سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

گمرک چین یک سازمان دولتی است که بر ورود و خروج کالا در این کشور نظارت داشته و امور مربوط به آن را اداره میکند. این سازمان به صورت متمرکز اداره میشود و ماموریت اصلی آن حفاظت از مبادی ورودی کشور و ارائه خدمات مربوط میباشد.
اداره کل گمرک ، اداره مرکزی گمرک چین تلقی میشود. گمرک نهادی مستقل و دارای عضوی در کابینه به عنوان «وزیر گمرک» است. ادارات منطقهای گمرک تنها در مقابل اداره کل گمرک پاسخگو بوده و گزارشهای خود را به مسئولین دولتهای محلی ارائه نمیدهند.
گمرک چین دارای 16 واحد اداری (دپارتمان) و 4 سازمان و شرکت است. این تقسیمات شامل بنیاد گمرک چین ، مجمع مبادلات تجاری گمرک چین ، شورای بنادر چین ، سازمان مناطق ویژه گمرکی و صادراتی چین و دفاتر نمایندگیهای این سازمان در اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و
هنگکنگ میشود. گمرک چین مستقل و 46 منطقه و سازمان گمرک هم سطح ، 568 اداره گمرک و نزدیک به 4000 ایستگاه ترخیص است. همچنین نمایندگی هایی نیز در خارج از کشور مثل بروکسل، واشنگتن، مسکو و … دارد. مراتب مدیریتی در گمرک چین شامل پنج سطح مختلف به این قرار است:
1- سطح ستادی: شامل وزیر گمرک، معاون وزیر گمرک، اعضای هیأت مدیره، مدیران کل دپارتمان ها و دوایر، جانشینان مدیران کل دپارتمانها و دوایر، مدیران بخشها و جانشینان مدیران بخشها.
2- سطح مدیریت بین وزارتخانهای: شامل مدیرکل دایره نظارت وزارتخانهها ناظر بر اداره عمومی گمرکات و جانشین وی.
3- سطح نواحی اصلی گمرک چین: شامل مدیر کل اداره گمرکات کوانگ دوگ و جانشین وی، مدیر کل و جانشین وی، مدیرکل و جانشین مدیر کل اداره نظارت مدیریت عمومی.
4- گمرکات، مدیر کل و جانشین مدیر کل نواحی گمرکی مختلف، مدیر کل و جانشین مدیر کل دوایر مختلف، مدیر و جانشین اداره هر یک از دفاتر.
5- گمرکی، مدیران و جانشینان مدیران بخشهای مختلف هر یک از دفاتر گمرکی، رؤسا و معاونین بخشهای مختلف هر یک از دفاتر گمرکی و روسا و معاونان قسمتهای مختلف هر یک از دفاتر گمرکی.
6- سطح هر یک از نواحی گمرکی: شامل مدیر و جانشین ایستگاههای گمرکی، رئیس و معاون
بخشهای ایستگاههای گمرکی و رئیس و معاون قسمتهای ایستگاههای گمرکی.
7- مراتب کارمندی: شامل مشاور ارشد، کمک مشاور ارشد، مشاور، کمک مشاور، کارمند ستادی اصلی، کارمند ستادی با سابقه و کارمند ساده گمرک.
گمرک کشور ایتالیا
تأسیس گمرک سازمان یافته در ایتالیا را میتوان به سالهای نخستین دهه 1860 نسبت داد. گمرک ایتالیا به طور دقیق از سال 1863 با تدوین قانون گمرک و ابلاغ آن به سراسر مناطقی که در آن زمان جزء سرزمین ایتالیا محسوب میشدند تأسیس گردید. در هر حال، در این کشور نیز تشکیل سازمانی به نام گمرک تحت تأثیر دو عامل تجارت خارجی و قدرتهای منطقهای قرار داشته و شرایط حاکم بر آن با تأثیر متقابل این دو عامل تعیین میگردد. بنابراین میتوان روند تاریخی گمرک ایتالیا را تحت تأثیر رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی از زمان روم باستان تا اشغال ایتالیا توسط ناپلئون، اتحاد مجدد ایتالیا در سالهای 1860، جنگهای جهانی اول و دوم و بالاخره تأسیس اتحادیه اروپا و … مورد مطالعه قرار داد. گمرک فعلی ایتالیا بیش تر تحت تأثیر تشکیل اتحادیه اقتصادی اروپا قرار دارد.
گمرک فرانسه
امروزه نقش گمرک به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده است به نحوی که گمرک فرانسه سیستم کنترل هایش را بر مرزهای داخل اتحادیه اروپا اصلاح کرده و برای پنج سال تغییراتی را در هر یک از مناطقی اجرا نموده است. تنوع گستردهای از مسئولیتهای جدید از سال 1993 و ایجاد و برقراری بازار به گمرک فرانسه سپرده شده است: مالیاتهای غیرمستقیم، مدیریت کمک داخلی در بخش کشاورزی، مالیات گیری بومی (مالیات عمومی بر فعالیتهای آلوده کننده)، کنترل مرز شنگن . امروزه گمرک فرانسه یک رسالت سه گانه دارد. جزء اصلی آن مالیات گیری است که 13 درصد درآمد سالانه دولت مرکزی را جمع آوری میکند و مانند همتایان اروپایی خود در تهیه سرمایه خود بودجه اتحادیه اروپا شرکت میکند. به عنوان بسطی از این وظیفه، گمرک یک نقش اقتصادی نیز بازی میکند. تحت نقشهای تجارت
بینالملل، آن جریانهای تجاری را توسط روالهای حرفه پسند با سه چیز تنظیم میکند: روانی، ایمنی و کیفیت.( مقدسی،1391، صص175-185).
تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی
شورای همکاری گمرکی گمرک را چنین تعریف نموده است:
«گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.»
این اصطلاح به هر یک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تبعه آن نیز اطلاق میشود. مثلاً در مورد مامورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار میرود، مثل: مامور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده میتوان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.
سازمان جهانی گمرک
سازمان جهانی گمرک، یک سازمان مستقل بین المللی است که مأموریت آن بهبود کارایی و اثربخشی گمرکات است. طبق نظر سازمانی جهانی گمرک «گمرک نهادی ضروری برای “حکومت داری مطلوب”، تامین رفاه و حفاظت از جامعه میباشد.» این سازمان جابه جایی کالا، انسان و نقل و انتقالات را در مناطق مرزی و بین کشورهای مختلف مدیریت میکند. دولتها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامهها و سیاستهای مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند گمرکی کارآمد و موثر میباشند. سازمان گمرک، گسترده وسیعی از سیاستهای دولت را به اجرا درآورده و در تعامل با تعداد زیادی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی قرار میگیرد. نقش گمرک در سطح ملی مثابه قلبی برای کامیابی و موفقیت در اجرای سیاستها و برنامههای دولت عمل مینماید. از این رو موفقیت یا عدم موفقیت دولتها در اجرای سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارایی گمرکات آنان بستگی دارد .
وظایف سازمان جهانی گمرک
1- ابزارهای بین المللی را برای بکارگیر هماهنگ و یکسان رویه ها و سیستم های کارا و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها، مسافران و وسائط نقلیه در طول مرزهای گمرکی ایجاد، حفظ، حمایت و گسترش می دهد.
2- تلاشهای اعضاء برای همگامی و پیروی از مقرراتشان را از طریق کوشش در جهت به حداکثر رساندن سطح اثر بخشی همکاری اعضاء با یکدیگر و با سازمان های بین المللی با هدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی، تقویت می نماید.

مطلب مشابه :  استان آذربایجان شرقی