شبکه روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

بر این اساس، عموماً محققان در پی عوامل قوام بخش یا زوال بخش انسجام در روابط همسایگی بوده اند، عدم تجانس فرهنگی و زبانی (Forrest, Grang, & Nagi, 2002)، ساختار شبکه و حجم روابط خارج از همسایگی
(Hennig & Wellman and Wortly, 1990) ( Liebcrg, 1996)، کیفیت پایین منازل مسکونی، شلوغی و سرو صدا، وضعیت نامناسب اقتصادی ساکنین (Thomese & Van Tilburg, 2000)، از جمله عواملی هستند که بر پایه یافته های پژوهشی به کاهش انسجام در شبکه همسایگی می انجامند.
در مقابل، برخی از تحقیقات بر نفش مثبت عوامل زیر تقویت انسجام واحدهای همسایگی صفحه گذاشته اند:
متغیر بودن شبکه و در دسترس بودن منابع و ظرفیت های بیشتر(Cattell, 2001)، استفاده از فناوری اطلاعات
(Wallmen, Barry, 2001)، تأهل؛ ا فراد متأهل بیشتر از مجردین به روابط همسایگی اهمیت می دهند، تحصیلات و درآمد بالا(Campbell & Lee, 1992) ، مدت اقامت و ثبات در سکونت & Nagi, 2002) (Forrest, Grang,
( rohe & Slewart, 1996) (Campbell & Lee, 1992)، جنسیت؛ همسایگی برای زنان اهمیت بیشتری دارد چرا که نسبت به مردان کمتر در بیرون از خانه کار میکنند و وقت بیشتری را با همسایگان می گذرانند(Campbell & Lee, 1992)، سن؛ افراد مسن وقت بیشتری را با موضوع همسایگی اختصاص می دهن و در نتیجه اهمیت بیشتری برای آن قائلند (Campbell & Lee, 1992) ، (Guest & Wierzbicki, 1999).
در عرصه پژوهش های فوق، محققان از شاخص ها و مؤلفه های متنوعی برای پوشش مفهوم انسجام در واحدهای همسایگی استفاده کرده اند که مهمترین آنها بدین قرار است:
ارزش ها و هنجارهای مشترک (Sampson, Raudenbush, & Eals, 1995) ( Bucknet, 1988)، شبکه های حمایت اجتماعی همسایگی (Glynn, 1981) ( Buckner, 1998)، احساس تعلق و پیوستگی، (Puddifot, 1995)
(Stone & Hughes, 2002)،کنش جمعی از طریق سازمان های همسایگی، (Stone & Hughes, 2002)،
احساس اعتماد و انسجام، (Smpson, Raudenbush, & Earls, 1995)، رضایت از همسایگی،(Buckner, 1998) Forrest & Keans, 2001))، احترام به همسایه و مدارا با آن (Stone & Hughes, 2002)، فعالیت های همسایگی از قبیل : مبادلات کلامی و غیر کلامی دوستانه، و رفت و آمد با هم (Unger & Wandersman, 1982).
از دیگر نکات قابل توجه در مطالعه انسجام واحدهای همسایگی، تأکید بر شبکه روابط اجتماعی در بین همسایگان و توجه به روش تحلیل شبکه می باشد(Thomese & Van Tilburg, 2000) (Henning & Lieberg, 1996)
. (Campbell & Lee, 1992)
3-2-واژه شناسی همسایه
در لغتنامه دهخدا این چنین آمده است: همسایگی، همسایه بودن، جوار، مجاورت و همسایه: هم دیوار و دو تن یا دو خانواده که در کنار هم خانه دارند یا در دو قسمت یک خانه زندگی کنند و به کنایه قرین و مجاور.
در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که همسایه های هر خانه عبارتند از: (اشعاع) چهل خانه از رو به رو چهل خانه از طرفین و چهل خانه از پشت سر «البته منظور از عدد چهل اشاره به کثرت آن می باشد نه دقیقاً عدد چهل» (فاضلی، 1386 ).
دین مقدس اسلام مشوق تبدیل « همسایگی واقعی » به « همسایگی اسمی » یعنی تبدیل عدهای از افراد که صرفاً در مجاورت مکانی یکدیگر سکونت دارند به گروههای اجتماعی دوستانه است. در اصول کافی جلد چهارم، حسن همجواری میان همسایگان را مایه عمران، آبادی و افزایش رزق و روزی و رونق اجتماعی دانسته است(کلینی، 1364). همسایگی مترادف (neighbour hood) است که با حالتی که واجد شرایط نزدیکی، همنوعی تماس، پیوستگی، وابستگی و… بین دو یا چند شی است( Cattell, 2001).
3-3- درک از اجتماع همسایگی
انسان به طور اجتماعی واحساسی به مکان ها به مانند اشخاص تعلق پیدا میکند. مکان ها، عاطفه واحساس را در انسان ایجاد می کنند زیرا آنها منعکس کننده ارزش ها وعقایدی هستندکه درمحیط تجربه می کنند.
محققان چهار جنبه از مفهوم درک از اجتماع را توصیف کرده اند. جنبه اول: درک عضو بودن به عنوان عضوی از یک گروه جنبه دوم: مؤثر بودن، این باور که به عنوان یک عضو گروه درج های از قدرت را دارد و می تواند در نتیجه تاثیری ایجاد کند. جنبه سوم: انسجام و برآورده ساختن نیازها یعنی این که یک شخص می تواندگروه را به واسطه مهارت ها و توانایی های آن ارتقاء دهد. جنبه چهارم: ارتباط عاطفی مشترک جائیکه شخص احساس خوبی در خصوص مشارکت در یک تلاش پیوسته دارد واز پذیرش دیگر اعضای گروه لذت می برد ( امیرشکاری رزنو، 1392).
درک از اجتماع اغلب نتیجه بحران در اجتماع است جائی که تفاوت های فردی و گروهی ممکن است افراد را در طول زمان های معمول که تحت فشار اجتماع با یکدیگر در کمک به بازماندگان یا قربانیان (بحران) هماهنگ شده اند از هم جدا سازد.درک از اجتماع میتواند معرف درجهای از پیوند بین افرادی که در یک اجتماع کوچک زندگی میکند باشد جائی که هر کسی یکدیگر را میشناسد. همچنین درک از اجتماع با درجه مسئولیت پذیرای که در مواقع بحران در اجتماع و در کمک به دیگران احساس میکنیم رابطه دارد (فیالکوف، 1383 ).
در اینجا منظور از درک همسایگی، تصور فرد از این موضوع است که آیا در محل سکونت اش فضایی صمیمانه، امن و سالم میان همسایگان وجود داردیا خیر. که از طریق شاخص هایی چون: تصور از میزان صمیمت در فضای همسایگی، احساس امنیت در محیط همسایگی، تصور از اطمینان واعتماد نسبت به همسایه ها سنجش میشود. همچنین اصطلاح اجتماع همسایگی سه معنای متفاوت دارد: معنای اول اصطلاحی است مرتبط با وضعیت مکانی (توصیف مناطق محصور نظیر دهکده، شهرک مسکونی و…) معنای دوم که بار جامعه شناختی دارد به درجه ای از روابط داخلی مردم محلی و نهادهای اجتماعی اشاره می کند که سطحی از یکپارچگی یا روابط دو جانبه اجتماعی را به همراه دارد و می توان آن را نظام اجتماعی محلی نامید. معنای سوم نوعی همبستگی انسانی است که به گونه ای از روابط اجتماعی مرتبط با پیوندهای خصوصی و احساس تعلق اشاره دارد و لزوماً با مجاوزت جغرافیایی همراه نیست(فیالکوف، 1383 ).
3-4- نگرش به محله
منظور ارزیابی شناختی و عاطفی فرد از محل سکونت خود به لحاظ داشتن امکانات رفاهی، منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی است که از طریق شاخص هایی چون: تمایل داوطلبانه به ماندن در محل، ارزیابی از امکانات رفاهی و امنیت محل سکونت، تشویق دوستان و فامیل به زندگی در محل مورد نظر و غیره سنجش خواهد شد.
اما واژه محله بیشتر به یک مفهوم جغرافیایی – فضایی اشاره دارد که نزدیکی، پیوستگی و وابستگی افراد و اشیاء را در فضا نشان می دهد و همچنین یک تقسیم بندی اداری- جغرافیایی شهر است. در حالی که واژه همسایگی بیشتر معنایی اجتماعی دارد و به معنای نزدیکی (مجاورت)، پیوستگی و وابستگی با تأکید بر اجتماع افراد در یک فضای عمدتاً شهری است(صدیق سروستانی، 1389)
جدول 3-1- وجه تمایز و تشابه مفهوم محله و مفهوم همسایگی (صدیق سروستانی، 1389)
وجه تمایز و تشابه مفهوم محله و مفهوم همسایگی

مطلب مشابه :  روابط خانوادگی