شورای همکاری خلیج فارس

دانلود پایان نامه

1-10-1- فصل اول: کلیات تحقیق است که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه تحقیق، متغیرها، تعریف مفاهیم تحقیق، روششناسی تحقیق، مشکلات و اهداف تحقیق میباشد.
1-10-2- فصل دوم: به بررسی نظریه سازهانگاری و مفاهیم و نظریه پردازان بنام این نظریه میپردازد و لزوم استفاده از این نظریه در تأثیر تحولات اخیر خاورمیانه بر روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز در این مبحث مطرح میگردد.
1-10-3- فصل سوم: به تحولات اخیر منطقهی خاورمیانه از 2014-2010 و نامگذاریهای متفاوت این تحولات میپردازد و سپس به صورت موردی تمام کشورهای دستخوش تحول را مورد بررسی قرار می دهد و بعد از آن به بحث در مورد مسئله ی هسته ای ایران و اعمال تحریم ها علیه ایران که در رابطه ی بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تأثیر گذاشته است، در این فصل به مشکلات کشورهای عربی چون: نظام استبدادی، فقر، بیکاری، تبعیض نژادی و.. که باعث اعتراض مردم و ایجاد انقلابها شده می پردازد و اینکه هر کدام از کشورها از نقطه نظر خود و با توجه به برداشت خود عنوان خاصی بر روی این تحولات گذاشتهاند. و اوضاع داخلی کشورهای یمن، بحرین، سوریه، مصر و لیبی مورد بررسی قرار گرفته است.
1-10-4- فصل چهارم: به اوضاع کلی منطقهی خاورمیانه در این برههی زمانی(2014-2010) پرداخته شده. اینکه منطقه خاورمیانه در این زمان حالت امنیتیتر به خود گرفته است و بعد به بررسی پروژه هایی از جمله: ایرانهراسی، که در دههی پایانی قرن بیستم و به ویژه زمان حاضر به اوج خود رسیده است و در حقیقت پروژهای است که اگر چه ریشهای چند صد ساله دارد، اما در ادامه اسلامهراسی و با ظهور انقلاب اسلامی ایران شکل دیگری به خود گرفته. شیعههراسی و زمینهها و عوامل آن و تعارضات بین شیعه و سنی و همچنین تعارضات سیاسی منطقه پرداخته شده است.
1-10-5- فصل پنجم: در این فصل به عنوان فصل آخر به بررسی تأثیر تحولات اخیر منطقهی خاورمیانه بر روابط سیاسی و اقتصادی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخته شده و روابط سیاسی و اقتصادی ایران با تک تک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از آمار مبادلات و واردات و صادرات،تراز تجاری، کمیسیون های تجاری آن ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته.
1-10-6- نتیجه گیری: در آخر نتیجه گیری پژوهش میباشد که ضمن توضیح مختصر در مورد هر فصل به نتیجهای که در آخر هر فصل به دست آمده و در آخر به نتیجه گیری کلی پژوهش میپردازد.
فصل 2:
چهارچوب نظری
مقدمه
یکی از مهمترین دستاورد های هر رشته ی علمی یا حوزه ی مطالعاتی را دستاورد های نظری آن تشکیل می دهد. نظریه ها در روابط بین الملل نوعی نظم ذهنی به وجود می آورند و ما را قادر می سازند تا رویداد های پراکنده کنونی و گذشته را مفهوم سازی کرده و تحولات آتی را پیش بینی کنیم. یکی از فواید استفاده نظریه در روابط بین الملل معنا دادن به نهاد ها، رویدادها و فرآیندهایی است که در جهان امروز حضور دارند. در چارچوب نظریه می توان ضمن تشریح پدیده ها و روندهای کلی و توضیحات علّی، رویدادهای گوناگون را تجزیه و تحلیل کرد. نظریه ها ابزارهای تحلیل سیاسی اند و آجرهای ساختمانی دانش سیاسی را فراهم می کنند(سام خانیانی، 1391: 2).
در این فصل سعی بر آن است که چارچوب نظری و روشی که در این پژوهش از آن بهره می بریم، مورد تبیین و بررسی قرار دهیم. ابتدا توضیح مختصری در مورد نظریه ها و اهمیت استفاده آن ها در روابط بین الملل ارائه داده و در ادامه نظریه ی سازه انگاری، نظریه پردازان آن و مهم ترین مفاهیم آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس تأثیر رویدادها و تحولات اخیرخاورمیانه روابط بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در چارچوب نظریه ی سازه انگاری تبیین می کنیم.
با توجه به اهمیت نظریه ها در تبیین و توضیح وضع موجود، در این پژوهش نظریه ی سازه انگاری به عنوان نظریه ای که قابلیت تبیین بیشتری دارد انتخاب شده است. لذا در ادامه در خصوص این نظریه و چرایی سازگاری آن با موضوع پژوهش توضیحاتی ارائه خواهد شد.
2-1- نظریهی سازه انگاری
سازهانگاری رویکردی است که پیش از طرح در روابط بینالملل در جامعه شناسی معرفت و مباحث فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است. ریشههای آن در جامعه شناسی حداقل به مکتب شیکاگو و پدیدارشناسی بر میگردد. در این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکید میشود. جهان چیزی تلقی میشود که ساخته و ابداع شده و نه چیزی که بتوان آن را طبیعی، مسلم و یا موجودی از قبل داده شده فرض کرد. به بیان دیگر از این منظر، امکان دسترسی مستقل و بی واسطه به جهان وجود ندارد. همه کنشهای انسانی در فضایی اجتماعی شکل میگیرند و معنا پیدا میکنند و این معنا سازی است که کم و بیش به واقعیت جهان شکل میدهد. به بیان نیکلاس اونف، سازهانگاری از “کردارها”شروع می شود یعنی آنچه انجام میشود، اعمالی که صورت میگیرند و کلماتی که گفته میشوند(22-36: 1989، onuf).
این نظریه تلاشی است عمیق در حوزهی فرانظری شامل مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه که پیشروان آن در مباحث فرانظری در دو طیف طبیعت گرایان / اثبات گرایان از یکسو و پساساختارگرایان از سوی دیگر و در مباحث محتوایی، در میانه جریان واقعگرایی و لیبرالیسم قراردارند (مشیرزاده، 1391: 315).
در همین زمینه به گفته فیلیپس، وقوع مناظره چهارم در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، از سوی گروهی از متفکران بازاندیشگرا که تمامی حوزههای هستیشناسی، معرفت شناسی و همچنین روش شناسی جریان اصلی روابط بین الملل را به چالش میکشاند و شکست جریانهای اصلی نظریه پردازی روابط بین الملل، درتبیین و پیشبینی تحولاتی که در این عرصه اتفاق میافتاد، راه را برای ظهور جریانات بدیل از جمله سازه انگاری بازکرد. گفته میشود که سازه انگاران در صدد پل زدن میان نظریه های روابط بین المللاند. از میان نظریه پردازان این رهیافت، به طور خاص هم الکساندرونت و هم نیکلاس اونف(2002) بر موضع میانی سازه انگاری تأکید دارند. اونف بر آن است که سازه انگاری راهی است برای فایق آمدن بر شکاف درون رشتهی روابط بینالملل و یافتن راهی میان علوم اجتماعی اثباتگرا وحملات علیه تجدد که از سوی پساتجددگرایان مطرح میشود(مشیرزاده، 1391: 344).
سازه انگاری یا برسازندهگرایی نه تنها از نظر فهم نوینی که به ما از روابط بینالملل در بعد محتوایی می دهد اهمیت دارد بلکه، از این نظر که در عین حال تلاشی است در حوزهی فرانظری اهمیت ویژهای دارد(مشیرزاده،1391: 323). برخی سازه انگاری را یک راه میانی بین عقل باوری و رویکردهای افراطیتر و یا بازتابی تصور میکنند. پارهای از صاحب نظران معتقدند که سازهانگاری بانفوذترین سنت روابط بین الملل اواخر دههی 1990 و اوایل دههی 2000 میباشد(قوام،1392: 322).
فهم سازه انگارانه امور در اواخر دههی 1980 و با انتشار کتاب” جهانی که ما میسازیم” نوشته نیکلاس اونف و کتاب “هنجارها و تصمیمات” اثر فردریش کراتوچویل وارد مباحث علوم سیاسی و روابط بین الملل شد. یک دهه پس از آن دو نویسنده، الکساندر ونت که خود تحصیل کرده و محقق علوم سیاسی بود، کتاب” نظریه اجتماعی سیاست بین الملل ” را منتشر کرد. امروزه مسائل راهبردی و روابط خارجی بسیاری از کشورهای جهان بر اساس چارچوب نظری ونت مورد بحث و سنجش قرار می گیرد.
تحلیل سازه انگاری بیشتر با نام و اثر ونت شناخته میشود. ونت در سال 1999 در “نظریه اجتماعی سیاست بین الملل” کانستراکتیویسم را در حد یک مکتب فکری مطرح ساخت.
توجه سازه انگاران از یک سو به انگارهها، معانی، قواعد، هنجارها و رویه هاست. تأکید آنها بر “نقش تکوینی عوامل فکری” است که آنها را در برابر “مادیگرایی” حاکم بر جریان اصلی در روابط بین الملل قرار می دهد و در عین حال به دلیل پذیرش اهمیت واقعیت مادی، آنها را از پساساختارگرایان متمایز می سازد (عباسی اشلقی، فرخی ،1388: 77-72).
در اینجا ما به بررسی برخی از مفاهیم کلیدی نظریه سازهانگاری در ارتباط با موضوع پژوهش می پردازیم:
2-1-2- نظام فکری/هنجاری

مطلب مشابه :  ابزارها، هدف کلی ، اعتماد