ضرایب آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

به همین منظور در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و نمونه مشخص و توزیع پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته تا بتوان روابط بین متغییر های تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کرد.
3-2- روش تحقیق
تحقیق حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شرایط موجود می پردازد در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در تحقیقات توصیفی می توان ویژگی های جامعه مورد مطالعه را از طریق بررسی پیمایشی یا نظر سنجی ارزیابی نمود. برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود.
از سوی دیگر تحقیق حاضر را می توان در دسته مطالعات میدانی قرار داد. محقق سعی نموده است تا با انتخاب یک جامعه آماری و نمونه مشخص، روابط میان متغییر های تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کند. نهایتا ً این که تحقیق حاضر را بدلیل اینکه به بررسی روابط بین سه متغیر می پردازد، می توان در دسته تحقیقات همبستگی قلمداد کرد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و یا تعیین شود.
3-3- جامعه آماری، اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس است که در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول به تحصیل می باشند، که با توجه به اطلاعات و آماری که از سایت آموزش و پرورش استان هرمزگان و اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان بدست آمد، تعداد کل دانش آموزان مقطع متوسطه و به عبارت دیگر جامعه آماری پژوهش حاضر حدود 18000 نفر می باشد.
از آن جا که انجام پژوهش حاضر بروی همه جامعه آماری زمان بر و مستلزم صرف هزینه زیاد می باشد، لذا این پژوهش بر روی نمونه ای از این جامعه اجرا می گردد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ( که در این فرمول N برابر 18000، t برابر 96/1، d برابر 05/0 ، p برابر 5/0 و q برابر 5/0 در نظر گرفته شد) تعداد 376 نفر بدست آمد. اما در پژوهش حاضر برای افزایش قابلیت تعمیم دهی نتایج پژوهش، نمونه پژوهش حاضر 400 نفر (200 دانش آموز دختر و 200 دانش آموز پسر) در نظر گرفته شد.
در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 50 درصد نمونه ها از طبقه دانش آموزان دختر و 50 درصد دیگر نیز از بین دانش آموزان پسر انتخاب خواهند شد. در روش نمونه گیری طبقه ای، افراد جامعه آماری را بسته به خصوصیاتی که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد به طبقات مختلف تقسیم می شوند. سپس به تعداد مورد نیاز و یا متناسب با جمعیت هر یک از طبقات افراد نمونه انتخاب می شوند. انتخاب افراد می تواند هم به روش تصادفی باشد  و هم به روش تصادفی سیستماتیک .
سپس با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین هر کدام از طبقات مذکور چندین دبیرستان (از بین 9 دبیرستان دخترانه و پسرانه موجود) انتخاب و سپس در هر کدام از دبیرستان های انتخاب شده چند کلاس انتخاب نموده و در انتها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده چندین دانش آموز انتخاب نموده و دانش آموزان انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته می شوند. در روش نمونه گیری تصادفی ساده، واحدهای مورد انتخاب دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن هستند. در این جا قوانین احتمال است که معین می کند کدام واحدها یا افراد از جمعیت مادر انتخاب خواهد شد. انتخاب یا از طریق قرعه کشی است و یا از طریق استفاده از جدول اعداد تصادفی. در روش قرعه کشی ابتدا کلیه واحدها یا افراد شماره بندی شده و یا اسامی آنها تهیه می شود و سپس به قید قرعه از بین آنها تعداد لازم برای نمونه انتخاب می شود. در این پژوهش با استفاده از لیست دانش آموزان هر کلاس، نمونه مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آن ها توزیع گردید.
3-4- روش جمع آوری اطلاعات
روش اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش روش پرسشنامه ای است که یکی از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گسترده جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند معمولاً از روشهای پرسشنامه ای استفاده می شود. روش پرسشنامه ای محتاج پیش بینی ها و برنامه ریزی ها و تدارک امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای است که محقق باید از وجود آنها اطمینان خاطر داشته باشد.
اطلاعات مربوط به مسائل جمعیتی جامعه و نمونه تحقیق حاضر از سایت آموزش و پرورش استان هرمزگان و واحد اطلاعات و آمار اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان جمع آوری شده است.
مطالعات نظری در مورد موضوعات عملکرد خانواده، سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی با راهنمایی اساتید بزرگوار توسط محقق دنبال شد. در این راستا از مقالات فارسی و لاتین تخصصی روانشناسی که به موضوع پرداخته بودند استفاده شد. دستیابی به این مقالات تخصصی از طریق شبکه اینترنت و کتابخانه های دانشگاه ها صورت پذیرفت. اطلاعات مربوط به اندازه گیری داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های معتبر جمع آوری گردید.
3-5- ابزار اندازه گیری تحقیق
ابزار اصلی برای کسب داده های تحقیق حاضر پرسشنامه بوده است. پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سوالات با استفاده از تکنیک های خاص و نیز مقیاس ها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد. این سوال ها که هریک درباره یکی از ابعاد یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آنچه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب می نماید، مشخص سازد. اگر طرح سوالات پرسشنامه بر این اصل تاکید داشته باشد یقیناً پرسشنامه از روایی لازم برخوردار خواهد شد و از درج سوالات بی ارتباط یا سوالات اضافی که جز اتلاف وقت و امکانات و آشفتگی در کار تحقیق نتیجه ای ندارد، خودداری خواهد گردید. از طریق سوالهای پرسشنامه می توان دانش، علایق، نگرش و عقاید آزمودنی را مورد ارزیابی قرار داد.
در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عملکرد (کارکرد) خانواده (Fad)، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون (Sas) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی استفاده گردید.
پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده (Fad)
ابزار مورد استفاده در این پژوهش تست «سنجش خانواده» است که توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1983) تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک مستر می باشد. این الگو خصوصیات ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کند. این ابعاد عبارتند از: حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده. لذا تست سنجش خانواده متناسب با این شش بعد، از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آن ها، به علاوه یک مقیاس دیگر مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است (ثنایی، 1379). ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس و خرده مقیاس های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی در پژوهش ثنایی و امینی (1379) به ترتیب 92/0، 61/0، 38/0، 72/0، 64/0، 65/0، 61/0 و 81/0 گزارش شده است. همین ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاس های آن به ترتیب زیر در پژوهش رضایی (1387)، 91/0، 66/0، 67/0، 63/0، 42/0، 61/0، 38/0 و 73/0 گزارش شده است. ابزار سنجش خانواده دارای روایی همزمان و پیش بینی است. به علاوه این ابزار با قدرت متمایز سازی اعضای خانواده ها، در هر هقت خرده مقیاس خود دارای روایی خوبی برای گروه های شناخته شده اس (ثنایی ، 1379). امان الهی، عطاری و خجسته مهر (1389)، برای بررسی ضریب پایایی مقیاس فوق از روش تنصیف و آلفای کرونباخ استفاده کردند. آن ها ضریب تنصیف این پرسشنامه را 71/0 و آلفای کرونباخ را 80/0 به دست آوردند. امان الهی و همکاران (1389) برای روایی مقیاس ارزیابی عملکرد خانواده از یک سوال کلی در طیف لیکرت 7 درجه ای استفاده کردند. همبستگی بین نمره ی کل آزمون و سوال کلی 33/0 و سطح معنی داری آن 002/0 به دست آمد.
پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون (AAI)
این پرسشنامه توسط سیمپسون (1990) ساخته شده است. این آزمون شامل 13 جمله در مقیاس لیکرتی است که آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یکی از گزینه های طیف 5 درجه ای (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) را انتخاب کند. از این 13 جمله، 5 جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی ایمن، 4 جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی اجتنابی و 4 جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی دوسوگرای اضطرابی می باشد. سیمپسون به منظور بررسی روایی این پرسشنامه از مقیاس عشق رابین (1970؛ به نقل از سیمپسون، 1990) و مقیاس وابستگی برشید و فی (1997) استفاده کرد. همبستگی بین مقیاس عشق رابین با سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 22/0، 22/0- و 12/0- بود. همبستگی بین مقیاس وابستگی برشید و فی با سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 26/0، 28/0 و 12/0- به دست آمد. عطاری، عباسی سرچشمه و مهرابی زاده (1385) برای بررسی روایی این آزمون از سه سوال محقق ساخته استفاده نمودند که همبستگی برای این سه سوال با سبک دلبتسگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 59/0، 54/0 و 24/0- به دست آمد. پایایی این پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ و اجرای مجدد در فاصله های زمانی یک هفته تا دو سال حدودا 70/0 برآورد شده است. سیمپسون (1992). عطاری و همکاران (1385)، آلفای کرونباخ و ضریب تنصیف این پرسشنامه را به ترتیب 70/0 و 62/0 به دست آوردند . در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 87/0 محاسبه شد.
ابزار پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی:
این پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط سین هاوسینک درسال 1993ساخته و هنجاریابی شده است (به نقل از فولادی، 1383). این آزمون با این هدف ساخته شد تا نوجوانان 14 تا 18ساله را از جهت سازگاری مطلوب و نامطلوب در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی از یکدیگر تشخیص دهد. این پرسشنامه شامل 60 گویه (در هر حوزه 20 گویه) است و به صورت بلی – خیر پاسخ داده می شود. در نمره گذاری به پاسخ های بلی نمره صفر تعلق می گیرد که بیانگر سازگاری بالاست و به پاسخ های خیر نمره یک داده می شود که بیانگر سازگاری خیلی ضعیف است.
برخی گویه ها به طور معکوس نمره گذاری می شوند.
پرسشنامه اولیه دارای 100 سوال بوده است. سین هاوسینگ (1993)، پس ازبررسی های مختلفی که برروی نمونه های تصادفی مرکب از 1950 نفر از دانش آموزان کلاس های اول تا سوم دبیرستان انجام دادند، 60 سوال را انتخاب نمودند. ضریب پایایی تنصیف برابر 95/0، بازآزمایی معادل 93/0 و 94/0 گزارش شده است (به نقل از فولادی، 1383). در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 84/0 محاسبه شد.
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

مطلب مشابه :  قراردادهای بین المللی