ضرایب معناداری

ضرایب معناداری

ضرایب معناداری

مدل 22.590 1 .000
بطور کلی جدول آزمون امنی باس کیفیت عملکرد مدل را نشان می دهد و همچنین نشاندهنده این است که متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر دارد. با توجه به اینکه درجدول (4-3)، مقدار کای-دو برابر 22.59 و sig آن کمتر از 05/0 و برابر 0.00 sig= بدست آمده است ، بنابراین متغیر مستقل نسبت هیأت مدیره موظف بر متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر داشته و این متغیر توانسته برازش مناسبی از مدل داشته باشد.
فرض مناسب بودن مدل ( آزمون هاسمر لمشو ) در فرضیه اول:
رگرسیون معنادار نیست H0 :
رگرسیون معنادار است H1 :
جدول (4-4) آزمون هاسمر و لمشو فرضیه اول
مرحله کای-دو درجه آزادی سطح معناداری
1 4.234 4 .375
در این آزمون اگر sig>0.05 باشد داده ها برای برازندگی مدل کفایت می کند. مقدار احتمال برای آزمون هاسمر لمشو برابر 375/0 است که این مقدار کفایت دادهها برای برازندگی مدل را نشان میدهد.
خلاصه مدل R2 برای فرضیه اول:
بین متغیر نسبت هیأت مدیره موظف با متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی همبستگی وجود ندارد. r=0 H0 :
بین متغیر نسبت هیأت مدیره موظف با متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی همبستگی وجود دارد. r ≠0 H1 :
مقادیر ضرایب ضریب تعیین نیگل کرک و ضریب تعیین کاکسل و اسنل نشان دهنده مقدار تغییر در متغیر وابسته هستند که به وسیله مدل تبیین می‏شود که معادل R2 در رگرسیون خطی می باشد البتهR2 دقیق در رگرسیون لجستیک امکان پذیر نیست اما این آماره تقریب مفیدی است . که در این تحقیق مقدار آن ها برابر حداقل 0.208cox= وحداکثر 0.316=R2 است که نشان می دهد حداقل 0.208 و حداکثر0.316 % (تقریبا حد پایین وحد بالا) از تغییرات متغیر سیاست متهورانه مالیاتی توسط متغیر نسبت هیأت مدیره موظف در رگرسیون لجستیک تبیین میشود.
جدول (4-5) خلاصه مدل برای فرضیه اول
مرحله نسبت درستنمایی ضریب تعیین کاکسل و اسنل ضریب تعیین نیگل کرک
1 81.275 .208 .316
تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) فرضیه اول:
بدین منظور فرضیه های ذیل تدوین می شود:
بین نسبت هیأت مدیره موظف با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. b=0 H0 : بین نسبت هیأت مدیره موظف با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد. b ≠0 H1 :
جدول(4-6) معناداری متغیر نسبت هیأت مدیره موظف بر متغیر وابست
B خطای معیار والد درجه آزادی سطح معناداری
مرحله 1 نسبت هیأت مدیره موظف 4.517 1.085 17.330 1 .000
مقدار ثابت -3.149 .592 28.295 1 .000
جدول بالا معناداری ضرایب رگرسیون را بیان می کند. با توجه به آماره والد و sig مربوط به متغیر مستقل، متغیر نسبت هیأت مدیره موظف با آماره والد (17.33) و (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است و نشان می دهد بین نسبت هیأت مدیره موظف با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد . بنابراین H1 را می پذیریم.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~