سندرم رودهی تحریکپذیر

دانلود پایان نامه

حسینی، مرضیه.، نیکافروز، لیلا.، پورصمد، عبدالله.، تقوی، علیرضا.، رجایی فرد، عبدالرضا. (1388). تأثیر آرامسازی بنسون بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر، مجله ارمغان دانش، دوره 14، 1(53)، 111- 101.
حضرتی، مریم.، حسینی، مرضیه.، دژبخش، طاهره.، تقوی، علیرضا.، و رجاییفرد، عبدالرضا. (1385). بررسی تأثیر آرامسازی بنسون بر اضطراب و علایم بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال نهم، 4، 8-1.
حقایق، عباس.، کلانتری، مهرداد.، مولوی، حسین.، و طالبی، محمد. (1387). درمان گری شناختی- رفتاری در بیماران مبتلا به نشانگان روده ی تحریک پذیر. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال چهارم، 16، 386 – 377.
خضرنیا، کریم. (1386). بررسی رابطه بین اختلال استرس پس از ضربه پدران جانباز شیمیایی با اضطراب، افسردگی، سلامت عمومی، و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان در شهرستان سردشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
دلاور، علی. (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
دودانگه، محمد. (1376). بررسی رابطه بین اضطراب، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر شهرستان قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
ذوالفقاری، میترا.، و احمدی، فضل الله. (1383). بررسی تأثیر دو روش آرامسازی پیشرونده عضلانی و لمسدرمانی بر اضطراب و علایم حیاتی و بروز دیس ریتمی های قلبی بیماران تحت کاتتریسم قلبی. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، 51، 42-33.
روانیپور، مریم. (1387). بررسی تأثیر لمسدرمانی قبل از تزریق وریدی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه در مراکز درمانی شهر بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
سادوک، بنیامین. جیمز، سادوک، ویرجینیا. آلکوت. (1387). خلاصه روانپزشکی کاپلان، سادوک: علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی (جلد دوم). ترجمه: فرزین رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007).
سارافینو، ادوارد. پی. (1384). روان شناسی سلامت. ترجمه: علی، احمدی ابهری و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
سادوک، بنیامین. جیمز، سادوک، ویرجینیا. آلکوت. (1387). خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک: علوم رفتاری، روان پزشکی بالینی (جلد سوم). ترجمه فرزین، رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند ( تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007).
سلیمی، طاهره. (1382). بررسی تأثیر لمسدرمانی بر میزان تنیدگی نوپایان بستری در بخشهای کودکان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.
سلیمی، طاهره.، شهبازی، لیلی.، عبدی، هما.، وکلانی، زهره. (1381). تأثیر لمس درمانی بر اعمال حیاتی کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، سال دهم، 3، 21-18.
سمنانی، شهریار.، عبداللهی، نفیسه.، روشندل، غلامرضا.، بشارت، سیما.، کشتکار، عباسعلی.، مرادی، عبدالوهاب.، زنده باد، آزاده.، فرجی، مریم.، بشارت، مهسا. (1385). فراوانی نسبی سندرم رودهی تحریکپذیر در دانشجویان علوم پزشکی گلستان. گوارش، 11 (4)، 254-249.
شیولسون، ریچارد. جی. (1384). استدلال آماری در علوم رفتاری، جلد دوم. ترجمه علیرضا کیا منش، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
صدیقی، ژیلا.، مفتون، فرزانه.، مشرقی، مهوش. (1383). آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران. فصلنامه پایش، سال سوم، 4، 289-279.
صولتی دهکردی، کمال.، رحیمیان، قربانعلی.، عابدی، احمدی.، باقری، ناصر .(1385). بررسی رابطه بین اختلال های روانی با سندرم رودهی تحریکپذیر. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره هشتم، 7، 9-1.
صولتی دهکردی، کمال.، کلانتری، مهرداد.، ادیبی، پیمان.، و افشار، حمید .(1388). بررسی اثر بخشی آرامش تدریجی توأم با دارو درمانی، روی علایم روان شناختی بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 11(3)، 8-1.
ظفرنیا، نیلوفر. (1383). بررسی تأثیر لمسدرمانی بر اضطراب قبل از عمل جراحی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
عاقبتی، ناهید.، محمدی، عیسی.، و پوراسماعل، زهرا. (1386). تأثیر لمس درمانی بر میزان درد زنان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 9، 1 (21)، 42-36.
فتحی، مرضیه. (1384). بررسی اثر هومئوپاتیک در درمان سندرم ردوهی تحریکپذیر و بیماران مراجعهکننده به بخش پروکتولوژی بیمارستان حضرت رسول (ص) طی سال های 1381 و 1382 که به سال درمان ها پاسخ نداده اند. رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

مطلب مشابه :  سازمان همکاری اقتصادی