سبک های دلبستگی

سبک های دلبستگی

سبک های دلبستگی

01/0
همراهی عاطفی
21/0
07/0
15/0
11/3
01/0
کنترل رفتار
19/0
04/0
23/0
04/4
01/0
جدول ضرایب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می‎دهد. همان‎طورکه در جدول فوق مشاهده می‎شود خرده مقیاسهای عملکرد (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر ملاک سازگاری دانشاموزان را پیش‎بینی کنند. خرده مقیاس ارتباط با مقدار بتای 21/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس ارتباط 21/0 در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. هم‎چنین خرده مقیاس آمیزش عاطفی با مقدار بتای 30/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خده مقیاس آمیزش عاطفی 30/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس ایفای نقش با مقدار بتای 25/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس ایفای نقش، 25/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس عملکرد کلی با مقدار بتای 20/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس عملکرد کلی ، 20/0در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس حل مشکل با مقدار بتای 17/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس حل مشکل، 17/0در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس همراهی عاطفی با مقدار بتای 15/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس همراهی عاطفی، 15/0در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس کنترل رفتار با مقدار بتای 23/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس کنترل رفتار، 23/0در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود.
فرضیه دوم: بین سبک های دلبستگی با سازگاری دانشآموزان به تفکیک جنسیت رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
جدول 12-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان براساس سبک های دلبستگی
متغیرهای پیش بین
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سبکهای دلبستگی
36/0
13/0
برای تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش هم‎زمان استفاده شد. همان‎طور که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی چندگانه بین خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی با متغیر سازگاری دانشآموزان برابر با 36/0 می‎باشد و ضریب تعیین آن برابر با 13/0 می‎باشد. به عبارت دیگر 13 درصد از تغییرات واریانس متغیر سازگاری دانشآموزان به وسیله خرده مقیاسهای عملکرد خانواده تبیین می‎شود.
جدول 13-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان براساس سبک های دلبستگی
مدل

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~