سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

3- از طریق گسترش ارتباطات و همکاریهای میان اعضاء و با سایر سازمانهای بین المللی، ترویج درستکاری، توسعه منابع انسانی، شفاف سازی، بهبود مدیریت و روشهای کاری گمرکات و بهره گیری از بهترین شیوه ها، به اعضاء در تلاشهایشان برای مواجهه با چالشهای جدید محیط تجاری و تطابق با شرایط در حال تغییر، کمک می نماید.( زارعی و مقدسی،1391، ص4-5)
نحوه فعالیت، ساختار و تشکیلات سازمان جهانی گمرک
سازمان جهانی گمرک، اجلاسی است که در آن هیأتهای نمایندگی اعضا گرد هم آمده و می توانند موضوعات مختلف گمرکی را در یک سطح برابر، حل و فصل نمایند. هر عضو یک نماینده و یک رأی دارد. سازمان برای اعضای خود مجموعه ای از کنوانسیونها و سایر ابزارهای بین المللی را ارائه می کند. اعضای سازمان جهانی گمرک همچنین می توانند از مزایای کمکهای فنی و خدمات آموزشی که توسط دبیرخانه سازمان یا با مشارکت آن تدارک و ارائه می شود، بهره مند شوند.
سازمان جهانی گمرک توسط شورا و کمیسیون خط مشی و با مشاوره مالی ازجانب کمیته مالی اداره می- شود. سازمان جهانی گمرک به وسیله کمیته ها و دبیرخانه به کار خود ادامه می دهد و برای پیاده سازی اقدامات مندرج در برنامه راهبردی خود که هر ساله به تائید شورا می رسد، از خدمات کمیته ها و دبیرخانه سازمان بهره می گیرد.
معمولاً شورا در جلسات سالیانه خود اقداماتی که بوسیله پنج کمیته فنی سازمان جهانی گمرک در طول زمان منتهی به سال برگزاری آن اجلاس انجام شده را بررسی و در صورت لزوم تصویب می نماید. در عین حال شورا در اجلاس سالانه خود موضوعات مالی و بودجه ای و همچنین مسائل مربوط به سیاستگذاریهای کلی و راهبردی را رسیدگی می کند. شورا در اجرای این وظایفش، از کمکهای کمیته مالی و کمیسیون خط مشی استفاده نموده و مشورت می گیرد. همچنین شورا، در برخی موارد از کمکهای ارگانهای فرعی غیر تخصصی گمرکی برای مدرنیزه کردن و یا مسائل آموزشی نیز استفاده می کند.
اولین جلسه شورا در سال 1953 برگزار گردید. در سالهای اولیه (طبق کنوانسیون سازمان) شورا دوبار تشکیل جلسه می داد یعنی یک جلسه در ماه ژوئن و جلسه دیگر در ماه دسامبر ولی از سال 1966 جلسات شورا (بدلیل مشکلات تردد و حضور رؤسای گمرکات) فقط سالی یکبار تشکیل می گردد.
کمیته های اصلی سازمان جهانی گمرک عبارتند از:
الف( کمیته سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا ب( کمیته فنی قواعد مبدأ پ( کمیته تعیین ارزش گمرکی ت( کمیته اجرایی یا مبارزه با تخلفات ت( کمیته فنی دائمی (زارعی،مقدسی، 1391، صص12-19)
ویژگیها و معرفی سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا
فهرست (نمانکلاتور) تعریف سیستم هماهنگ به عنوان مبنای وصول حقوق ورودی و تنظیم آمار تجارت بین المللی، تقریباً از طرف کلیه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با بکارگیری سیستم هماهنگ این اطمینان حاصل می شود که آمار به دست آمده از گمرکات، دقیقاً با استاندارد بین المللی مطابقت می کند. در حال حاضر 176 کشور و گمرک یا اتحادیه اقتصادی (شامل 102 کشور متعاهد کنوانسیون که در حدود 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، از سیستم هماهنگ استفاده می نمایند. بنابراین، سیستم هماهنگ یکی از مهمترین ابزار تجارت جهانی به شمار می رود. اگرچه امروز سیستم هماهنگ، ابزاری جهت حصول اطمینان از وصول صحیح درامدهای گمرکی است، انگیزه اولیه تدوین آن در طول دهه های 1970 و 1980 بکارگیری ابتکار عمل در تسهیل تجارت بوده است.
از آن زمان به بعد سیستم هماهنگ تبدیل به «زبان واقعی تجارت» گردیده است. مطالعات انجام شده بسیاری نشان می دهد که هر دو بخش خصوصی و عمومی در حفظ و نگهداری سیستمهای متفاوت طبقه بندی کالاها در کشورهای گوناگون، متحمل هزینه های سنگینی شده اند. هرچند سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا به گونه ای طراحی شده که بتوانند یک سیستم استاندارد بین المللی بوده و از هزینه های مضاعف جلوگیری کند، اما باید توجه داشت که اینگونه هزینه ها را نمی توان بطور کامل حذف نمود.
سازمان جهانی گمرک این سیستم را با اهداف چند منظوره ای گسترش داده و در حال حاضر مبنایی در موارد ذیل بکار می رود:
* تعرفه های گمرکی
* جمع آوری آمار تجارت بین المللی
* قواعد مبداء
* جمع آوری مالیات های داخلی
* مذاکرات تجاری (مثلاً برنامه های اعطای امتیازات تعرفه های سازمان تجارت جهانی)
* آمارها و تعرفه های حمل و نقل
* نظارت بر کالاهای تحت کنترل (همچون اسلحه، مواد مخدر، سلاح های شیمیایی، مواد آسب زننده به لایه ازون، گونه های در حال انقراض اعم از گیاهی و جانوری)
* حوزه های تحت کنترل گمرکی و رویه ها شامل ارزیابی خطر، فن آوری اطلاعات و ایجاد انطباق سیستم هماهنگ از طریق مجموعه نظرات کارشناسی در مورد طبقه بندی و یادداشتهای توضیحی، پشتیبانی می شود. این امر کاربرد یکسان و منطقی قوانین طبقه بندی را تضمین می نماید.
بدین ترتیب، ترخیص بی دردسر واردات و صادرات امکانپذیر می گردد. چرا که این امر در ایجاد روابط کاری خوب بین گمرک و تجار، عنصر بسیار مهمی است.
کلیه سیستمهای نوین و کامپیوتری شده اظهار، بر پایه سیستم هماهنگ شده طبقه بندی استوار می باشد. استفاده متداول از سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا در سیستم های گمرکی مذکور، در گسترش تبادل اطلاعات بین گمرکات ضروری می باشد. این چیزی است که عوامل ذینفع در تجارت آن را به عنوان مبنایی برای حذف تشریفات زاید صادرات و واردات از کشوری به کشور دیگر و در مبادلات یکپارچه بین المللی تلقی می کنند.
کمیته فنی قواعد مبدأ
کمیته فنی قواعد مبدأ متعاقب ایجاد سازمان جهانی تجارت و بر اساس یکی از ضمائم آن به نام موافقت نامه ای در مورد تعیین مبدأ کالا تشکیل شد. تعیین اینکه مبدأ کالا (یعنی تعیین کشور سازنده کالا) کجاست، یکی از ضمائم مذاکرات دور اروگوئه است. در مذاکرات دور اروگوئه، کشورهای شرکت کننده متوجه شدند که شفاف سازی قواعد و عملیات مربوط به قواعد مبدأ در جهت رفع موانع جریان تجارت بین المللی به شدت مورد نیاز است. در موافقت نامه ای که طی مذاکرات دور اروگوئه تنظیم شد، تشکیل یک کمیته فنی قواعد مبدأ تحت نظارت سازمان جهانی گمرک پیش بینی گردیده و بطور خلاصه وظیفه این کمتیه، اجرای برنامه های سازمان جهانی تجارت در خصوص هماهنگی قواعد مبدأ، به عهده گرفتن برخی مسئولیت های مرتبط با تعیین مبدأ کالا با همکاری کمیته قواعد مبدأ ژنو تحت نظر سازمان جهانی تجارت می باشد. این کمیته فنی نیز به کمیته سازمان جهانی تجارت مستقر در ژنو گزارش می دهد و فقط در اجلاس های سالانه شورا از فعالیت های آن گزارشی ارائه و مورد بحث قرار می گیرد. کمیته فنی قواعد مبدأ در سال 1995 اولین جلسه خود را تشکیل داد و نقطه اوج فعالیت های آن در سالهای 97 و 98 بود و نهایتاً تدوین قواعد هماهنگ مبدأ در سال 1999 به پایان رسید.
تحت این توافقنامه اعضاء موظف هستند نسبت به اصول ذیل وفادار باشند؛
1- از قواعد مبدأ به عنوان ابزاری در جهت اهداف سیاست های تجاری استفاده نکنند،.

مطلب مشابه :  آمادگی ، اهداف جزئی، هوش