سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

شناسایی وضعیت فرهنگ موجود در سازمان
شناسایی فرهنگ سازمانی مطلوب
رتبه بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی
شناسایی راهکارهای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی
سؤالات تحقیق
شناسایی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی چگونه است؟
رتبه بندی شیوه های تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی چگونه است؟
راهکارهای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی کدم اند؟
روش تحقیق
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش، اعتبار می گیرد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی،1386). این تحقیق بر اساس تقسیم بندی بنیادی و کاربردی، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. و ازنظر تجزیه وتحلیل داده ها یک تحقیق توصیفی می باشد و به دلیل اینکه جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه می باشد یک تحقیق پیمایشی نیز است.
روش گردآوری اطلاعات و داده ها
ابتدا از طریق استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مقالات در دسترس در مورد موضوع مرتبط با تحقیق و مصاحبه با خبرگان و همچنین مراجعه به اطلاعات سایت های اینترنتی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ سازمانی مرتبط باارزش های اسلامی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان جمع آوری می گردد و در پایان اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه که ابزار اصلی سنجش می باشد جمع آوری می گردد
قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق، مفاهیم و نظریات پیرامون فرهنگ سازمانی و ارزش های اسلامی می باشد
قلمرو مکانی: تحقیق حاضر در دانشگاه سیستان و بلوچستان صورت گرفته است و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.از روش نمونه گیری تصادفی نیز برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است
قلمرو زمانی: تحقیق حاضر در اوایل سال 1393 آغاز و در اواسط سال 1394 به پایان رسید
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فرهنگ سازمانی
عبارت است از مجموع هایی از ارزش ها، نمادها، شعائر و الگوهای رفتاری که علاوه بر تعیین رفتار کارکنان، نقش بسزایی در شکل دهی هویت سازمان دارد اجماع عمومی بر این مسئله وجود دارد که فرهنگ سازمانی نوعی فلسفه مدیریتی بوده و روشی برای مدیریت سازمان ها جهت ارتقاء عملکرد و اثربخشی کلی آن ها ایجاد می کند همچنین در محیط رقابتی معاصر فرهنگ سازمانی به عنوان یک ابزار قوی برای سنجیدن کارکردهای سازمان به شمار می رود. پژوهش ها نشان داده اند که فرهنگ سازمانی می تواند بر نگرش ها، احساسات، تعاملات و عملکرد اعضای سازمان و همچنین بر دامنه وسیعی از مسائل فردی و سازمانی مانند تعهد سازمانی، وفاداری و رضایت شغلی تأثیر گذارد(راشدی و همکاران،1391) فرهنگ سازمانی درواقع بخش مکمل عملکرد سازمان می باشد غنای این فرهنگ سبب ایجاد همدلی در میان تک تک اعضای یک سازمان شده و به آن ها کمک می کند تا همگی خود را در یک صف ببینند.(رحیم نیا و علیزاده، 1387)
ارزش های اسلامی
شامل اصل ها و قاعده هایی است که برای دستیابی به صافی ارزش ها در سازمان( کسب وکار) مورداستفاده قرار می گیرد این اصل ها، اصل توحید، عدالت، امانت و حلیت را دربرمی گیرد(صنوبر و همکاران، 1389) ارزش ها ازنظر اسلامی به دودسته ارزش های ثابت یا ارزش های فطری و ارزش های نسبی یا ارزش های اکتسابی، محیطی تقسیم می شوند.

مطلب مشابه :  محتوای آموزشی