزش از سوی دیگر از مشکلات اساسی این برنامه
ها بوده است. (یونیسف، 1372، سازمان ملل متحد ، 1996).
آگاه
سازی :
در این مرحله زنان به درکی می
رسند که مشکلاتشان را نه ناشی از بی
کفایتی خود، ب
لکه به علت وجود نظامی اجتماعی می
داند که در آن تبعیض شکل عرفی یا قانونی به خود گرفته است و همین امر موجب عقب
 نگه داشتن خود می
دانند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~