شفاف سازی اطلاعات مالی

شفاف سازی اطلاعات مالی

شفاف سازی اطلاعات مالی

از آنجائیکه اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی در محاسبه مالیات می تواند به نتایج گمراه کننده منجر گردد، لذا آشنایی با نحوه عمل مدیران در این زمینه میتواند به دولت، تدوین کنندگان استاندارد و مقامات مالیاتی در جهت شفاف سازی اطلاعات مالیاتی و بهینه ساختن موارد مرتبط با مالیات شرکتها و کسب حقوق دولت کمک کند.
کاهش اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات توسط کاهش اختلافات استانداردهای حسابداری و قوانین محاسبه سود مشمول مالیات.
ب) استفادهکنندگان از نتایج
نتایج این تحقیق می تواند برای افراد و سازمان های زیر مفید باشد:
تحلیل گران بازار سرمایه، سرمایه گذاران وسهامداران
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سازمان بورس اوراق بهادار تهران
اساتید و دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
دولت و برنامه ریزان سیستم مالیاتی کشور
5-6) پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی
با عنایت به اینکه در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات بسیار ناچیزی در زمینه نقش هیأت مدیره و نیز سایر ابعاد حاکمیت شرکتی بر پرداخت مالیات و خصوصا سیاست های متهورانه مالیاتی انجام شده است، لذا پیشنهاد میگردد پژوهشهایی در زمینه؛ تاثیر دیگر ابعاد حاکمیت شرکتی بر اتخاذ تصمیمات، سیاست های متهورانه و محافظهکارانه مالیاتی، در پرداخت درآمد مشول مالیات مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست منابع

الف) منابع فارسی
1- آذر، عادل و مومنی، منصور،(1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت” جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.
2- احدیان، فاطمه، (1379)، بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت ها و سود قطعی شده توسط ممیزین مالیاتی، دانشگاه تهران.
3- اسدی، ابراهیم، (1388)، بررسی پدیده تهور مالیاتی در ایران، مجله مالیات، شماره12.
4- پورحیدری، امید، افلاطونی، عباس، (1385)، بررسی انگیزههای هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره44، ص70.
5- جهانخانی، علی و ظریف، احمد، (1374)، آیا مدیران از معیارهای مناسبی برای اندازهگیری ارزش شرکت استفاده میکنند؟، تحقیقات مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شماره 7و8.
6- حساس یگانه، مرشید خیر الهی، (1386)، حاکمیت شرکتی و شفافیت، فصلنامه حسابرس سال 23، شماره 203.
7- حساس یگانه، یحیی، باغومیان، رافیک، (1385)، نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، ماهنامه حسابداری، شماره173، 30-33.
8- خاکی، غلامرضا، (1387)، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور.
9- خورشیدی، غلامحسین، (1378)، مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ویراست دوم، ص35 .
10- دلاور، علی، (1378)، مبانی نظری و علمی تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات رشد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~