عربستان سعودی

عربستان سعودی

عربستان سعودی

اک‍ب‍ری‍ان ، رض‍ا، 1383، ب‍ررس‍ی وض‍ع‍ی‍ت ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک ای‍ران در زم‍ی‍ن‍هی اق‍ت‍ص‍اد ن‍ف‍ت و گ‍از، ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه ی پ‍ژوهش‍‍ه‍ای اق‍ت‍ص‍ادی ، س‍ال سوم، شمارهی ۳، ۴.
بازار جهانی نفت، بولتن روزانهی امور بین الملل شرکت ملی نفت، شمارهی 3373 تا 3847.
بهشتی دهکردی، علی و دیگران، 1385، چشم انداز جهانی نفت و انرژی موسسهی مطالعات بین المللی انرژی.
پایگاه اطلاع رسانی صنعت و معدن و تجارت.
بهمنی قاجار، محمود، 1386، 60 درصد نفت جهان از تنگهی هرمز می گذرد، 14 مرداد.
ت‍رک‍اش‍ون‍د، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۸۱، پ‍روژه ه‍ای ن‍ف‍ت و گ‍از و ق‍ان‍ون ح‍م‍ای‍ت از ن‍ی‍روی داخ‍ل‍ی، ۱۶ دی .
حاجی یوسفی، امیرمحمد، زمستان 1377، استقلال نسبی دولت یا جامعهی مدنی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی.
حاجییوسفی، امیرمحمد،زمستان 1377، دولت رانتیر یک بررسی مفهومی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شمارهی 125و 126.
خطیب زاده، امیر حسین، 1390، مخازن نفتی مشترک ایران.
دانش جعفری، داود، 1391، وابستگی اقتصاد ایران به نفت.
رنجبر، مقصود، 1384، ایران و دنیای عرب، پژوهشکدهی مطالعات راهبردی.
سعادت، رحمان، 1390، تاثیر تحریم بر صنعت نفت.
س‍ی‍ف‍ی اع‍لا، م‍س‍ع‍ود، 1381، س‍ف‍ره ه‍ای م‍ش‍ت‍رک ان‍رژی و ض‍ع‍‍فه‍ای آزار ده‍ن‍ده ، یکم تیرماه.
شکاری، عبدالقیوم، 1379، نظریهی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
ص‍ال‍ح‍ی ، م‍ح‍س‍ن ، ۱۳۸۰، ران‍ت خ‍واری ، ج‍رم ی‍ا اخ‍لال در اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی، ۳ دی ماه .
طبیبیان، محمد، زمستان 1371، رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی، برنامه و توسعه.
فکری، مجید، 1390، بررسی میزان ظرفیت و نحوهی برداشت از منابع مشترک نفت و گاز بین ایران و کشورهای همسایه، روزنامهی خراسان، 15 تیرماه.
ق‍دی‍ری ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن ، 1381، ع‍ل‍ل اس‍ت‍ف‍اده ه‍م‍س‍ای‍گ‍ان از م‍ن‍اب‍ع ن‍ف‍ت و گ‍از م‍ش‍ت‍رک ب‍ا ای‍ران ، 27خرداد.
ق‍م‍ری ، اح‍س‍ان ، ۱۳۸۰، ران‍ت چ‍ی‍س‍ت ، ران‍ت خ‍وار ک‍ی‍س‍ت ؟، ۱۱ب‍ه‍م‍ن ماه.
کاتوزیان، حمیدرضا، 1390، وضعیت بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز، 10 اسفند ماه.
کاظمی، ابو القاسم، 1389، آشنایی با روشهای بهبود بازیابی نفت.
کرمی، کامران، 1391، نقش عربستان سعودی در سیاست تحریم نفتی ایران، مرکز بین المللی مطالعات صلح، 10 تیرماه.
لطفی، حسین، 1385، تحریم نفتی ایران: مخاطرات و پیامدها، ۳ اردیبهشت ماه.
نصیری، قدیر، 1380، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکدهی مطالعات راهبردی.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~