سازمان تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه

متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی سطح معنی داری نتیجه
سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی 174 1/48 درصد 001/0 تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 05/0 >001/0 Sig = می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی 1/48+ درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد.
جدول(4- 10) آزمون رگرسیون بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
مقدار R ضریب تعیین ضریب بتا مقدار ثابت سطح معنی داری
سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی 1/48 درصد 5/24 درصد 257/0 260/3 001/0
با توجه به مقدار sig که کمتر ازپنج صدم می باشد، بین دو متغیر سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سطح 95% رابطه معنی دار می باشد، شدت این رابطه برابر 1/48 درصد می باشد. جهت تعیین جهت این تاثیر باتوجه به ضریب بتا مشاهده می شود که این تاثیر مستقیم و مثبت می باشد. ازسویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با 245/0 درصد می باشد یعنی متغیر مستقل 5/24 درصد تغییرات متغیر وابسته را می تواند پیش بینی کند.
می توان مدل رگرسیون را به شکل زیر نوشت:
Y= 0/257X + 3/260
فرضیه فرعی دوم: بین سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
بین سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی ارتباط ندارد.
بین سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی ارتباط دارد.
جدول(4-11) ضریب هبستگی بین سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی سطح معنی داری نتیجه
سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی 174 4/58 درصد 000/0 تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 05/0 >00 0/0 Sig = می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی ارتباط 4/58+ درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد.
جدول(4- 12) آزمون رگرسیون بین سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
مقدار R ضریب تعیین ضریب بتا مقدار ثابت سطح معنی داری
سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی 584/0 درصد 4/23 درصد 354/0 307/2 000/0
با توجه به مقدار sig که کمتر ازپنج صدم می باشد، بین دو متغیر سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی ارتباط در سطح 95% رابطه معنی دار می باشد، شدت این رابطه برابر 4/58 درصد می باشد. جهت تعیین جهت این تاثیر باتوجه به ضریب بتا مشاهده می شود که این تاثیر مستقیم و مثبت می باشد. ازسویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با 234/0می باشد یعنی متغیر مستقل 4/23 درصد تغییرات متغیر وابسته را میتواند پیش بینی کند.
پس می توان مدل رگرسیون را به شکل زیر نوشت:
Y= 0/354X + 2/30
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
در ابتدای این فصل، نتایج فرضیه های تحقیق تشریح شده و با مبانی نظری تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه سایر یافته های محقق بصورت خلاصه ذکر شده و سپس محقق به استناد نتایج پژوهش، به بیان پیشنهادهای خویش در دو بخش پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق و پیشنهاد به سایر محققین پرداخته است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: فروش فایل پایان نامه : مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی