شرکتهای کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه

۷٬۳۴۹٬۱۴۵
۵۱
دوشنبه
تاجیکی
ترکمنستان
۴۸۸٬۱۰۰
۵٬۱۱۰٬۰۰۰
۱۰
عشق آباد
ترکمنی
ازبکستان
۴۴۷٬۴۰۰
۲۷٬۶۰۶٬۰۰۰
۶۲
تاشکند
ازبکی
منبع: http://fa.tpo.ir
حوزه نفوذ فرهنگی وسیاسی ماوراءالنهرکه از مهم ترین مراکز تمدن شرقی به شمارمی رود، طبق مستندات تاریخی، ازترکستان یعنی نواحی واقع دربین متصرفات مسلمانان ومناطق تحت حاکمیت چین که صحرانشینان ترک ومغول آن رامسکون ساخته بودند تاافغانستان وبلوچستان (پاکستان امروزی) وسین کیانک چین گسترش داشته وحتی گستره منطقه نفوذ فرهنگی آن از این مرزها نیز فراتر رفته است و فرهنگ های تبت ومغولستان وسیبری جنوبی رانیز دربرمی گیرد. این سرزمین باویژگی های متنوع جغرافیایی،پوشیده از کوهستان های بلند چون پامیر وصحراهای گرمی چون قراقوم، قزل قوم وحوزه های متعدد رودخانه ای با زمین های رسوبی وحاصلخیز ودامنه هاواستپ هایی مناسب برای دامپروری مانند قزاقستان می باشد.(واعظی،71،1386)یکی از مهم ترین تحولات تاریخ معاصر،فروپاشی شوروی (سابق) و تأسیس جمهوری های تازه استقلال یافته درآسیای مرکزی به شمارمی رود. این تحولات، نه تنها واقعیت های مربوط به مرزهای سیاسی را تغییرداد، بلکه چهره مناسبات جدیدی را درعرصه مسائل اقتصادی وفرهنگی مابین این کشورها و کشورهای دیگر گشود.جمهوری اسلامی ایران به جهت قرابت، علایق ومشترکات فرهنگی، تاریخی ودینی با کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی، در صدد حضور ونفوذ در هر یک از این کشورها برآمد. اما در طی 23 سال گذشته، روابط فرهنگی ایران با عوامل متعدد همگرایی و واگرایی مواجه بوده است که درک صحیح آن می تواندبه اتخاذ یک دیپلماسی واقع بینانه، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های منطقه آسیای مرکزی منجرشودودر قبال آن، ایران می تواند در میان انبوهی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، سهم مناسبی از ظرفیت های سیاسی- اقتصادی وفرهنگی منطقه آسیای مرکزی در اختیار بگیرد.(احمدی منش، 15،1391)
2-4-موقعیت جمهوری های قفقاز پس ازفروپاشی شوروی (سابق)
فروپاشی شوروی (سابق) قفقاز رابه دوقسمت تقسیم کرد.کشورهای آذربایجان، ارمنستان وگرجستان درقفقاز جنوبی، وسرزمینهای باقیمانده که به عنوان قفقاز شمالی درداخل مرزهای روسیه قرار گرفتند. قفقاز شمالی درمنطقه ای دوردست واقع شده وتوسعه نیافته است، ولی دارای اهمیت ژئوپلیتیک واسترتژیک می باشد. این منطقه به عنوان نگهبان روسیه درمقابل جهان اسلام ایفای نقش می کند و در واقع نقش منطقه حائل وخط دفاعی برای روسیه را دارد. اگرچه 7/4 میلیون نفر ساکن درقفقاز شمالی از نظر زبان وقومیت با هم تفاوت دارند اما درپاره ای موارد نیز با یکدیگر اشتراک دارند. آنها دارای آداب ورسوم خاص خود هستند وبه غیر از اوستی ها ، همگی مسلمان هستند.درواقع جمهوری های قفقاز پس از استقلال، به دلیل پیشینه تاریخی خود وپدیدارشدن فضای سیاسی جدید درمنطقه به تنظیم پیوندهای خارجی خود روی آورده اند.تمایلات داخلی کشورها همراه با علاقه قدرت ها برای حضوردر منطقه و تحولات ناشی از فروپاشی، ازجمله عوامل تأثیرگذار درتحولات قفقاز وتنظیم روابط خارجی این کشورها می باشند.(واعظی،86،1386) دراین خصوص می توان به برخی از عوامل به شرح زیر اشاره نمود:
الف:ایجاد تحول دربسیاری ازمفاهیم روابط بین الملل به ویژه باز تعریف غرب ازمفاهیم امنیت و تهدیدات، پس از پایان جنگ سرد.ب:نابسامانی های سیاسی واقتصادی داخلی روسیه وآثارآن برجایگاه بین المللی وسیاست خارجی این کشور که عدم تحرک وناکارآمدی سیاست فعال روسیه درقفقاز به ویژه در دوران یلتسین یکی از پیامدهای آن است.ج: غرب گرایی وتأثیرناپذیری ازالگوهای غربی درمیان برخی از احزاب وشخصیت ها وروشنفکران درجمهوری های قفقاز جنوبی د: افزایش نقش معادلات انرژی وحمل ونقل درقفقازکه این امرخودنیز محصول بازشدن فضای اقتصادی و سیاسی-امنیتی می باشد. به نظر می رسد این تحولات تأثیرگذار ازیک سوموجب واگرایی تدریجی جمهوری های قفقاز به ویژه دوجمهوری گرجستان وآذربایجان ازروسیه وجامعه کشورهای مشترک المنافع(CIS) واز سوی دیگر موجب حضور بازیگران جدیدی به ویژه ایالات متحده آمریکا وناتوگردید (داداندیش،30،1381)
2-4-1-استقلال جمهوری های قفقاز
با فروریختن دیوار برلین درتاریخ نهم نوامبر 1989 میلادی جنگ سرد پایان پذیرفت وعملا” نظام دوقطبی درجهان فروپاشید، هم زمان باروند وحدت دوآلمان، آزادسازی همه اروپای شرقی نیز شروع وپیمان ورشو منحل گردید. نه تنها اتحادجماهیر شوروی سلطه 45 ساله خودرا ازدوش کشورهای اروپای شرقی برداشت، بلکه روند آزادسازی به درون امپراطوری شوروی نیز سرایت کرد.(نقیب زاده، 288،1378) جنبش های اعتراض آمیز مسلمانان جمهوری آذربایجان برعلیه حکومت شوروی سابق ازسال 1989میلادی شروع ومنجر به حذف موانع فیریکی تردد دربسیاری ازنقاط مرزی بین این جمهوری وجمهوری اسلامی ایران شدوبدین ترتیب مردم دوسوی مرز روابط ومعاملات خودرا آغازکردن. (احمدیان،5،1376) لذا با فروپاشی نظام شوروی سابق ونظام دوقطبی وپایان جنگ سرد که باانزوای مسکو ونیز پکن ازمعادلات استراتژیک جهانی همراه بود به ایجاد موقعیتی استثنایی برای ایالات متحده انجامید تا با اعلام نظم نوین جهانی عصر پس ازجنگ سرد در پی عملیاتی نمودن نظام دلخواه خود در سطح بین المللی باشد ازسوی نخبگان سیاسی و نظامی این کشور و نیز رشد بی سابقه اقتصادی چین وتلاش های این کشور در راه نوسازی ساختارهای نظامی خود دور جدیدی از رقابت های میان واشنگتن و مسکو به وجود آورده است. (یزدانی،112،1387)
2-4-2- تحلیل نقش ایران درجمهوری های قفقاز
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وتأسیس جمهوری های تازه استقلال یافته درقفقاز، ایران به منظور بهره گیری از پتانسیل های موجودو کاستن از عوامل چالش زا در حوزه قفقاز نیازمند برنامه ریزی واقع بینانه و انتخاب استراتژی تساهل و تعقل با تکیه بر تقویت فرهنگ ایرانی- اسلامی به جای غلبه ایدئولوژیک فرهنگ اسلامی در تنظیم روابط بین حکومتی است.(احمدیان،152،1376)ایران بر این باور است که امور قفقاز تنها به کشور های منطقه شامل گرجستان، آذربایجان و ارمنستان مربوط نمی شود و ایران، ترکیه و روسیه نیز در این مورد حقوقی دارند.تهران به طور خاص از نفوذ اسرائیل در قفقاز نگران است و می کوشد تناقض های خاورمیانه ای بین تهران و تل آویو را به صحنه قفقاز انتقال دهد. همچنین ایران در برقراری روابط دوجانبه با کشور های قفقاز، ترجیح می دهد که بیشتر بر خواسته های منطقه ای تکیه کند تا رویکرد های مذهبی. این نکته قابل توجه است که بخش قابل توجهی از جمعیت آذربایجان را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند. اما انسجام مذهبی روابط دوجانبه ایران و آذربایجان را تحت انحصار خود درنیاورده است. در مورد مساله دریای خزر نیز باکو و تهران دیدگاه های متفاوتی دارند اما با وجود سابقه تاریخی تنش ها و درگیری ها و اتهام زنی های اخیر در خصوص انجام امور جاسوسی از سوی ایران در آذربایجان و از سوی اسرائیلی ها در آذربایجان علیه ایران، وزیران دفاع آذربایجان و ایران برای آموزش های نظامی مشترک با یکدیگر ملاقات کرده اند. روابط ایران و ارمنستان در سابقه تاریخی خود موفقیت های بیشتری را به ثبت رسانده است. در این رابطه، مذهب نقش کلیدی ایفا نمی کند. از سوی دیگر ایران و ترکیه به یکدیگر اعتماد کامل ندارند. ترکیه با پیشنهاد چارچوب قفقاز پس از جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 از ایران عبور کرد و آن را خارج از بخش امینی قفقاز قرار داد در حالی که تهران آنکارا را در ساختار امنیتی 3 +3 خود قرار داده بود. تهران در مورد قفقاز بارها ثابت کرده که به دنبال نقش آفرینی در این بازی ژئوپولیتیکی است.http://www.mardomsalari.com/template1))
ایران می خواهد یک قدرت منطقه ای باشد، پس باید روابط خود را با کشورهای قفقاز جنوبی تقویت نموده و گسترش دهد. علاوه برجنبه سیاسی، جنبه اقتصادی این روابط اهمیت زیادی دارد.ایران فعلاً از ترکیه که با گرجستان و آذربایجان روابط نسبتاً توسعه یافته ای دارد، عقب مانده است. به عنوان مثال، تبادلات بازرگانی ترکیه با آذربایجان تنها در یک سال گذشته برابر 3.5 میلیارد دلار و با گرجستان 500 میلیون دلار بوده است. ترکیه حاضر است در بخش های انرژی، بانکداری و ارتباطات گرجستان و در شرکتهای کوچک و متوسط این کشور تا 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.مهمترین مانع بر سر راه توسعه روابط اقتصادی و سیاسی ایران با گرجستان، موضع گیری گرجستان است که در همه زمینه ها از ایالات متحده پیروی می کند. تبادلات بازرگانی بین ایران و گرجستان زیر یک درصد است. به نوعی می توان گفت که تبادلات بازرگانی بین دو کشور تقریباً وجود ندارد و این در حالی است که پیوندهای اقتصادی موجب توسعه روابط سیاسی می گردد. با توجه به اینکه ایران با روسیه روابط حسنه دارد، گرجستان به نوعی از تهران فاصله می گیرد که همین امر به نوبه خود ناظر بر تقویت روابط با ترکیه است. مناسبات ایران با آذربایجان، کشور دیگر قفقازجنوبی، رو به تنزل گذاشته است. یادداشتهای پیاپی وزارت امور خارجه ایران خطاب به باکو، تمایل آشکار آذربایجان به گسترش روابط با اسراییل و ادعاهای سرزمینی بعضی نمایندگانی مجلس ملی آذربایجان از ایران، از جمله عواملی هستند که موجبات برقراری روابط سالم را فراهم نمی کنند. موضع گیری ایران در قبال مناقشه ناگورنو قره باغ در این زمینه نقش مهمی بازی میکند. منطق مقامات باکو این است که ایران باید مانند ترکیه از تلاش باکو برای «احیای تمامیت ارضی» پشتیبانی نماید.حل نشدن مسأله تقسیم دریای خزر نیز یکی از علل تنش بین دو کشور است. به عبارت دیگر، در روابط بین دو کشور مشکلات فراوانیبه چشم می خورد اما آذربایجان می داند که در صورت وقوع تحولات منفی در قفقاز، ناتو که تصمیم گرفته است در امور سوریه مداخله نکند، بدیهی است که وارد منطقه قفقاز نیز نخواهد شد زیرا درد سر جدیدی همانند افغانستان نمی خواهد. بنا بر این امید به کمک آمریکا و ناتو چندان زیاد نیست. درخصوص ارمنستان نیز به علت بسته بودن مرز، تبادلات بازرگانی بین ترکیه و ارمنستان بسیار اندک است در حالی که ایران چهارمین شریک بزرگ بازرگانی ارمنستان است و تبادلات بازرگانی بین ایران و ارمنستان در سال جاری می تواند به ۱ میلیارد دلار برسد. ایران صادر کننده جایگزین نیروی برق و سوخت به ارمنستان است و موافقت گردیده تا ساخت نیروگاه برق آبی «مگری» در جنوب ارمنستان را شروع نماید.برای تهران اهمیت دارد که ارمنستان در صورت توسعه ناگواراوضاع درزمینه برنامه هسته ای، به تکیه گاهی برای استقرار هواپیما هایی تبدیل نشود که تأسیسات هستهای ایران را هدف قراردهند.ایران به همین منظوراززمان استقلال یافتن ارمنستان نهایت تلاش های خودرا به عملآورده که ارمنستان با ثبات، توسعه یابد.بنابراین شاهد نه دوستی اجباری بلکه مصلحت سیاسی و اقتصادی هم درمورد ایران وهم در مورد ارمنستان هستیم.

مطلب مشابه :  پوزیتیویسم منطقی