عابر پیاده

عابر پیاده

عابر پیاده

تصویر 4-47- سایت پلان مجموعه مسکونی راج روال .(URL10, 2015)
مشکل کار بین نقص مالی و نقوش محیط بود که می بایست هم ارزان بوده و هم متریال مناسب به کار برده می شد. در ضمن از یک طرف فضای موجود بسیار محدود بوده است و از طرف دیگر فضای خارجی با وجود شهری بودن خصوصیات بومی منطقه را نیز خواهان بوده است. به این منظور هر واحد مسکونی شامل یک تا سه اتاق با اندازه های متفاوت است که هر واحد سیستم بهداشتی و آشپزخانه مجزا دارد که با ضروریات زندگی هندی هماهنگ باشد.(URL10, 2015)

تصویر 4-48- تیپ پلان مجموعه مسکونی راج روال (URL10, 2015)
تصویر 4-49- معابر پیاده در مجموعه مسکونی راج روال (URL, )
تصویر 4-49- معابر پیاده در مجموعه مسکونی راج روال (URL, )
مشکل دیگر قیمت منطقی و پایداری متریال های به کار رفته است که این مشکل با انتخاب بلوک های توخالی و گچ کاری و استفاده از سفال های دست ساز و سنگ های گرانیتی بومی در دسترس حل شد. در ضمن این ترکیب در مواجه با آب و هوای موسمی منطقه بسیار مناسب بود. مردم هند فقط در خانه های خودشان زندگی نمی کنند آنها در ارتباط با همسایه ها˛ دوستان و اطرافیانشان روز را به شب می رسانند˛ که این باعث می شود فضای ورودی به اندازه فضای خارجی اهمیت پیدا کند. با شیوه ی شهر نشینی کیفیت فضای داخلی و خارجی پابه پای هم جلو می رود چون زندگی مردم به خارج خیابان
کشیده می شود (ibid, 2015).
در هند، دهکده از خانه هایی تشکیل شده است که حتما شامل حیاط خلوت، بالکن و تراس های سرپوشیده هستند تا ارتباط مردم برای رفع نیاز های ضروری زندگی حفظ شود و برای داشتن این فاکتور ها فضای بسیار بزرگی نیاز است و بنابراین، این گروه پیشنهاد داد که سبک جدیدی ازساختمان با عنصر های مکعبی شکل را مطرح کندکه در نهایت پذیرفته شد که طراحی به این صورت انجام گیرد که هر حیاط به صورت خصوصی بلوک شده و به صورت خیلی نزدیک به هم جفت شوند که گروه های چهار تایی ایجاد کنند.(URL10, 2015)
تصویر 4-50- چیدمان بلوک ها در مجموعه مسکونی راج روال (URL, )
تصویر 4-50- چیدمان بلوک ها در مجموعه مسکونی راج روال (URL, )
این طرح، اجرایی، مستحکم و هنری و مطابق با توان مالی منطقه و به صورت یک ساختار هم نواخت بوده است و نه به صورت یک واحد مستقل، که ایجاد واحد مسکونی فریبنده با ترکیب فضایی گوناگون می کند . در حقیقت ساختمان ها با تعداد متفاوتی طبقه به طور متناوب بین یک تا چهار طبقه شیب دار شده اند که این شیب دار شدن ساختمان ها باعث پنهان شدن ساختار های داخلی ساختمان ها شده و در ضمن به فضای موجود وسعت میدهد. کل طراحی بر پایه ی هم ژن بودن و به صورت کل نگر انجام شد،که در آن به کپی کردن ساختمان های مصنوعی توجه نشد. بلکه با یک نگرش کامل معتبر معماری، طراحی صورت گرفت. در پایان این گروه معماری اثبات کرد که تقلیل لازم است و ضروریات بدون ابهام مدرنیته به طور خالصه در کنار هم به کار برده می شوند (ibid, 2015).
تصویر 4-51- مجموعه مسکونی راج روال (URL, )
تصویر 4-51- مجموعه مسکونی راج روال (URL, )
)ASIA GAMES VILLAGE,KHELGAON (
4-6- دهکده ی بازی های آسیایی
تصویر 4-52- دیده کلی به دهکده ی بازی های آسیایی URL)
تصویر 4-52- دیده کلی به دهکده ی بازی های آسیایی URL)
در سال 1962 شهر دهلی نو در هندوستان، میزبان بازیهای المپیک شد. در این راستا دولت به منظور اسکان مهمانان این بازیها اقدام به ساختن یک شهرک کرد. کار طراحی این شهرک به راج روال (RAJ RAWAL) واگذار شد. برنامه ی دولت این بود که پس از پایان این بازی ها این خانه ها به مردم عادی واگذا شود. در نتیجه طراحان اطالعات زیادی در رابطه با افراد استفاده کننده از این خانه ها در اختیار نداشتند.
این پروژه جزء پرژه های ارزان قیمت نبود. در آن زمان هزینه ی ساخت هر متر مربع 178 روپیه بودو این پرژه، متری 218 تا 268 روپیه تمام شد که برای طبقه ی متوسط جامعه مناسب بود .(URL12, 2015)
دسترسی ها
مسیری در پیرامون مجموعه، حرکت سواره را شکل می دهدو به کوچه های بنبست منتهی می شود که فضای پارک ماشین هاهستند. این امر باعث می شود که محوطه مرکزی خالی از ترافیک اتومبیل باشد. حدود 68 درصد ساکنین به هر دو مسیر سواره و پیاده دسترسی دارند. (ibid, 2015)
.
دسترسی سواره
دسترسی پیاده
دسترسی اصلی سواره

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~