سازمان تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه

جدول4-4 توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات……………………………………………………99
جدول4-5 توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت………………………………………………………..100
جدول4-6 توصیف متغیر سبک مدیریت مدیران……………………………………………………………………………101
جدول4-7 توصیف متغیر رضایت شغلی کارکنان مدارس راهنمایی………………………………………………….102
جدول4-8 مشخصه های آماری افراد نمونه در خصوص متغیر تاثیر سبکهای رهبری و رضایت شغلی و نتایج آزمون F…………………………………………………………………………………………………………………………. 103
جدول4-9 ضریب هبستگی بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..104
جدول4- 10 آزمون رگرسیون بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..104
جدول4-13 ضریب هبستگی بین سبک رهبری آمرانه دستوری و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105
جدول4- 14 آزمون رگرسیون بین سبک رهبری آمرانه دستوری و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..106
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………..97
نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سن………………………………………………………………………………………..98
نمودار 4-3 توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………………………………..99
نمودار 4-4 توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………100
نمودار 4-5 توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت………………………………………………………………………101
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………7
شکل2-1 ویژگی های اشخاصی که نیاز به کسب موفقیت در آنها شدید است. ……………………………………………..26
شکل 2-2 خلاصه نتایج نظریه برابری……………………………………………………………………………………………………………………..29
شکل 2-3 بدون عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………32
شکل 2-4 تئوری دوعاملی هرزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………40
شکل 2-5 طرح رضایت شغلی لوکه و لاتمن…………………………………………………………………………………………………………46
شکل2-6 الگوی رابطه رضایت شغلی با انگیزه و بارآوری…………………………………………………………………………………51
شکل 2-7 پیوستار رفتار رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………..77

مطلب مشابه :  توانایی حرکتی