سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

تلاش برای سازگاری سازمان ها با تغییرات پیچیده ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و لزوم برخورداری از نظریه ها و سبک های اثربخش و مفید در مدیریت و رهبری، ایجاب می کند که مدیران از مقام کارمند ساده و مسئول امور اداری و کارپردازی خارج و به مهم ترین عاملِ نوسازی، اصلاح و بهبود سازمان و موفقیت کارکنان مبدل شوند.
پژوهش های بسیاری در زمینه ی اثربخشی سازمان ها انجام گرفته است که نقش مدیر و شیوه ی مدیریت او را در کارایی و اثربخشی سازمان مورد تاکید قرار می دهند (سرجیوانی ، 1989؛ مورفی و هالینگر ، 1982). مدیریت و رهبری قوی و با انگیزه ی سازمان، سبب گسترش بیشتر مهارت ها، دانش و معلومات کارکنان و ارتقای هویت حرفه ای آنان می شود. مدیران سازمان ها، باید بتوانند همه ی افراد و حتی جامعه ی پیرامونی را به هم کاری و هم یاری بطلبند و سازمان خود را به صورت مشارکتی رهبری کنند، میانجی گر تنش ها و برانگیزاننده و مشوق رشد حرفه ای کارکنان و از همه مهم تر، عامل تغییر و نوآوری در سازمان باشند (بازرگان، 1382: 19).
تغییر موقعیت و انتظارات سازمان های امروزی اقتضا می کند که به نظریات و سبک های مدیریت و نقش مدیران به عنوان مهم ترین عامل تغییر و تحول و بروز خلاقیت و نوآوری، بیشتر توجه شود. برای مثال، سازمانی که ساختار ارگانیک دارد و از سبک مدیریت مشارکتی و نظریه ی سیستمی بهره می برد، نسبت به سازمان دارای ساختار مکانیکی و بوروکراتیک، و سبک دستوری و نظریه ی کلاسیک، تاکید بیشتری بر نوآوری و بهتر شدن کیفیت کالاها و خدمات و تناسب بیشتر آن ها با نیازهای مصرف کننده و مشتری دارد (محمد زاده، 1374: 127).
با نظر به موارد فوق و بررسی های انجام شده نشان می دهند که تا کنون کمتر به تأثیر نظریه ها و سبک های مدیریت و رضایت شغلی در سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است. لذا به نظر میرسد بررسی این موضوع بر بهرهوری بیشتر این سازمان موثر باشد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
هدف اساسی این تحقیق بررسی مقایسهای تاثیر سبک رهبری (مشارکتی – آمرانه) بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است.
1-4-2- اهداف فرعی از انجام پژوهش
بررسی تاثیر سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
بررسی تاثیر سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
1-5- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
آندریپلوس (2001) معتقد است که پنج عامل سازمانی مهم خلاقیت و رضایت شغلی را در محیط سازمانی افزایش می دهد عبارتند از: 1) جو سازمانی، 2) سبک رهبری، 3) فرهنگ سازمانی، 4) منابع و مهارتها و 5) ساختار و سیستم ها (نظامهای) سازمانی.
در بین عالمان مدیریت و نظریه پردازان توافق جمعی وجود دارد که سبک رهبری مشارکتی و دموکراتیک منجر به افزایش رضایت شغلی میشود، در حالی که سبک رهبری سنتی احتمالاً آنها را تقلیل میدهد. کوک پیشنهاد می کند که مدیران میبایست بطور اثربخش با این بینش ارتباط برقرار کند که منجر به خلاقیت از طریق هر کانال رسمی یا غیر رسمی ارتباطی شوند و بطور مداوم می بایست کارکنان را تشویق کنند تا فراتر از دانش و معرفت جاری شان تفکر کنند و عمل کنند. آمابیل گولد فارب و براکفیلد (1990) بیان می دارند که رهبری مشارکتی موجب افزایش خلاقیت می شود در حالیکه سبکهای آمرانه موجب کاهش خلاقیت می شود.
از سوی دیگر، محققین بسیاری بر این نظرند که رفتار و سبک مدیریت حاکم بر سازمان، بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر گذار است. (رکنی نژاد، 1386: 61) طبق نظریه برابری آدامز وقتی کارکنان حس کنند که به آنان به طریقی ناعادلانه و غیر منصفانه رفتار می شود به فعالیت هایی می پردازند که هدف آن اصلاح احساسات مربوط به رفتار عادلانه است، لذا اگر پاداش های ارایه شده از سوی سازمان از دید کارکنان عادلانه باشد، خشنودی بالاتری پدید می آید زیرا کارکنان احساس میکنند که متناسب با کار و کوشش خود پاداش گرفته اند (دیویس و نیواستورم ،1388 : ۱۷۳). لذا میزان خشنودی فرد بر تعهد و رضایت شغلی بیشتر و یا کمتر وی اثر می گذارد که آن نیز بر کوشش و کارکرد او تاثیر گذار است.بنابر تئوری وروم نیز ۳ عامل ارزش پاداش ها، ارتباط پاداش ها با عملکرد مورد نیاز و تلاش موردنیاز برای عملکرد بر رفتار و نیر رضایت از شغل، تاثیر گذارند. در نتیجه انگیزش به مقدار زیادی از اداراکات افراد از نتایج رفتار تاثیر می پذیرد و این خود می تواند بر رفتار آینده فرد از جمله رضایت شغلی او نیز تاثیر گذار باشد (مقیمی، 1390: ۲۳۱). براساس نظریه مارشال با گسترش و افزایش مشارکت سازمانی در سطوح و ابعاد چهارگانه سازمان احساس تعلق و وفاق سازمانی فزونی می گیرد و تعهد سازمانی را تقویت می کند به علاوه مشارکت سازمانی باعث افزایش کرامت فرد می شود که این امر می تواند بر تعهد سازمانی افراد تاثیر گذاشته و از این طریق با افزایش رضایت شغلی، بهره وری سازمانی نیز افزایش یابد. (چلبی،۱۳۸۵: ۱۶۹). بر این اساس، ساختار سازمانی که فرد در آن فعالیت میکند، تا حد زیادی بر راضتی شغلی افراد، اثر گذار است.
در این راستا و با توجه به آن چه گفته شد، این پژوهش درصد پاسخگویی به این سئوال اصلی تحقیق «آیا بین سبکهای رهبری (مشارکتی – آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان تفاوت معنی داری مشاهده می شود؟» و بر این اساس مدل مفهومی ذیل را که مستخرج شده از تحقیق مقصود (2013) میباشد، ارایه میگردد:

مطلب مشابه :  مدیریت استراتژیک

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق (مقصود، 2013: 142)
همانگونه که مشاهده میشود مدل مفهومی تحقیق حاضر بر پایه دو متغیر مستقل 1- سبک رهبری مشارکتی 2- سبک رهبری آمرانه (دستوری) و یک متغیر وابسته (رضایت شغلی کارکنان) طراحی شده است.
1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق
بین تاثیر سبکهای رهبری (مشارکتی – آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان تفاوت معنی داری مشاهده می شود.