سبک رهبری تحول آفرین

سبک رهبری تحول آفرین

سبک رهبری تحول آفرین

وانگ و لاو(2000) بر روی 189 نفر که به صورت نیمه وقت مشغول به کار بودند، نشان داد که اولا هوش عاطفی رابطه مستقیم و قوی با عملکرد شغلی و ارضای شغلی دارد، از طرف دیگر در این تحقیق رابطه کمی بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی مشاهده گردید و بین هوش عاطفی و تمایل به تغییر شغل نیز رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
اسیواناتان و همکاران(2002) در مطالعه ای با عنوان هوش عاطفی، استدلال درونی و رهبری تحول آفرین نشان دادند که هوش عاطفی در رهبرانی که دارای سبک رهبری تحول آفرین می باشند، بالاست و این رهبران نسبت به دیگران از اثربخشی بیشتری برخوردارند.
-ویگلورث( 2003 ،2004) بر روی 5490 نفر از مردم سراسر جهان نشان داد که همبستگی قوی بین عملکرد هوش معنوی و سن افراد وجود دارد. این بدان معنا نیست که دستیابی به مهارت​های هوش معنوی به صورت خود به خود با افزایش سن صورت می گیرد بلکه گویای این مطلب است که افراد با افزایش سن، می توانند مهارت​های هوش معنوی را انتخاب کنند و فرا بگیرند، به عبارت دیگر با گذشت زمان و بالا رفتن سن، افراد می​توانند به سطوح بالاتری از SQ دست یابند، همچنین تحقیقات نشان می دهند نمره بالاتری برای هوش معنوی دارند و مسیحیان و پروتستآن ها به کاتولیک ها از هوش معنوی بالاتری برخوردارند و همین طور سفید پوستان در مقایسه با نژادهای دیگر دارای نمرات بهتری بودند(ویگلورث،2004).
– جورج(2006) در پژوهشی تحت عنوان(استفاده علمی از هوش معنوی در محل کار) دریافت که مدیران با هوش معنوی می توانند یک روش متفاوت در اداره کردن افراد و هدایت آن ها اتخاذ کنند. او مشخصات مهم هوش معنوی را اطمینان فردی، تأثیرگذاری، برقراری ارتباطات، درک بین فردی، اداره تغییرات و حرکت از مسیرهای دشوار برشمرد. وی معتقد است که استفاده از هوش عقلانی، منطق تجزیه و تحلیل به منظور درک و کنترل هیجانات و احساسات فردی و احساسا ت دیگران نیز الزامی است.
-ویرجینیا(2007) در مطالعه خود دریافت در مشاغل مختلف اهمیت هوش عاطفی در برابر هوش شناختی و مهارت​های تخصصی است و نیز 85 درصد عواملی که عملکرد شغلی عالی را از متوسط جدا می کنند به هوش هیجانی بر میگردد و تنها 15 درصد به عوامل هوش شناختی مربوط می​شود.
روزت و سیاروچی در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد سازمان از طریق رهبری اثر بخش پرداختند و به این نتایج رسیدند که بین هوش عاطفی با عملکرد رهبری رابطه معنی دار وجود دارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1. مقدمه
انجام هر تحقیق در واقع پیدا کردن راه حل مشکل یا مسئله ای می باشد که محقق با جستجو و جمع آوری اطلاعات در مورد مسئله مورد نظر و تجزیه و تحلیل آن در پی حل مشکلات است. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید با استفاده از چه روشی می تواند دقیق و آسان به نتایج پرسش ها و فرضیات تحقیق برسد(نادری و سیف نراقی،1375).
در این فصل سعی بر آن است تا اهداف تحقیق، فرضیه ها، متغیرهای تحقیق، روش تحقیق، منابع و ابزار گردآوری دادها و اطلاعات، همچنین ابزار و روش ها تجزیه و تحلیل و روایی و پایایی پرسشنامه تعریف شود. با این حال روش انجام تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت، موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. لذا در این فصل با توجه به هدف اصلی تحقیق و سایر موارد مربوط، متدولوژی تحقیق به صورت زیر می باشد. امید است خوانندگان محترم با مطالعه این فصل، به اشراف کامل در ارتباط با نحوه اجرای تحقیق انجام شده دست یابند.
3-2. فرضیه های تحقیق
این تحقیق شامل2 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی می باشد.
فرضیه های اصلی:
بین هوش عاطفی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
بین هوش معنوی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی1: بین خودآگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین مدیریت خود و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین آگاهی اجتماعی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی4: بین مدیریت رابطه و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی5: بین تفکر انتقادی وجودی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی6: بین تولید معنی شخصی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی7: بین آگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~