شرکتهای پذیرفته شده

شرکتهای پذیرفته شده

شرکتهای پذیرفته شده

در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد ،سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم، بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شدهشرکتهای نمونه محاسبه شده و رابطه بین بازده غیر عادی سالانه سهام با قیمت سهام عرضه شده ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار ودرجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری شده است و سپس از آزمون (T) با درجه آزادی df = n-2 وسطح اطمینان 95% برای تعیین معنی دار بودن رابطه همبستگی بین معیارهای فوق استفاده شده است.در این فصل ضمن تشریح نتایج فرضیه ها،نتیجه گیری کلی صورت گرفته و پیشنهادها در سه زمینه مبتنی بر یافته های پژوهش ،نتایج کلی وپیشنهاد هایی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد و در پایان محدودیت های موجود در تحقیق حاضر بیان می شود.
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.
1-2-5 نتایج فرضیه اول
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (3-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دومتغییر قیمت سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن457/0 است ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 209/0 می باشد، نشان می دهد که 9/20% از تغییرات بازده غیر عادی سالانه به قیمت سهام عرضه شده وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده، و رابطۀ خطی و مثبت بین دومتغییر قیمت سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه وجود دارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.
2-2-5 نتایج فرضیه دوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (8-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن420/0است. ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 176/0 می باشد، نشان می دهد که 6/17% از تغییرات بازده غیر عادی سالانه به حجم سهام عرضه شده وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که: فرضیه فوق تأیید گردیده و رابطۀ خطی و مثبت بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه سهام بدست آمد،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی یکسان می باشد.
3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (13-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیر عادی سالانه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن414/0 است. ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 163/0 می باشد، نشان می دهد که 3/16% از ت
غییرات بازده غیر عادی سالانه سهام وزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و رابطه بین بازده غیر عادی سالانه سهام وزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار مثبت بیان شد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.
4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (18-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن401/0 است. ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 152/0 می باشد، نشان می دهد که تنها 2/15% از تغییراتبازده غیر عادی سالانه سهام بهدرجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و رابطه بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه سهام مثبت بیان شد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (25-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط بین قیمت سهام ، حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در صنایع مختلف متفاوت بوده و با توجه به نتایج به دست آمده ، فرضیه اصلی پنجم (نوع صنعت بر ارتباط بین قیمت سهام ، حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه تاثیر گذار است) ، در سطح اطمینان 95% تأیید میشود.
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر،رابطه معناداری متغیر های مستقل پژوهش با بازده غیر عادی سالانه در شرکتهای جدید الورود موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1381 تا 1387 وجود دارد ،این است که متغیر های پژوهش دارای رابطه خطی ومثبت با بازده غیر عادی سالانه هستند. قیمت سهام عرضه شده نیز دارای بیشترین رابطه با بازده غیر عادی سالانه می باشد و این میزان از همبستگی بیانگر این موضوع است کهقیمت سهام می تواند تا اندازه ای جایگزینی برای سایر متغیر های مستقل پژوهش جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران بالقوه به عنوان مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه باشد،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد و در پایان ، نتیجه گیری می شود که ادعای فاما (1970)وفرنچ (1991)و نیز طرفداران مفاهیم ارزش ذاتی سهام ؛ در بازار سرمایه ایران نیز صدق می کند. تأئید این امر بیانگر آن است که: سیستم ها و شاخص های حسابداری سنتی که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند، نا کافی هستند و در برابر چالشهای رو به افزایش بازار های سرمایه و مالکان، مقاوم نخواهند بود؛ ضمن اینکه ارزش ذاتی سهام شاخصی به موقع تر و قابل اتکاتر برای اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک صنعت و نشان دهنده تأثیر نوع صنعت ، بر روابط بین متغیر هاست. مطلب گفته شده در بالا به این معنی می باشد که تصمیم گیری بر اساس معیار ارزش ذاتی سهام در تمامی صنایع و شرکتها به یک نتیجه خاص منجر نخواهد شد و نمیتواند در تمامی شرکتها جایگزینی مناسب برای سایر متغیر های مستقل پژوهش ،در بازار سرمایه ایران تلقی گردد. مسأله دیگر که در حال حاضر بحث انگیز است ،مسأله جهانی شدن اقتصاد و روند سریع شکل گیری آن می باشد. در چنین محیطی شرکتها فرصتهای زیادی برای جذب سرمایۀ مورد نیاز خود چه از منابع داخلی و چه خارجی خواهند داشت. بنابراین توجه به انتظارات ومطلوبیتهای تأمین کنندگان مالی که: همانا ایجاد ارزش برای آنان می باشد و توجه به روشهایی که می تواند به خلق ارزش کمک کند، ضرورت دارد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از تحقیقات زالوکی ،کمبل ، گودا کری(2004) و سایرین مطابقت کاملی را نشان میدهد.
فرضیه اصلی نتایج این پژوهش نام سایر پژوهشگران نتایج سایر پژوهشگران
1 تایید آلن و فاول هابر(1989) تایید
2 تایید براد لی وجردن(2000) رد
3 تایید قائمی(1385) تایید
4 تایید تینیک (1993) تایید
5 تایید زالوکی ،کمبل ، گودا کری(2004) تایید
4-5 پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهش گرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~