سندرم رودهی تحریکپذیر

دانلود پایان نامه

در این پژوهش از طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه گنترل استفاده شد و آزمودنیها به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. نمونهی مورد نظر این پژوهش از بین 80 نفر از بیمارانی که ابتلای آنها به سندرم رودهی تحریکپذیر توسط پزشک فوق تخصص گوارش بر اساس معیارهای موجود تأیید شده بود و ملاکهای حضور در پژوهش را نیز داشتند (این نکته قابل ذکر است که همهی آزمودنیها در مصاحبهای که به این منظور انجام شد از نظر ملاکهای مورد نظر ارزیابی شدند)، به صورت تصادفی انتخاب شد.
سپس در جلسهای که برای تمامی آزمودنیهای نمونه به صورت انفرادی برگزار شد؛ ماهیت کلی سندرم رودهتحریکپذیر، رژیم غذایی مناسب این سندرم و نکات مهم و تأثیر گذار در تشدید علایم این سندرم به طور مفصل تشریح شد. همچنین داروی مصرفی آنها که توسط پزشک فوق تخصص گوارش تجویز شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه آزمودنیها به پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش ( مقیاس نمره بندی علایم گوارشی و پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر ) نیز پاسخ دادند. سپس آزمودنیها بر اساس نمرات مقیاس نمرهبندی علایم گوارشی همتا شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت چهار هفته، هفتهای یک جلسه تحت لمس درمانی قرار گرفتند. در این پژوهش از تکنیک لمس درمانی کورمک (1991) استفاده شد که در ادامه شرح یک جلسه از آن ذکر خواهد شد. گروه کنترل در این مدت در انتظار درمان به سر می بردند. پس از اتمام دورهی درمان در گروه آزمایش، از آزمودنیهای هر دو گروه (آزمایش و کنترل) پس آزمون (مقیاس نمره بندی علایم گوارشی و پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر) گرفته شد. سپس دادههای بهدست آمده در مرحله پیشآزمون و پسآزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نکته نیز قابل ذکر است که هر دو گروه در طول مدت اجرای پژوهش دارویی را که توسط پزشک فوق تخصص گوارش و کبد برای آنها تجویز شده بود مصرف میکردند. این پژوهش در اردیبهشت تا مرداد سال 1389 انجام شد.
3-7 پروتکل لمس درمانی کورمک (1991)
روند درمان بر اساس این پروتکل و نحوه ی اجرای آن در این پژوهش را می توان به صورت زیر تشریح کرد. ابتدا از آزمودنی خواسته میشد تا وسایل فلزی و گوشی همراه خود را که ممکن است در میدان انرژی فرد اختلال ایجاد کند، کنار بگذارد. سپس، روی تخت دراز بکشد، چشمان خود را بسته و در حالتی کاملاً راحت قرار بگیرد. پس از اینکه آزمودنی این کارها را انجام میداد، مراحل زیر توسط درمانگر اجرا می شد.
الف- مرحله ی اول: تمرکز
تمرکز کردن از طریق انتقال آگاهی از بیرون به یک کانون درونی به دست میآید. در این مرحله درمانگر جسم، ذهن و هیجانات خود را در یک وضعیت آرام و متعادل قرارداده، خود را با بیمار به عنوان یک کل واحد ادراک میکند و به طور کامل بر روند درمان متمرکز میشود. در زمان تمرکز درمانگر از هر گونه احساس یا هیجان شخصی جدا میشود و با جسم و روانی آرام هشیارانه بر روی درمان متمرکز میشود. این مرحله حدوداً 10 تا 20 ثانیه طول میکشد.
ب- مرحله دوم: سنجش و ارزیابی
در این مرحله درمانگر دستان خود را در فاصلهی 5 تا 10 سانتیمتری بدن مراجع از سر تا پا حرکت میدهد و وضعیتکلی میدان انرژی فرد را ارزیابی میکند. در این مرحله همچنین درمانگر به ارزیابی و تشخیص علایم و نشانه های حسی بیانگر عدم تعادل از قبیل؛ گرما، سرما، سفتی، سنگینی، غلظت، سوزش یا تهی بودن میپردازد. سنجش و ارزیابی در این مرحله حدود 30 ثانیه طول میکشد، اما ارزیابی همچنان در طول روند درمان ادامه مییابد.
پ- مرحله سوم: درمان
در طول این مرحله درمانگر فعالیت خودش را بر نقاط دارای گرفتگی و عدم تعادل متمرکز میکند و از دستانش برای پراکنده کردن انرژی در نواحی دارای گرفتگی و برگرداندن تعادل به نقاط دارای عدم تعادل استفاده میکند. درمانگر به کار ایجاد تعادل تا زمانی که احساس کند کیفیت جریان انرژی تغییر کرده ادامه میدهد.
ج- مرحله ی چهارم: ارزیابی
در این مرحله درمانگر از قضاوت حرفهای و شهودی خود برای ارزیابی مجدد میدانها و گرفتن بازخورد از بیمار برای تعیین زمان اتمام جلسه درمان استفاده میکند. درمان در افراد مختلف با توجه به میزان نقاطی که دارای عدم تعادل و نوسان در جریان انرژی است، از 10 دقیقه تا حداکثر نیم ساعت طول میکشد.
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای بیان کمی اطلاعات جمع آوری شده و بررسی فرضیههای پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش تحلیل توصیفی داده ها از شاخصهای آماری فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی بر مبنای متغیرها و طرح پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس و T نمرات اختلافی استفاده شد.
برای تحلیل دادههای به دست آمده از طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل دو نوع آزمون آماری تحلیل کواریانس و T نمرا اختلافی وجود دارد (دلاور، 1385). تحلیل کوواریانس اجازه میدهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگر را حذف کرده یا از بین میبرد، به عبارت دیگر در این روش میانگینهای پسآزمون پس از تعدیل کردن نمرههای پیشآزمون، مورد مقایسه قرار میگیرند. برای استفاده از تحلیل کوواریانس باید پیش فرضهایی رعایت شود که عبارتند از: 1- استقلال دادهها 2- نرمال بودن 3- همگنی واریانسها 4- خطیبودن رابطهی متغیر همراه 5- همگنی شیبهای رگرسیون 6- مستقلبودن متغیرهمراه و عملهایآزمایشی 7- اندازهگیری متغیر همراه بدون خطا (شیولسون،1384). داده های جمع آوری شده توسط ابزارهای پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 17 پردازش شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تحلیل دادههای بهدست آمده از گروه آزمایش و کنترل، با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی، آورده میشوند. نتایج بهدست آمده در دو بخش تنظیم شده است. در بخش مربوط به آمار توصیفی؛ فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل ارائه شده، در بخش استنباطی تحلیل دادهها، فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و T نمرات اختلافی مورد آزمون قرار گرفت، که نتایج حاصل از آن در ادامهی نتایج مربوط به آمار استنباطی آورده میشود. همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد، در این پژوهش با توجه به طرح میتوان از دو آزمون تحلیل کوواریانس یا T نمرات اختلافی استفاده کرد. به منظور آزمون تفاوت میانگینهای گروهها، در شرایطی که مفروضههای تحلیل کوواریانس برقرار بود از این آزمون و در صورت برقرار نبودن مفروضههای تحلیل کوواریانس، پس از چک کردن مفروضههای مربوط به T نمرات اختلافی از این آزمون استفاده شد.
4-2 یافتههای توصیفی
4-2-1 نتایج تحلیل توصیفی دادهها در مرحلهی پیشآزمون

مطلب مشابه :  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی