سازگاری با محیط، فروتنی و ادب، فرسودگی شغلی

سازگاری با محیط، فروتنی و ادب، فرسودگی شغلی

سازگاری با محیط، فروتنی و ادب، فرسودگی شغلی

2-مرحله کمبود سوخت : در این مرحله ،فرد نوعی احساس مبهم زوال ،خستگی وگیجی را تجربه می کند نشانه های این مرحله عبارتند از :نارضایتی شغلی ،عدم کارایی،اختلال در خواب واحساس خستگی .نتایج چنین احساساتی نیز واکنش فرار (پرخوری واعتیاد)است.
3-مرحله نشانه مزمن :در این مرحله نشانه های مرضی فیزیولوژیکی بیشتر آشکار می شوند وفرد نیازمند توجه وکمک می شود.نشانه های عادی این مرحله عبارتند از؛ فرسودگی مزمن، بیماری جسمی، خشم وافسردگی در این مرحله ،نوعی احساس خستگی وفرسودگی برفرد مستولی می شود.
4-مرحله بحران : اگراحساسات ونشانه های مرضی مرحله سوم برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند فرد وارد مرحله بحرانی می شود . در این مرحله فرد احساس می کند که بر او ستم رفته است و تمایلات مربوط به بدبینی،شک و تردیدنسبت به خود ،دراو افزایش می یابد.در این مرحله ،ممکن است فرد دچار زخم معده ،سردرد ،درد های مزمن پشت ،فشار خون بالاوکم خوابی شود.ضمناً ممکن است این درد ها به صورت حاد نیز جلوه گرشوند.
5- مرحله برخورد با دیوار :این مرحله از نشانگان فشار روانی ناشی از فرسودگی شغلیبا به پایان رسیدن نیروی فرد برای سازگاری با محیط کار مشخص می شود و احتمال دارد در این مرحله ،فرد شغل خود را از دست بدهد از طرف دیگر ، این احتمال نیز وجود دارد که در این مرحله وبا بهبود فرد ، بعضی از نشانه های مرضی از بین بروند ؛ اما این نشانه ها تغییرات فیزیو لوژیکی دیگری را درفرد ایجاد می کنند که ممکن است رهایی از آنها به سادگی انجام نگیرد.
فرسودگی شغلی علایم روانی ،جسمانی و هیجانی متعددی ایجاد می کند این علایم به شرح زیر است:
-علایم جسمانی : شامل کاهش انرژی ، خستگی مزمن ، ضعف ، افزایش آسیب پذیری در مقابل بیماری ها ، درد های پشت ،شکایات متعدد جسمانی و اختلال خواب .
– علایم هیجانی : در ماندگی ، نا امیدی ، افزایش تنش و تعارض درخانه ، افزایش حالت های منفی عصبی مانند بیقراری ، عصبانیت ، تحریک پذیری و کاهش حالات عاطفی مثبت مانند صمیمیت ،فروتنی و ادب .
– علایم روانی : شامل نارضایتی و نگرش های منفی نسبت به خود ، شغل ، زندگی و در نهایت رفتارهای کناره گیری از کار(غیبت و فرار از کار)می باشد(رشیدی وهمکاران، 1388).
علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی
-احساس پوچی: دراین افرادتردید جای بهره وری را می گیرد و کار کردن، بی نتیجه وبی هدف به نظر می آید. به هرحال یکی از نشانه های مهم فرسودگی شغلی،بحران موجودیت وهویت شغلی است، یعنی کار،پوچ وبی معنی به نظر می آید و فرد احساس بی هدفی وسردرگمی می نماید.
– احساسات وهیجان های منفی :احساس دلسردی،عصبانیت،نگرانی،ناخشنودی واحیانا”دلواپسی،جزء احساسات وهیجان های منفی قلمداد می شوند.
-ازدست دادن انگیزه: کاهش انگیزه درشغل نیز همانند احساس پوچی و بی هدفی، از مشخصات فرسودگی شغلی است.افراد مبتلا به فرسودگی شغلی انگیزه های اولیه ای را که در بدو ورود به سازمان داشته اند، از دست می دهند ورفت وآمدشان به محل کار بدون هدف واز روی اجبار صورت می گیرد.
-افسردگی:افسردگی وبی حوصلگی ازبدترین حالتهایی است که هرکدام به تنهایی می توانندپیامدهای منفی بسیاربه همراه داشته باشند. فردی که دچارافسردگی شده است،نه تنها آینده روشنی رادرپیش روی خود نمی بیند، بلکه گذشته خویش را فراموش می کندوبه گذشته خود حسرت می خورد.
– سوءمصرف مواد: وقتی مشکلات شغلی مزمن می شوند، فرد به دنبال راه حل هایی برای فرارازموقعیت های فشارزا می گردد. اغلب این افراد، الکل بیشتری می نوشند،کم خوراک یا پرخوراک می شوند.
از قرص های خواب آور،آرامبخش ها ومحرکها استفاده می کنند ومیزان مصرف سیگار،نوشیدنیها ،قهوه ،شکر درای افراد بالا می رود.هرچندانگیزه فردازروی آوردن به این مواد،فرارازموقعیت های مشکل زابوده است، امااین کارنه تنها مشکل اوراحل نمی کند، بلکه خطراعتیاد وی را نیزدرپی خواهد داشت.
-سیکل نادرست:علایم فرسودگی شغلی،زندگی فردرامختل واحساس گناه،ناامیدی وفرسودگی درفردبه وجودمی آیدوباازبین رفتن اشتیاق واحساسات مثبت دراو،بیماری ها آغازمی شوند.عملکرد فرد به طور کامل افت پیدا می کندوبا این کاهش عملکرد،احساس گناه دروی ظاهرمی شودودر نتیجه،سیکل معیوبی پدید می آید.
– عقب نشینی احساسات: افرادی که دچار فرسودگی شغلی می شوند، رفته رفته احساسات مثبتی که نسبت به کارشان را داشته اند، از دست می دهند وبی تفاوتی واحساسات منفی را تجربه می کنند، زیرا
چنین می اندیشندکه اجتماع نتوانسته است آنها راحمایت کند.
– کاهش عملکرد: فردازکارخودخسته می شود واشتیاق وهمچنین تمرکزخودراازدست می دهد و نمی تواندبرای انجام دادن وظایف شغلی خود،به درستی تصمیم گیری کند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~