عقد اجاره در قانون مدنی

عقد اجاره در قانون مدنی

عقد اجاره در قانون مدنی

4-2-1-2- اثر فسخ بعد از انجام کار 130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره 131
4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر 133
4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل 135
4-3-2-1- عدم امکان مادی انجام کار (تعذر ذاتی موضوع عمل) 136
4-3-2-2- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار 136
4-3-2-3- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره 137
4-3-2-4- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار 138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره 139
4-4-1- سبب بطلان 140
4-4-2- اثر بطلان در اجارهی اعمال 141
الف) ضمان کار اجیر 141
ب) عدم ضمان محل عمل 143
نتیجه گیری 145
فهرست منابع 146

مقدمه
بی گمان روابط اجتماعی افراد بشر امری ضروری است و پذیرش تعهدات در جامعهی انسانی لازمهی این روابط می باشد. قوام زندگی و همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر نیز در سایهی احترام و پای بندی به التزامات و تعهدات امکان پذیر است.
در اهمیت این احترام و پای بندی همین بس، که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در مواضع متعددی، آن را مورد تأکید قرار داده است. از جمله در سوره اسراء آیه 34 میفرماید: «به عهد خود عمل کنید و به آن پای بند باشید که هر کس در برابر عهدش مسئول است».
اگرچه دین مبین اسلام بر تنظیم و سامان دهی روابط اجتماعی افراد بشر تأکید دارد ولی بروز اختلافات، امری اجتناب ناپذیر و مقتضای ذات و طبیعت انسانی است . بنابراین اقدام در جهت رفع اختلافات و حفظ روابط مسالمت آمیز افراد و احقاق حق و عدالت، از ویژگی های یک حکومت پویا است.
نوشتار حاضر، با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با هدف مذکور، به ارائهی طریق می پردازد و ناظر به بخشی از اختلافات است که ممکن است در روابط اجیر و مستأجر بروز نماید. این نوشتار تحت عناوین زیر، بیش تر معرفی می گردد.
طرح مسأله
عقد اجاره در قانون مدنی به اعتبار موضوع به سه گروه تقسیم شده است که یکی از آن ها اجاره ی اشخاص می باشد. اجاره ی اشخاص عقد معوضی است که به موجب آن شخصی در مقابل اجرت معین ملتزم به انجام کاری می شود. زندگی اجتماعی افراد، از دیرباز موجب شده است که عده ای برای امرار معاش، نیروی کار خود را در مقابل اجرتی متناسب در اختیار دیگران قرار دهند. در این قرارداد طرفین تعهداتی را برعهده می گیرند و از لحاظ فقهی و حقوقی باید به تعهدات خود پای بند باشند ولی گاهی به دلایل مختلفی از انجام تعهدات خود سر باز می زنند که منشأ بروز اختلافاتی می شود. این اختلافات می تواند ناظر به اصل انعقاد قرارداد یا نحوهی اجرای آن و یا مربوط به خاتمهی قرارداد باشد.
این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائهی روش هایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~