طرحواره های ناسازگار اولیه

طرحواره های ناسازگار اولیه

طرحواره های ناسازگار اولیه

در پیشگیری از عود مواد افیونی افزایش می دهد .
ملک محمدی (1384) تحقیقی در رابطه با مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در مردان معتاد و غیر معتاد بالای 20 سال شهر کرمان انجام دادند. دراین مطالعه مقطعی 205 نفر از مردان معتاد و غیر معتاد شهر کرمان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.
به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای با روایی و پایایی قابل قبول، شامل دو بخش اطلاعات جمعیتی و طرحواره ها ی ناسازگار اولیه استفاده گردید. در نمونه پژوهش 96 مرد معتاد و 109 غیر معتاد با میانگین سنی 9/9 3/33 شرکت کردند. تفاوت معنی داری میان طرحواره های دو گروه معتاد و غیر معتاد وجود داشت (p=001/0). تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که طرحواره های ناسازگار گرفتار، محرومیت هیجانی و آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری می توانند اعتیاد را پیش بینی نماید براساس یافته های این پژوهش مهم ترین طرحواره های افراد معتاد محرومیت هیجانی، ایثار، بازداری هیجانی، معیار های سرسختانه، استحقاق، خویش تن داری / خود انضباطی ناکافی و رها شدگی و طرحواره های پیش بین، گرفتار، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری و محرومیت هیجانی می باشند که بایستی توجه ویژه ای از سوی نهادهای مرتبط و درمانگران اعتیاد به این موضوع درجهت پیشگیری و درمان اعتیاد صورت گیرد.
فصل سوم:روش تحقیق
1-3 طرح پژوهش
در این تحقیق از روش نیمه آزمایشی استفاده شد. به همین منظور از طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده کردیم تا بتوانیم کنترل بهتری بر روی متغییرهای مزاحم و همزمان داشته باشیم ممکن است امکان کنترل تمام متغیرهای بیرونی به وجود نیاید، اما با این حال بهترین روش اعمال کنترل و مراقبت از متغیرهای اعتبار درونی باشد به گونه ای که تحقیق تکرار پذیر باشد. هر دو گروه در یک زمان قبل و پس از اجرای متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار گرفتند. البته با توجه به اینکه گروه کنترل در معرض متغیر مستقل قرار نگرفتند.
2-3 جامعه آماری روش نمونه گیری
جامعه آماری ما در این پژوهش معتادانی بودند که درمرکز ترک اعتیاد مرکزی در تهران در سال 93 تحت درمان قرار داشتند.
3-3 روش نمونه گیری
از میان نمونه در دسترس یعنی مراجعان به دو گروه20 نفره تشکیل دادیم. گمارش افراد در هر کدام از گروهها به صورت تصادفی انجام گرفت. درتحقیق حاضر از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردیده شد. بدین صورت که ابتدا با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد، فهرستی ازمعتادین به مواد افیونی تحت درمان تهیه شده که معیارهای ورود عبارتند از: مرد بودن، وابسته به مواد مخدر، نداشتن بیماری سایکوتیک، نداشتن بیماری های جسمی که در روند شرکت در جلسات خلل ایجاد کند، رضایت کتبی از آزمودنی، توانایی برقراری ارتباط (نداشتن اختلال شدید که منجر به ناتوانی ارتباطی گردد). و معیارهای خروج عبارتند از: عود شدید بیماری در دوران اجرای درمان، درخواست خود بیمار برای عدم ادامه درمان و ایجاد اخلال در جلسات گروه درمانی و روند درمان).
برای تشکیل گروهها از مراجعه کنندگانی که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند به صورت تصادفی یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل تشکیل داده شد تا دو گروه به همدیگر شباهت داشته باشند. به این ترتیب اندازه گیری متغییر وابسته برای هر دوی آنها در یک زمان و تحت یک شرایط صورت گرفت.
یک ماه پس از انجام پژوهش نیز، کلیه شرکت کنندگان در پژوهش مورد آزمون پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی قرار گرفتند و نتایج پژوهش پیگیری شد.
شرکت کنندگان در این تحقیق در دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم بندی شدند. هر دو گروه شرکت کننده دو بار مورد اندازه گیری قرار گرفتند. ابتدا پرسش نامه های پیش آزمون به هر یک از اعضای هر دو گروه داده شد و سپس گروه درمانی و اقدامات آموزشی در گروه آزمایش آغاز شد. به عبارت دیگر گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفت. پس از پایان اقدامات درمانی، پر کردن پرسشنامه های پس آزمون انجام گرفت که در گروه کنترل نیز در همین زمان اقدام به انجام پس آزمون شد.
4-3 روش جمع آوری اطلاعات
درتحقیق حاضر از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد، فهرستی ازمعتادین به مواد افیونی تحت درمان تهیه شده که معیارهای ورود عبارتند از: مرد بودن، وابسته به مواد مخدر، نداشتن بیماری سایکوتیک، نداشتن بیماریهای جسمی که در روند شرکت در جلسات خلل ایجاد کند، رضایت کتبی از آزمودنی، توانایی برقراری ارتباط (نداشتن اختلال شدید که منجر به ناتوانی ارتباطی گردد). و معیارهای خروج عبارتند از: عود شدید بیماری در دوران اجرای درمان، درخواست خود بیمار برای عدم ادامه درمان و ایجاد اخلال در جلسات گروه درمانی و روند درمان. با مراجعه به شماره تلفن مندرج در دفتر ثبت نام مراجعان، با آنها تماس گرفته شده و در مورد تشکیل جلسات گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری با آنها صحبت شد.
از معتادینی که در این پژوهش حاضر به همکاری شدند خواسته شد تا پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی را پر کنند. افرادی که در این پرسشنامه نمره پایین یا پایین تر از متوسط کسب کردند (هم در نمره کلی و هم در زیرمقیاس ها) تعداد 40 نفر را به صورت تصادفی انتخاب کرده و در دو گروه آزمایش و کنترل 20 نفره پیش از آزمون و پس از آزمون از مردان تقسیم شد. دستورالعمل درمانی از کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی (مایکل فری) استفاده گردید. دستورالعمل درمانی مورد نظر شامل
یک برنامه 12 جلسه ای بود که هر جلسه به مدت 60 دقیقه بود و در حدود 60 روز این بررسی به طول انجامید و به صورت گروهی برگزار گردید. درزیر مختصری از نحوه برگزاری جلسات آورده شده است.
جلسه ی اول
خوش آمد گویی، توضیح قوانین گروه، توضیح تعامل فرایندهای فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری، آشنایی شرکت کنندگان با مولفه های شناختی واکنش های هیجانی، شناسایی افکار سطحی اولیه که بین واقعه و واکنش هیجانی قرار می گیرند و نوشتن آنها در جدول سه ستونی رویداد فعال ساز (A)، باورها یا افکار (B) و پیامد و واکنش هیجانی (C).
تکالیف: نوشتن ده مورد از بدترین حوادث زندگی خود با استفاده از توالی A-B-C
جلسه ی دوم
یادگیری جنبه های نظریه های شناختی افسردگی، اضطراب و خشم، آشنایی با افکار خودآیند، آشنایی با تحریف های شناختی و شناسایی آنها در تفکر خود، شناخت مقاومت های احتمالی در برابر درمان و طراحی راهبردهایی برای مقابله با این مقاومت ها.
تکالیف: شناسایی افکار خودآیند وثبت آنها در برگه ی A-B-C، دسته بندی عقاید و نوشتن بدترین A-B-C روزانه.
جلسه ی سوم
آشنایی با بنیادهای پیامدهای رفتاری، آموزش ماهیت طرحواره ها (باورهای اصلی، طرحواره ها، نگرش های ناکارآمد) و ارتباط بین طرحواره ها و افکار خودآیند و همچنین شناسایی طرحواره ها با استفاده از روش پیکان عمودی.
تکالیف: مرور تکالیف جلسه ی دوم، تمرین تزریق فکر، ادامه نوشتن A-B-C های روزانه، نوشتن پیامدهای رفتاری A-B-C های تکمیل شده و رسم پیکان عمودی برای دومورد از آنها.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~