سندرم رودهی تحریکپذیر

دانلود پایان نامه

ب- متغیر مستقل در چه زمانی اجرا شود و کدام گروه به عنوان گروه آزمایش به کار گرفته شود.
تفاوت طرحهای آزمایشی و نیمهآزمایشی از میزان نظارت و کنترل هر یک از این طرحها بر متغیرهای اعتبار درونی و بیرونی ناشی میشود، در طرحهای آزمایشی واقعی حداکثر کنترل بر متغیرهای اعتبار درونی اعمال میشود در حالی که در طرحهای نیمهآزمایشی حداکثر کنترل بر متغیرهای اعتبار بیرونی صورت میگیرد (دلاور، 1385).
3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر بود که در فروردین تا خرداد سال 1389 به بیمارستانهای دولتی و مطبهای خصوصی شهر کرج مراجعه کردند. نمونهی این پژوهش شامل 30 نفر بود که به صورت تصادفی از بین 80 نفر از بیمارانی که مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر بوده و ملاکهای شرکت در پژوهش را نیز داشتند، انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد.
3-4 ملاکهای ورود به پژوهش
1- تشخیص سندرم رودهی تحریکپذیر توسط پزشک فوق تخصص گوارش و کبد بر اساس معیار تشخیصی Rome III.
2- گذشتن حداقل یک سال از شروع نشانهها.
3- داشتن حداقل سواد پنجم ابتدایی.
4- تمامی آزمودنیها تحت برنامه درمانی یکسانی سندرم رودهی تحریکپذیر قرار داشته باشند و هیچ درمان دیگری دریافت نکنند.
5- به اختلال روانی یا بیماری مزمن گوارشی یا غیر گوارشی دیگری مبتلا نباشند.
3-5 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش
3-5-1 پرسشنامه اضطراب حالت– صفت اسپیلبرگر (1983): نخستین پرسشنامه حالت- صفت اضطراب، در سال 1970 توسط اسپیلبرگر و همکاران با نام فرم (STAI-X) ارایه شد. در مقیاس حالت اضطراب، هدف اصلی اندازهگیری اضطراب با شدتی از کم به زیاد است، یعنی نمرههای بالا، انعکاسی از ترس شدید، نزدیک به وحشت و هراس است. در پاسخ به سؤالات مربوط به اضطراب حالت آزمودنیها شدت احساس خود را در یک مقیاس 4 درجهای (خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد) در زمانی خاص نشان می دهند، ولی در پاسخ به مقیاس مقیاس اضطراب صفت، آزمودنیها در یک مقیاس چهار درجهای (تقریباً هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و تقریباً همیشه) بیان میکنند که به طور کلی چه احساسی دارند (خضرنیا، 1386).
اسپیلبرگر 1980 به منظور مرتبط کردن اندیشههای خود با پژوهشهای آزمایشی، در پرسشنامه خود دستورالعملهای متفاوتی برای اضطراب حالت و صفت تهیه کرد، در دستورالعمل مربوط به اضطراب حالت از آزمودنی خواسته میشود شدت اضطراب خود را همین الان یا در این لحظه گزارش کند، ولی در دستوالعمل مربوط به اضطراب صفت از آزمودنی خواسته میشود با توجه به فراوانی وقوع احساسات و علایم مربوط به اضطراب خود، نشان دهد که در اغلب اوقات چه احساسی دارند. بر اساس نتایجی که از یک دهه پژوهشهای پیگیر با فرم اولیه (STAL- X) به دست آمد، این مقیاس در سال 1983 مورد تجدید نظر قرار گرفت. هدف اصلی از این تجدید نظر فراهم کردن اندازهی خالصی از اضطراب بود تا مبنای محکمی برای تشخیص افتراقی بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی از افسردگی فراهم شود. در فرم تجدید نظر شده 12 ماده از 40 ماده فرم اولیه تغییر کرد و بدین ترتیب ویژگیهای روانسنجی هر دو مقیاس حالت و صفت بهبود یافت(چراغی، 1387).
نونالی ( 1985) به منظور بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه پژوهشی انجام داد. جهت تعیین پایایی از روش دونیمه کردن استفاده شد، در این پژوهش پایایی مقیاس حالت پرسشنامه اسپیلبرگر برای مردها 93/. و برای زنها 94/. و پایایی مقیاس صفت این پرسشنامه برای مردها 76 /. و برای زنان 79/. بود. روایی آزمون با استفاده روش همبستگی محاسبه شد، نتایج نشان داد که روایی مقیاس حالت این پرسشنامه برای مردها 44/. و برای زنها 47/. و روایی مقیاس صفت برای مردها 38/. و برای زنها 39/. میباشد. نتایج این تحقیق با تحقیقات بیاگیو (1984) و اسپیلبرگر(1983) مشابه بود. این مقیاس در ایران توسط پناهی شهری (1373) و اسدی (1378) هنجاریابی شدهاست و اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است(حضرتی و همکاران، 1385). در پژوهش اسدی (1378) پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که در مقیاس اضطراب حالت برابر با 82/. و در مقیاس اضطراب صفت 81/. بود (خضرنیا، 1386). در پژوهش خضرنیا (1386) نیز پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرنباخ محاسبه شد، برای مقیاس اضطراب حالت برابر با 89/. و برای مقیاس اضطراب صفت 90/. به دست آمد که این نتایج بیانگر پایایی این آزمون است.
روش اجرا: این پرسشنامه میتواند به دو صورت فردی و گروهی اجرا شود و دارای محدودیت زمانی نیست. دستورالعملهای تکمیل مقیاس حالت و صفت اضطراب بر روی فرمهای آزمون نوشته شده است. معیار اعتبار پرسشنامه این است که آزمودنیها به خوبی دستورالعملها را متوجه شوند، بدین معنا که در پاسخگویی به مقیاس حالت اضطراب، باید احساسات خودشان را در لحظه کنونی و در زمان تکمیل پرسشنامه و در پاسخگویی به مقیاس صفت، احساسات کلی و غالب خودشان را بیان نمایند. آزمونگر باید تأکید کند که دستورالعملها برای تکمیل دو قسمت پرسشنامه متفاوت است و آزمودنیها باید هر دو دستورالعمل را به دقت مطالعه نمایند. همچنین باید تذکر داده شود که هیچ عبارتی را بدون پاسخ نگذارند. ابتدا مقیاس حالت اضطراب و سپس مقیاس صفت اضطراب اجرا میشود.
روش نمرهگذاری: این مقیاس شامل 40 سؤال در دو فرم 20 تایی است که 20 سؤال اول مربوط به اضطراب حالت و 20 سؤال دوم مربوط به اضطراب صفت میباشد. پایینترین و بالاترین نمره اضطراب در هر کدام از زیر فرمها به ترتیب 20 و80 میباشد. سؤالات پرسشنامه در مقیاس لیکرت و دارای چهار گزینهی خیلیکم (1نمره)، کم (2 نمره)، زیاد (3 نمره) و خیلی زیاد (4 نمره) میباشد. به هر کدام از عبارات این آزمون، بر اساس پاسخ داده شده نمرهی 1 تا 4 داده میشود. نمرهی 4 نشان دهندهی حضور بالای اضطراب است که 10 عبارت مقیاس اضطراب حالت و یازده عبارت مقیاس اضطراب صفت، بر این اساس نمرهگذاری میشوند. برای نمرهگذاری سایر عبارات، نمره بالا برای گزینه نشان دهندهی اضطراب پایین است، که 10 عبارت مقیاس اضطرابحالت و نه عبارت مقیاس اضطراب صفت را شامل میشود. نمرهگذاری، برای عباراتی که عدم اضطراب را نشان میدهند، به صورت معکوس است. به عبارت دیگر، پاسخها به جای 4، 3، 2 و 1 به حالت 1، 2، 3 و 4 نمره داده میشوند. عباراتی که نشان دهندهی عدم وجود اضطراب هستند و در هنگام نمرهگذاری به صورت معکوس نمره داده میشوند عبارتند از:
مقیاس اضطراب حالت: 20- 19- 16- 15- 11- 10- 8- 5- 2- 1
مقیاس اضطراب صفت: 39- 36- 34- 33- 30- 27- 26- 23- 21
نمرهی آزمودنی در هر یک از مقیاسها در دامنهای بین 20 تا80 قرار میگیرد.
3-5-2 مقیاس نمره بندی علایم گوارشی (GSRS): از این مقیاس جهت سنجش شدت کل علایمگوارشی در بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر استفاده میشود. این مقیاس 15 نشانهی گوارشی را میسنجد، که عبارتند از؛ درد شکم، تهوع و استفراغ، قار و قور شکمی، نفخ شکم، آروغزدن، نفخ معده (احساس سیری زودرس)، یبوست، اسهال، مدفوع شل، مدفوع سفت، احساس نیاز فوری به اجابت مزاج و احساس دفع ناکامل مدفوع. گزینههای مربوط به اندازهگیری هر علامت در یک مقیاس چهار درجهای اصلا، ضعیف، متوسط و شدید قرار دارد که نمره صفر بیانگر کمترین شدت علامت و نمره 3 بیانگر حداکثر شدت آن علامت است. دامنهی نمره کل هر آزمودنی میتواند بین 0 تا 39 قرار بگیرد. روایی و پایایی نسخه انگلیسی این پرسشنامه توسط تالی و همکاران (2002) تعیین گردید (حضرتی و همکاران، 1385). روایی و پایایی ترجمهی فارسی این مقیاس نیز توسط حضرتی و همکاران (1384) بهدست آمد. در پژوهش حضرتی و همکاران (1385)، ابتدا این پرسشنامه به فارسی ترجمه شد و سپس توسط اساتید ذی صلاح بررسی و روایی آن تعیین گردید. پایایی پرسشنامه نمرهبندی علائم گوارشی نیز در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ(88/.) تعیین گردید.
3-6 روش اجرای پژوهش

مطلب مشابه :  نظریه های مربوط به شخصیت، سالهای پیش دبستانی، نظریه های روانکاوی