سازمان تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که متغیر سبک مدیریت (آمرانه – مشارکتی) مدیران سازمان تأمین اجتماعی رشت دارای دارای کمترین مقدار 1، بیشترین مقدار 3، میانگین 7759/1، انحراف معیار 74593/0 و واریانس 556/0 می باشد. این مسئله بدین معنی است که اکثریت مدیران دارای سبک مدیریت آمرانه هستند.
توصیف متغیر (وابسته) رضایت شغلی کارکنان و ابعاد آن
جدول(4-7) توصیف متغیر رضایت شغلی کارکنان مدارس راهنمایی
تعداد کمترین مقدار بیشترین مقدار میانگین انحراف معیار واریانس
رضایت شغلی 174 31/1 95/4 2317/2 72231/0 522/0
بعد محل کار 174 1 30/4 6509/2 72949 532/0
بعد سرپرستی 174 25/1 5 0970/3 85280/0 727/0
بعد همکار 174 1 70/8 0377/3 21265/1 471/1
بعد ارتقاء شغلی 174 1 5 2138/2 93477/0 874/0
بعد پراخت حقوق 174 1 50/4 3908/2 98425/0 969/0
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که متغیر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی دارای کمترین مقدار 31/1، بیشترین 95/4، میانگین 2317/2، انحراف معیار 72231/0 و واریانس 522/0
می باشد. این موضوع بدین معنی است که میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رشت در حد کم است. ضمن آنکه در بین ابعاد رضایت شغلی، پاسخگویان در بعد ارتقاء شغلی با میانگین 2138/2 و پرداخت حقوق با میانگین 3908/2 کمترین رضایت و در بعد سرپرستی با میانگین 0970/3 بیشترین رضایت شغلی داشتهاند.
4-4- آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی: بین تاثیر سبکهای رهبری (مشارکتی – آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان تفاوت معنی داری مشاهده می شود.
جدول(4-8) مشخصه های آماری افراد نمونه در خصوص متغیر تاثیر سبکهای رهبری و رضایت شغلی و نتایج آزمون F
منبع تغییرات مجموع مربعات (SS) درجه آزادی (df) میانگین مربعات مقدار F سطح اعتبار
میان گروهی 448/2 2 224/1 443/5 045/0
درون گروهی (خطا) 677/85 171 501/0
جمع 125/88 173

مطلب مشابه :  سیستمهای اطلاعاتی

با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه (05/=P) کوچکتر می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که فرضیه تحقیق مبتنی بر وجود اختلاف بین رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سه سبک مدیریتی (آمرانه و مشارکتی) مورد تائید است. میانگین درون گروهی محاسبه شده برای دو گروه کارکنانی که تحت مدیریت مشارکتی و آمرانه میباشند برابر با 448/2 و میانگین برون گروهی برابر 677/85 است. این موضوع بدین معنی است که افرادی که تحت مدیریت مشارکتی هستند، نسبت به افرادی که تحت مدیریت آمرانه قرار گرفته اند، رضایتمندی شغلی بیشتری دارند.
فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول: بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی ارتباط وجود ندارد
بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی ارتباط وجود دارد.
جدول(4-9) ضریب هبستگی بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی