شرکتهای پذیرفته شده

شرکتهای پذیرفته شده

شرکتهای پذیرفته شده

پناهیان ،ح،1383،”کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در تصمیم گیری مالی”.نشریه سرمایه،سال سوم،شماره سوم،ص 35.
ثقفی،ع و احمد آقایی.،1373،”رفتارسود حسابداری”، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،مجله بررسیهای حسابداری، شماره 9،ص.45
جونز،چ ،ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش،1386،”مدیریت سرمایه گذاری”، تهران، نشر نگاه دانش، چاپ سوم.
جهانخانی،ع و علی پارسائیان، 1379،”مدیریت مالی”،تهران ،انتشارات سمت، جلد دوم.
جهانخانی،علی.و پارسائیان،علی.،1378، “بورس اوراق بهادار”،تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،چاپ دوم.
جمشیدی،خ،1381،”آمار و کاربرد آن در مدیریت”، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور، ص253.
خاکی، غ ،1375،”روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی”، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم،ص1- 429 .
خورشیدی ،م و حمید قریشی،1381،”مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته”، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم،ص254.
دلاور، ع،1374،”مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی”،انتشارات رشد تهران.
دوانی، غ.ح.،1381،”بورس سهام (نحوه قیمت گذاری سهام)”، نشر مؤسسه حسابرسی،ص73.
دیویدجود،ب،ترجمه حسنعلی آذرنوش،1375،”روشهای جایگزین در رگرسیون”، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
دستگیر،م،1387،”مبانی مدیریت مالی”،تهران،انتشارات نوپردازان،چاپ سوم،جلد اول،ص354-259.
سرمد، ز و همکاران،1381، “روش تحقیق در علوم رفتاری”، تهران ، نشر آگاه.
شباهنگ،ر،1382،”تئوری حسابداری، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی “،سازمان حسابرسی ،صفحۀ 86.
شباهنگ،ر،1387،”حسابداری مدیریت”، تهران،انتشارات سازمان حسابرسی،چاپ شانزدهم،جلد اول.
شباهنگ،ر،1385،”مدیریت مالی”،تهران،انتشارات سازمان حسابرسی،جلد اول.
عبده تبریزی ، ح. و دیوید دموری،1382 ،”شناسایی عوامل موثر بر بازده بلند مدت سهام جدید شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، مجلۀ تحقیقات مالی،سال پنجم، شماره 15
فرشاد فر،ع،1384،”اصول و روشهای پیشرفته آماری(تجزیه رگرسیون)”،کرمانشاه ،انتشارات طاق بستان،چاپ دوم.
مایرز،س.ا.، ترجمه: فرهاد عبداله زاده، 1375 ، “معمای ساختار سرمایه”، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت،دانشگاه تهران، مجله تحقیقات مالی، سال سوم، ص72.
مدرس،ا و فرهاد عبداله زاده،1385،”مدیریت مالی”، تهران،انتشارات بازرگانی،چاپ چهارم، جلد دوم.
موسی کاشی،ز،1381،”بررسی تاثیر اندازه بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده دربورس”،کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
میر مطهری،س.ا،1375،”ارزیابی طرحهای اقتصادی”،تهران،انتشارات اطلس،ص168-115.
منابع لاتین:
Bacidore ,J.M., Boquist , J.A.,Milbourn, T.T.,and Thakor ,A .V.,1997 ,The search for the Best financial performance Measure , Financial Analysts Journal ,VOL .55,Issue.3 , May /June ,pp.10-20 .

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~